( สำเนา )
ประกาศโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๘ เครื่อง
 
          
จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 38 เครื่อง
ดังรายการต่อไปนี้
 1. เครื่องปรับอากาศ  พร้อมติดตั้ง  ขนาดไม่น้อยกว่า  60,000  บีทียู จำนวน   6  เครื่อง
 2. เครื่องปรับอากาศ  พร้อมติดตั้ง  ขนาดไม่น้อยกว่า  36,000  บีทียู จำนวน   3  เครื่อง
 3. เครื่องปรับอากาศ  พร้อมติดตั้ง  ขนาดไม่น้อยกว่า  25,000  บีทียู จำนวน   9  เครื่อง
 4. เครื่องปรับอากาศ  พร้อมติดตั้ง  ขนาดไม่น้อยกว่า  18,000  บีทียู จำนวน 14  เครื่อง
 5. เครื่องปรับอากาศ  พร้อมติดตั้ง  ขนาดไม่น้อยกว่า  13,000  บีทียู จำนวน   6  เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา   ให้แก่จังหวัดนนทบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ ครั้งนี้
 5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับร่ายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
 6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรินิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเงินสดก็ได้  
                                                                                                                                                                       
               
                     

 

                                   
                  
                

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๔ อาคารศรีสุลาลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ๒๐๖ ม.๖ ถ.นนทบุรี ๑ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ๒๐๖ ม.๖ ถ.นนทบุรี ๑ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocument.go.th , www.pranangklao.go.th , email : inventory@pranangklao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๒๗-๐๑๙๘ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖


(นายวิรุฬห์ พรพัฒน์กุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

 
สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ทนัญชัย คล้ายบวร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 โดย นาย ทนัญชัย คล้ายบวร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 61/2556