กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

02-528-4567

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

1. ตัวชี้วัดติดตาม ส.สาธารณสุข
2. ตัวชี้วัด โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี 2566
แบบฟอร์ม_บันทึกสรุปยอดสั่งซื้อตามแผน ๒๕๖๖
แบบฟอร์มคำขอแผนประเภทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๒๕๖๖
แบบฟอร์มคำขอแผนประเภทวัสดุ ๒๕๖๖
แบบฟอร์มคำขอแผนประเภทยา ๒๕๖๖
แบบฟอร์มคำขอแผนการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ ๒๕๖๖
แบบฟอร์มคำขอแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ๒๕๖๖
เล่ม 01_แผนจัดซื้อยา ปี ๒๕๖๖
เล่ม 02_แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี ๒๕๖๖
เล่ม 03_แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖๖
เล่ม 04_แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปี ๒๕๖๖
เล่ม 05_แผนจัดซื้อวัสดุ ปี ๒๕๖๖
เล่ม 06_แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี ๒๕๖๖
เล่ม 07_แผนจ้างเหมา ซ่อมบำรุง ปี 2566
การเขียนแผนงานโครงการ
แบบฟอร์มจัดตั้งแผนงานโครงการ
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อยา อาหารทางการแทพย์ เครื่องสำอาง และเภสัชภัณฑ์ แระจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อแผนการซ่อมบำรุง/จ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ขออนุมัติแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗