test 

02-528-4567

สถิติผู้ใช้บริการ

เขียนโดย Super User
หมวด:

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำยาตรวจเลือดด้านเคมีคลินิก จำนวน ๗ รายการ (e-bidding)

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Thyroid Function test จำนวน ๕ รายการ (e-bidding) 

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบฐานรองรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบใช้สารยึดกระดูก และงอเข่าได้ ๙๐ องศา จำนวน ๑๖๐ ชุด (e-bidding) เลขที่โครงการ 61117035666

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) (e-bidding))

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสลายเนื้องอกในสมอง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117166873)

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117234131)

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของลูกตาส่วนหน้า จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117234782)

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117232063)