Black Ribbon


 

กิกรรมPNK

djembedMORE

 

djembedMORE

 

djembedMORE

 

djembed
MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

  1. จัดซื้อ-จัดจ้าง
  2. จัดซื้อ-จัดจ้างยา
  3. สมัครงาน
  4. ประชาสัมพันธ์
๒๒ ส.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อ กล้องส่องท่อทางเดินน้ำดีระบบวิดีทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๐๐๘๖๓๖๓๑๔๐
...................................................................................................................................................................
๒๒ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๓๖๐๔๑๖
...................................................................................................................................................................
๒๒ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Azacitidine ๑๐๐ mg injection จำนวน ๒๔๐ ขวด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๓๕๗๔๔๐
...................................................................................................................................................................
๑๕ ส.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ น้ำยาตรวจ CD๔ จำนวน ๗,๐๐๐ test เลขที่โครงการ : ๖๐๐๘๖๑๔๓๘๖๗
...................................................................................................................................................................
๑๕ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Insulin glargine ๑๐๐ IU/ml ๓ ml inj จำนวน ๑๐,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๑๑๖๘๘๐
...................................................................................................................................................................
๑๕ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Linagliptin ๕ mg tab จำนวน ๑๑๑,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๑๑๔๐๔๔
...................................................................................................................................................................
๑๕ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Liraglutide ๖ mg/ml, ๓ ml Pre-filled pen จำนวน ๑,๘๐๐ ด้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๑๒๗๘๑๙
...................................................................................................................................................................
๑๑ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sodium Hyaluronate ๐.๑๘% ๐.๓ ml eye drop จำนวน ๒๒๒,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๑๐๘๘๔๑
...................................................................................................................................................................
๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
...................................................................................................................................................................
๐๔ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ขอซื้อยา Espogen ๔,๐๐๐ IU inj.
...................................................................................................................................................................
๐๔ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ขอซื้อยา Manidipine tab ๒๐ mg.
...................................................................................................................................................................
๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Eylea injection
...................................................................................................................................................................
๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Celebrex ๒๐๐ mg.
...................................................................................................................................................................
๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Mixtard penfill ๑๐๐ IU/ml.
...................................................................................................................................................................
๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Oseni ๒๕/๓๐ mg.
...................................................................................................................................................................
๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Januvia ๑๐๐ mg.
...................................................................................................................................................................
๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Velcade inj ๓.๕ mg.
...................................................................................................................................................................
๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Xarator (Atorvastatin) ๒๐ mg.
...................................................................................................................................................................
<<***อ่านต่อทั้งหมด***>>
๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๒๕, ๖๓๗๖, ๖๔๖๔, ๖๘๒๖
...................................................................................................................................................................
๓๑ ส.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
...................................................................................................................................................................
๑๐ ส.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครเลือกข้าราชการเพื่อเลือนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๒๖
...................................................................................................................................................................
๑๐ ส.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครเลือกข้าราชการเพื่อเลือนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๒๕
...................................................................................................................................................................
๑๐ ส.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครเลือกข้าราชการเพื่อเลือนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๔๖๔
...................................................................................................................................................................
๑๐ ส.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครเลือกข้าราชการเพื่อเลือนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๓๗๖
...................................................................................................................................................................
๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนังงานราชการ ในตำแหน่งนักโภชนาการ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
...................................................................................................................................................................
๑๘ ก.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
...................................................................................................................................................................
๑๗ ก.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,เจ้าพนักงานธุรการ(ปวส.),พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานเภสัชกรรม,พนักงานเปล,พนังงานซักฟอก,นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และพนักงานประจำห้องทดลอง
...................................................................................................................................................................
๑๗ ก.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) และ เจ้าพนักงานสถิติ (ปวส.)
...................................................................................................................................................................
๗ ก.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
...................................................................................................................................................................
๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเลื่อนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
...................................................................................................................................................................
๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
...................................................................................................................................................................
๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ...................................................................................................................................................................
๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พนักงานราชการ ในตำแหน่งนักโภชนาการ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
...................................................................................................................................................................
๒๙ พ.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ,นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ(ปวส)
...................................................................................................................................................................
๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ,นักวิชาการสาธารณสุข
...................................................................................................................................................................
๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
...................................................................................................................................................................
๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักโภชนาการ, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
...................................................................................................................................................................
๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
...................................................................................................................................................................
๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
...................................................................................................................................................................
๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สภานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ,นักวิชาการสาธารณสุข
...................................................................................................................................................................
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๔ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักโภชนาการ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
...................................................................................................................................................................
๒๔ เม.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย จำนวน ๔ อัตรา อัตราจ้าง ๖๐% ต่อราย
...................................................................................................................................................................
๒๖ เม.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน ๒ อัตรา
...................................................................................................................................................................
๒๖ เม.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๔ อัตรา
...................................................................................................................................................................
๒๕ เม.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
...................................................................................................................................................................
๒๗ มี.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
...................................................................................................................................................................
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปวส.) จำนวน ๒ อัตรา
...................................................................................................................................................................
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
...................................................................................................................................................................
๐๗ มี.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ๑๐ ตำแหน่ง (พยาบาลวิชาชีพ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานเปล,นักโภชนาการ,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานเภสัชกรรม,พนักงานทั่วไป,พนักงานประจำห้องทดลอง,เภสัชกรและพนักงานซักฟอก จำนวน ๔๗ อัตรา
...................................................................................................................................................................
๐๖ มี.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย
...................................................................................................................................................................
๑๐ ก.พ. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งเภสัชกร
...................................................................................................................................................................
๑๐ ก.พ. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำกัด
...................................................................................................................................................................
๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ,พนักงานเภสัชกรรม(ปวส.)และนักวิชาการคอมพิวเตอร์
...................................................................................................................................................................
๙ ม.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
...................................................................................................................................................................
๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
...................................................................................................................................................................
๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
...................................................................................................................................................................
๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
...................................................................................................................................................................
๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
...................................................................................................................................................................
๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานบริการเอกสารทั่วไป,พนักงานเก็บเอกสาร และพนักงานบัตรรายงานโรค
...................................................................................................................................................................
๐๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฎิบัติการ
...................................................................................................................................................................
๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
...................................................................................................................................................................
๙ พ.ย. ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
...................................................................................................................................................................
๙ พ.ย. ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักเทคนิกการแพทย์,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ(ปวส.),พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเภสัชกรรม(ปวส.)
...................................................................................................................................................................
๔ ต.ค. ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
...................................................................................................................................................................
๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนิติกร,นักรังสีการแพทย์,นักวิชาการพัสดุ และผู้ป่วยทันตแพทย์
...................................................................................................................................................................
๑๒ ก.ย. ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนิติกร นักรังสีการแพทย์ นักวิชาการพัสดุ และผู้ช่วยทันตแพทย์
...................................................................................................................................................................
๐๗ ก.ย. ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ, นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ
...................................................................................................................................................................
๓๐ ส.ค.๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชีพปฏิบัติ
...................................................................................................................................................................
๒๔ ส.ค.๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนิติกร นักรังสีการแพทย์ นักวิชาการพัสดุ และผู้ช่วยทันตแพทย์
...................................................................................................................................................................
๑๖ ส.ค.๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติ
...................................................................................................................................................................
๑๖ ส.ค.๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
...................................................................................................................................................................
๑๖ ส.ค.๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
...................................................................................................................................................................
๑๖ ส.ค.๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
...................................................................................................................................................................
๑๑ ส.ค.๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
...................................................................................................................................................................
๐๕ ส.ค.๒๕๕๙ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๕ ตำแหน่ง
...................................................................................................................................................................
๐๕ ส.ค.๒๕๕๙ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ จำนวน ๕ ตำแหน่ง
...................................................................................................................................................................
** "IN TREND DENTAL FOR AEC" โครงการอบรมวิชาการ เนื่องในวันทันตสาธารณสุข
...................................................................................................................................................................
** แบบ อวช.ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
...................................................................................................................................................................
** แบบ อวช ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
...................................................................................................................................................................
** แบบอาคารของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
...................................................................................................................................................................