กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

02-528-4567

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

การเขียนแผนงานโครงการ
แบบฟอร์มจัดตั้งแผนงานโครงการ
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อยา อาหารทางการแทพย์ เครื่องสำอาง และเภสัชภัณฑ์ แระจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อแผนการซ่อมบำรุง/จ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ขออนุมัติแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗