กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

02-528-4567

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

1. ตัวชี้วัดติดตาม ส.สาธารณสุข
2. ตัวชี้วัด โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี 2566
"ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2567"
แบบฟอร์ม_บันทึกสรุปยอดสั่งซื้อตามแผน 2566
แบบฟอร์มคำขอแผนประเภทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2566
แบบฟอร์มคำขอแผนประเภทวัสดุ 2566
แบบฟอร์มคำขอแผนประเภทยา 2566
แบบฟอร์มคำขอแผนการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ 2566
แบบฟอร์มคำขอแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 2566
เล่ม 01_แผนจัดซื้อยา ปี 2566
เล่ม 02_แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2566
เล่ม 03_แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ปี 2566
เล่ม 04_แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปี 2566
เล่ม 05_แผนจัดซื้อวัสดุ ปี 2566
เล่ม 06_แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2566
เล่ม 07_แผนจ้างเหมา ซ่อมบำรุง ปี 2566
เล่มที่ 1_แผนครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ปี 2567
เล่มที่ 2_แผนจ้างเหมา ปี 2567
เล่มที่ 3_แผนจัดซื้อหมวดวัสดุ ปี 2567
เล่มที่ 4_แผนยา, อาหารทางการแพทย์, เครื่องสำอาง ปี 2567
การเขียนแผนงานโครงการ
แบบฟอร์มจัดตั้งแผนงานโครงการ
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อยา อาหารทางการแทพย์ เครื่องสำอาง และเภสัชภัณฑ์ แระจำปีงบประมาณ 2565
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2565
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อแผนการซ่อมบำรุง/จ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2565
ขออนุมัติแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567