รับตรวจสุขภาพเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่มีที่ทำงานอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีเท่านั้น !
กรณีกรอกข้อความไม่ตรงตามความจริง หรือตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่อยู่ในเขตพื้นที่ที่กำหนด
จะไม่สามารถตรวจสุขภาพ และซื้อประกันสุขภาพ กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้

สำหรับกลุ่มเป้าหมายตาม มติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565 ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ถึงวันที่ 13 กุมกาพันธ์ 2566 และ ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงาน
2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ได้แก่

- ครั้งแรกได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงาน ถึงวันที่ 13 กุมภาพับธ์ 2567
- ครั้งที่สองได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงาน ถึงวันที่ 13 กุมกาพันธ์ 2568

- กรณีอยู่ระหว่างรอเข้าระบบประกันสังคม
รวมราคา 1,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 3 เดือน จำแนกเป็น
- ค่าตรวจสุขภาพ คนละ 500 บาท
- ค่าประกันสุขภาพ คนละ 500 บาท

- กรณีไม่เข้าระบบประกันสังคม
รวมราคา 1,400 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือน จำแนกเป็น
- ค่าตรวจสุขภาพ คนละ 500 บาท
- ค่าประกันสุขภาพ คนละ 900 บาท


วันที่ คงเหลือ
วันที่ {{convertDateTH(val_date.date)}} เวลา {{convertPeriod(val_date.period)}} {{val_date.total}}