ประชุมวิชาการ 

02-528-4567

ประชุมวิชาการ

หลักสูตรผู้บริหารต่างๆ2565

 

หลักสูตรผู้บริหารต่างๆ

 

ลำดับที่หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ผู้จัด

ค่าลงทะเบียน

(โดยประมาณ)

1.

นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง

 

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

 

70,000 บาท

2.

พัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข

สมาคมนักบริหารสาธารณสุข

80,000 บาท

3.

พัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข

สมาคมนักบริหารสาธารณสุข

50,000 บาท

4.

ประกาศนียบัตรสาขา “การบริหารโรงพยาบาล”

 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

110,000 บาท

5.

เศรษฐศาสตร์การลงทุนและการจัดการงบลงทุนสำหรับโรงพยาบาล

สมาคมนักบริหารโรงพยาบาล

15,000 บาท

6.

การพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณศูนย์แพทย์ฯ

7.

พัฒนาความเป็นสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุข

 

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

สถาบันพระบรมราชชนก

งบประมาณของวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

8.

ผู้นำทางการพยาบาล(Smart Nurse Leader)

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

สถาบันพระบรมราชชนก

งบประมาณของวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

9.

นักบริหารการพยาบาลระดับสูง

 

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

สถาบันพระบรมราชชนก

งบประมาณของวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

10.

เตรียมนักบริหารการพยาบาล (รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล)

 

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

สถาบันพระบรมราชชนก

งบประมาณของวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

11.

ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น

 

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก

24,000 บาท

12.

ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก

30,000 บาท

 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบแสดงความจำนง สมัครเข้ารับการผึกอบรมหลักสูตรผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565ได้ที่นี