ทำเนียบผู้บริหาร 

02-528-4567

ทำเนียบผู้บริหาร

 

๑๕.แพทย์หญิงณิชาภา สวัสดิกานนท์

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พ.ศ.2565-ปัจจุบัน

 

๑๔.นายแพทย์นายศักดา อัลภาชน์

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พ.ศ.2564-2565

 

๑๓.นายแพทย์มณเฑียร เพ็งสมบัติ

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พ.ศ.2562-2564

 

๑๒.นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พ.ศ.2560-2562

 

๑๑.นายแพทย์วิรุฬห์   พรพัฒน์กุล 

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พ.ศ.2555-2560

  ๑๐.นายแพทย์ธวัตชัย   วงศ์คงสวัสดิ์

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พ.ศ.2553-2555

  ๙.นายแพทย์สมชาย   เทพเจริญนิรันดร์

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พ.ศ.2551-2553

  ๘.นายแพทย์ประพนธ์   ตั้งศรีเกียรติกุล 

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พ.ศ.2549-2551

  ๗.นายแพทย์พงษศักดิ์   เอกจริยาวัฒน์

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พ.ศ.2548-2549

  ๖.นายแพทย์เสรี   หงษ์หยก

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พ.ศ.2540-2547

  ๕.นายแพทย์วีระ   อิงคภาสกร

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พ.ศ.2537-2540

  ๔.นายแพทย์พูลศิลป์   กุหลายแก้ว

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พ.ศ.2534-2537

  ๓.นายแพทย์กฤษดา   สินธวานนท์

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พ.ศ.2532-2534

  ๒.นายแพทย์วิรัช   โรจนวงศ์

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พ.ศ.2501-2532

  ๑.นายแพทย์อาจินต์   บุญยเกตุ

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พ.ศ.2500-2501