ITA PNK 2565 

02-528-4567

ITA รพ.พระนั่งเกล้า 2565

MOIT ๑ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๑. คำสั่ง / กรอบแนวทาง

๑.๑ บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๑.๒ คำสั่ง/ประกาศ มาตรการ กลไกหรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีกรเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

๑.๓ กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาดังนี้

๑) มีลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ

๒) มีการระบุวิธีการ ชั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน

๓) มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องในลักษณะการรายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๑.๔ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

๒.๑ บันทึกข้อความลงนามรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒.๒ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเสนอรายงานต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

๒.๓ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT ๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

หน่วยงานวาง Link หลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตามที่กำหนดและเป็นปัจจุบันในระบบ MITAS ต้องมีรายละเอียดบนเว็บไซต์หน่วยงาน ครบทั้ง ๑๗ ข้อ (รวมข้อย่อย) ประกอบด้วย

๑.๑ ข้อมูลผู้บริหารแสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย รูปถ่าย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์

๑.๒ นโยบายของผู้บริหาร

๑.๓ โครงสร้างหน่วยงาน

๑.๔ หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑.๕ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๑.๖ ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ อำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๗ ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

๑.๘ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

๒.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

๓. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔

๕. ข้อข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔

๖. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

๗. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

๘. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

๙. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)

๑๐. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๑๑. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

๑๒. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑๓. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

๑๔. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) (ฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(ถ้ามี)

๑๕. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

๑๖. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑๗. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

๑๗.๑ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ.ศ. ๒๕๖๔)

๑๗.๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

๑๗.๓ ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

๑๗.๔ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑๗.๕ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ สขร. ๑)

 

 

หมายเหตุ ข้อ ๑ ถึง ๑๗ ต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ยกเว้นอินโฟกราฟฟิก

 

MOIT ๓ หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖

๑. บันทึกข้อความบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบใน ๔ องค์ประกอบ คือ

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๒.๒ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

๒.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

๒.๔ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดิ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT ๔ หน่วยงานมีมาตรการ และการวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน ๓๐ วันทำการ ระบุวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

๑.๑ บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๑.๒ หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

๑.๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๔ คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

๑.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชค์ของหน่วยงาน

รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุนและงบดำเนินการทุกไตรมาส)

          (ไตรมาส ๑)

๒.๑ บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส ๑)

๒.๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามกรอบเวลาที่กำหนด(ไตรมาส ๑)

๒.๓ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส ๑)

 

(ไตรมาส ๒)

๒.๑ บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส ๒)

๒.๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามกรอบเวลาที่กำหนด(ไตรมาส ๒)      

          ๒.๓ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส ๒)

 

(ไตรมาส ๓)

.๑ บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส ๓)

.๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามกรอบเวลาที่กำหนด(ไตรมาส ๓)      

            .๓ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส ๓)

 

            (ไตรมาส ๔)

            ๑. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            ๒. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด

                 ๒.๑ งบลงทุน ทุกไตรมาส
                 ๒.๒ งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

             ๓. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๓. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือดูสัญญา

๓.๑ บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๓.๒ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความชัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุจำนวน ๒ แบบ คือวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT ๕ หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ไตรมาส ๑)

๑. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส ๑)

๒. แบบสรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ในทุกๆ ไตรมาส(ไตรมาส ๑)

๓. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส ๑)

(ไตรมาส ๒)

๑. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส ๒)

๒. แบบสรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ในทุกๆ ไตรมาส(ไตรมาส ๒)

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

ประจำเดือน กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๕

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

 

๓. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส ๒)

 

(ไตรมาส ๓)

๑. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส ๓)

๒. แบบสรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ในทุกๆ ไตรมาส(ไตรมาส ๓)

ประจำเดือน เมษายน๒๕๖๕

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

 

๓. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส ๓) 

 

 (ไตรมาส ๔) มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้

                      ไตรมาสที่ ๔ แสดงแบบ สขร. ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

                      ไตรมาสที่ ๔ แสดงแบบ สขร. ๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

                       ไตรมาสที่ ๔ แสดงแบบ สขร. ๑ เดือนกันยายน ๒๕๖๕

๓. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT ๖ ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๑. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     ๑.๑ บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    ๑.๒ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แนบตามข้อ ๑.๑)

    ๑.๓ มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

    ๒.๑ บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    ๒.๒ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แนบตามข้อ ๒.๑)

    ๒.๓ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT ๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

๑. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด(ผู้ว่าราชการจังหวัด) กรณีพบประเด็นปัญหา อนุโลมเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (แนบตามข้อ ๑.)

๓. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ ๒. (องค์ประกอบตามข้อ ๒.๑ ถึงข้อ ๒.๔)

๔. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๖. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT ๗  ไตรมาส ๔                   

                    ๗.๑ บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) กรณีพบประเด็นปัญหา อนุโลมเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                    ๗.๒ มีคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (แนบตามข้อ ๑.)

                    ๗.๓ มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ ๒. (องค์ประกอบตามข้อ ๒.๑ ถึงข้อ ๒.๔)

                    ๗.๔ มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

                    ๗.๕ มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

                    ๗.๖ มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT ๘ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒ ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

๓. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔(๑ เมษายน ๒๕๖๔ – 30 กันยายน ๒๕๖๔) ในไตรมาสที่ ๒ และ

รอบ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ในไตรมาสที่ ๔

๔. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT ๘ ไตรมาส ๔                   

                    ๘.๑ มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                    ๘.๒ มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

                    ๘.๓ มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ )

                    ๘.๔ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT ๙ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย

๑. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ในรูปแบบการอบรมปกติ(On site) และหรือรูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์(On air) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย

    ๑.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

   ๑.๒ โครงการ

๒. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

๓. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๔. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

๕. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรมปกติ(On site) และหรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (On air)

๖. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT ๑๐ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน และช่องทางการร้องเรียน

๑. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๓. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

๔. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

๑. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน ๑ ชุด รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕) และรอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)

๒. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๓. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ ๖ เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ ๒.) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕) และรอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)

      ๓.๑ สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

      ๓.๒ สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หมายเหตุ กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกรณีใดกรณีหนึ่ง หน่วยงานต้องจัดท ารายงานสรุปผลว่า หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ หรือมีเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง

 

MOIT ๑๑ ไตรมาสที่ ๔                   

                     ๑๑.๑ มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน ๑๕ วัน มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน ๑ ชุด รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)

                    ๑๑.๒ มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                    ๑๑.๓ มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ ๑๒ เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ ๒.) รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)

                             ๑๑.๓.๑  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

                             ๑๑.๓.๒  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                    ๑๑.๔  มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT ๑๒ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

๑. หลักฐานการการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

      ๑.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      ๑.๒ โครงการ/กิจกรรม

๒. รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ(มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน)

๓. รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน)

๔. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ

๕. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

๖. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ข้อ ๒. ข้อ ๓. และข้อ ๔.)

๗. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT ๑๓ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

๑. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ ๑. ถึงข้อ ๖. ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

๓. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

๔. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  MOIT  ๑๓ ไตรมาส ๔

                    ๑๓.๑ มีบันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ ๑. ถึงข้อ ๖. ตามที่หน่วยงานกำหนด

                    ๑๓.๒ มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ ๑. ถึงข้อ ๖. (แนบตามข้อ ๑.)

                    ๑๓.๓ มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT ๑๔ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน

ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

๑. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ตามที่หน่วยงานกำหนด

๓. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

๔. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

๕. ภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

๖. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 

MOIT  ๑๔ ไตรมาส ๔

                    ๑๔.๑ มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด

                    ๑๔.๒ มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม / คำสั่ง / หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด (แนบข้อ ๑.)

 

                    ๑๔.๓ มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT ๑๕ หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

๑. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม

๓. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม

๔. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.

๕. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT ๑๖ หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

๓. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือ) ที่จัดส่งแผน ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

๓. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT ๑๗ หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 ๑. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕) และรอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)

๓. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบฟอร์มที่ ๒ ตามคู่มือ) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕) และรอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)

๓. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT  ๑๗ ไตรมาส ๔

                    ๑๗.๑มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                    ๑๗.๒ มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ )

                    ๑๗.๓ มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 MOIT ๑๗ การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ

                    ๑๗.๑ มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                    ๑๗.๒ มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

                    ๑๗.๓ มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

แผนปฎับัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

การดำเนินการชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

 

MOIT ๑๘ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

๑. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน

๒. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน

๓. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน และแนบแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน

๔. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๕. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT ๑๙ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

๑. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

๒. แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18

๓. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

๔. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

๕. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG ... ”

๑. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...

๒. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ...

๓. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ...

๔. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT ๒๐ หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน:กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. บันทึกข้อความรับทราบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS

        รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และรอบ ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

 ๓. Print รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่หน่วยงานดำเนินการรายงาน จากระบบ MSRS นำขึ้นหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน

๔. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT ๒๐ ไตรมาส ๔             

                   ๒๐.๑ มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                   ๒๐.๒ มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.)

 

                   ๒๐.๓ มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT ๒๑ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

๑. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      ๑.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

      ๑.๒ โครงการ

๒. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

๓. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๔. รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

๕. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

๖. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT ๒๒ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

๑. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

๓. กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ ๒ (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕)

๔. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

๕. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT ๒๓ หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๑. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๓. มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ ๒ (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕)

๔. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

๕. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

๖. มีรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Form ด้วยการ

      ๖.๑Print Screen หน้าจอ Google Form

      ๖.๒ นำ URL ที่ได้วางไฟล์ Print Screen หน้าจอ Google Form ไปวางในระบบ MITAS

๗. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT ๒๓ ไตรมาส ๔ 

                    ๒๓.๑ มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Form และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                   ๒๓.๒ Print Screen หน้าจอ Google Form (ตามตัวอย่างในหน้า 91 เล่มคู่มือการประเมินฯ ) แนบตามข้อ 1. (รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน หน้าจอ Google Form)

                  ๒๓.๓ มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน