ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

02-528-4567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๕๗๑๕๗๐๗๘

๒๓ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะฯ จัดซื้อ เรื่อง หม้อนึ่งความดันไอน้ำ (Auto clave) จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๑๐๓๗๓๕๘๕๖๓

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อ เรื่อง สาย ๑๒ นิ้ว Pressure Tubing Male female Luer Lok Connection จำนวน ๑,๖๐๐ ชิ้น เลขที่ โครงการ : ๖๑๐๕๗๐๒๘๓๘๒

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะฯ จัดซื้อ เรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน ๑ ชุด เลขที่โครงการ : ๖๑๐๓๗๒๖๖๗๔๐

๐๙ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ เรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพดิจิตอลชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด เลขที่โครงการ : ๖๑๐๔๗๐๒๑๔๑๒

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อ เรื่อง หม้อนึ่งความดันไอน้ำ (Auto clave) จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๑๐๓๗๓๕๘๕๖๓

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อ เรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน ๑ ชุด เลขที่โครงการ : ๖๑๐๓๗๒๖๖๗๔๐

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ด้วยเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบเคลื่อนที่ จำนวนประมาณ ๒๐๐ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๔๗๐๒๗๒๗๐)

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๕๒๖ รายการ

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดหนังสือราชการที่ทำลายแล้ว ประจำปี ๒๕๕๙

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๗ รายการ ในวงเงิน ๑๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๓๗๒๑๑๐๑๑ 

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อชุดสายสวนเพื่อการตรวจรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๓ รายการ ในวงเงิน ๑๒,๖๗๔,๔๐๐ บาท (สิบสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

...................................................................................................................................................................

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๓ รายการ ในวงเงิน ๑๖,๕๔๓,๒๐๐ บาท (สิบหกล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 

...................................................................................................................................................................

๙ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจเลือดด้านเคมีคลินิก จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

...................................................................................................................................................................

๙ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อน้ำยาตรวจ Thyroid Function test จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

...................................................................................................................................................................

๗ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ สารหนืดใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา (Sodium Hyaluronate Solution ๒๐ มล. IALF ) จำนวน ๔๖๐ หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

...................................................................................................................................................................

๗ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เครื่องปรับอากาศ แยกส่วน ขนาด ๖๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๑๐๓๗๒๕๒๖๐๑

...................................................................................................................................................................

๗ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ตารางราคากลาง น้ำยาฟอกเลือด สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๒ รายการ

...................................................................................................................................................................

๗ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อ ถุงมือยางผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ สำหรับงานศัลยกรรม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ คู่

...................................................................................................................................................................

๔ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่เผยการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในวงเงิน ๔,๖๒๒,๔๐๐ บาท

...................................................................................................................................................................

๑ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดแสงสำหรับส่องหู คอ จมูก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...................................................................................................................................................................

๑ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ และวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...................................................................................................................................................................

๑ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อ เครื่องเขย่าผสมเลือด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...................................................................................................................................................................

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มวัสดุ Copolymer จำนวน ๑,๗๕๐ ตัว เป็นเงิน ๔,๘๕๖,๒๕๐บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

...................................................................................................................................................................

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ เรื่อง เครื่องอุ่นเลือดและสารน้ำ จำนวน ๓ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๑๐๓๗๒๘๓๕๑๘

...................................................................................................................................................................

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๒๗๒๕๔๖๕๔)

...................................................................................................................................................................

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๖ หมวด ๒๔๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๑๗๐๐๔๐๗๘)

...................................................................................................................................................................

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Sodium Hyaluronate Solution ๑.๕% จำนวน ๒,๖๐๐ หลอด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑...................................................................................................................................................................

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- Bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๓๗๒๑๑๐๑๑

...................................................................................................................................................................

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๑๗๒๑๖๙๐๘)

...................................................................................................................................................................

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง บริเวณคอกหม้อแปลงไฟฟ้าหลังอาคารเจ้าสัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...................................................................................................................................................................

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อซีเมนต์ยึดกระดูกแบบมีสารปฏิชีวนะ จำนวน ๖๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)...................................................................................................................................................................

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ​ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น...................................................................................................................................................................

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๕๒๖ รายการ

...................................................................................................................................................................

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน ๑๓ ชุด และบันไดเลื่อน จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขโครงการ ๖๑๐๓๗๕๒๓๐๘๘

...................................................................................................................................................................

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาทดสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

...................................................................................................................................................................

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจเลือดด้านเคมีคลินิก จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)...................................................................................................................................................................

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดสายสวนเพื่อการตรวจรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

...................................................................................................................................................................

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เครื่องปรับอากาศ แยกส่วน ขนาด ๖๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๑๐๓๗๒๕๒๖๐๑

...................................................................................................................................................................

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน ๓,๗๖๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

...................................................................................................................................................................

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพดิจิตอลชนิดความละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุด

...................................................................................................................................................................

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง น้ำยาฟอกเลือด สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๒ รายการ

...................................................................................................................................................................

๑๓ มี.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น ...................................................................................................................................................................

๑๓ มี.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑...................................................................................................................................................................

๑๓ มี.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มวัสดุ Copolymer จำนวน ๑,๗๕๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

 ...................................................................................................................................................................

๙ มี.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศการประเมินเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๑. เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำรองจ่าย (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท) จำนวน ๓๙๔ รายการ ๒.เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำรองจ่าย (วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท) จำนวน ๓๙ รายการ

...................................................................................................................................................................

๗ มี.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

...................................................................................................................................................................

๕ มี.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๑๑๗๒๑๔๑๔๙

...................................................................................................................................................................

๕ มี.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยและซักรีดผ้าม่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๐๑๑๗๔๔๑๙๒๑)

...................................................................................................................................................................

๒๘ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำอาคารการแพทย์ ๑๘ ชั้น ...................................................................................................................................................................

๒๗ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๑๗๒๑๖๙๐๘) ...................................................................................................................................................................

๒๗ ก.พ. ๖๑ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดหนังสือราชการที่ทำลายแล้ว ประจำปี ๒๕๖๑

...................................................................................................................................................................

๒๓ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๖ หมวด ๒๔๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๑๗๐๐๔๐๗๘) ...................................................................................................................................................................

๒๑ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๘๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ...................................................................................................................................................................

๒๑ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจระนาบเดียว รุ่น Artis ZEE Ceilling S/N ๑๔๗๗๐๗ ยี่ห้อ SIEMENS ...................................................................................................................................................................

๗ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ HP) จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ...................................................................................................................................................................

๗ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผน การจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ด้วยเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบเคลื่อนที่ จำนวนประมาณ ๒๐๐ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) ...................................................................................................................................................................

๗ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อซีเมนต์ยึดกระดูกแบบมีสารปฏิชีวนะ จำนวน ๖๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ...................................................................................................................................................................

๗ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ...................................................................................................................................................................

๗ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- Bidding) ...................................................................................................................................................................

๗ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจ Tumer marker จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- Bidding) ...................................................................................................................................................................

๗ ก.พ. ๖๑ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ...................................................................................................................................................................

๖ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๑๗๒๑๖๙๐๘) ...................................................................................................................................................................

๒๙ ม.ค. ๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๖ หมวด ๒๔๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...................................................................................................................................................................

๒๙ ม.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง บริเวณคอกหม้อแปลงไฟฟ้าหลังอาคารเจ้าสัว

...................................................................................................................................................................

๑๙ ม.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย และซักรีดผ้าม่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๑๑๗๔๔๑๙๒๑ ...................................................................................................................................................................

๑๙ ม.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศแผนการจัดจ้างรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๑ ...................................................................................................................................................................

๑๕ ม.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศจ้างปรับปรุงห้องระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น ...................................................................................................................................................................

๐๙ ม.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๑ เลขโครงการ ๖๑๐๑๗๒๑๖๙๐๘...................................................................................................................................................................

๒๘ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย และซักรีดผ้าม่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 60117441921 ...................................................................................................................................................................

 

 

๒๘ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 60117214149 ...................................................................................................................................................................

๒๘ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 60107085361 ...................................................................................................................................................................

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยในจำนวน ๖ หมวด ๒๔๘ รายการ เลขที่โครงการ ๖๑๐๑๗๐๐๔๐๗๘...................................................................................................................................................................

๑๘ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 60097223065 ...................................................................................................................................................................

๑๓ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศแผนการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ๒๕๖๑ ...................................................................................................................................................................

๖ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย และซักรีดผ้าม่าน ...................................................................................................................................................................

๔ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน ...................................................................................................................................................................

๓๐ พ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Linagliptin 5 mg tab จำนวน 111,000 เม็ด เลขที่โครงการ 60086114044 ...................................................................................................................................................................

๒๙ พ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 60117214149 ...................................................................................................................................................................

๑๕ พ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...................................................................................................................................................................

๖ พ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการอาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ...................................................................................................................................................................

๓๑ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยและซักรีดผ้าม่าน ...................................................................................................................................................................

๒๕ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) เลขที่โครงการ 60097223065 ...................................................................................................................................................................

๒๔ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ...................................................................................................................................................................

๒๐ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ 

................................................................................................................................................................... 

๑๙ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๐๐๖๖๐๘๓๓๗๔)

................................................................................................................................................................... 

๑๗ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Sodium Hyaluronate ๐.๑๘% ๐.๓ ml eye drop จำนวน ๒๒๒,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

................................................................................................................................................................... 

๑๐ ต.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...................................................................................................................................................................

๑๐ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดซื้อยูนิตทำฟัน(Dental Master Unit) จำนวน ๕ เครื่อง 

................................................................................................................................................................... 

๑๐ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : (๖๐๐๖๖๑๙๐๙๔๘) 

................................................................................................................................................................... 

๙ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Liraglutide ๖ mg/ml, ๓ ml Per-filled pen จำนวน ๑,๘๐๐ ด้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

................................................................................................................................................................... 

๙ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Salmeterol ๕๐ mcg + Fluticasone ๒๕๐ mcg Accuhaler ๖๐ Doses จำนวน ๖,๖๗๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

................................................................................................................................................................... 

๙ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Insulin glargine ๑๐๐ IU/ml ๓ ml inj จำนวน ๑๐,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

................................................................................................................................................................... 

๖ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๗๖๑๕๘๓๘๒ 

................................................................................................................................................................... 

๖ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Sitagliptin Phosphate ๑๐๐ mg tab จำนวน ๘๑,๒๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๖๓๑๙๗

 ................................................................................................................................................................... 

๖ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Ertapenem ๑ gm inj จำนวน ๒,๘๔๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๖๐๓๐๓ 

................................................................................................................................................................... 

๖ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Ezetimibe ๑๐ mg + Simvastatin ๑๐ mg tab จำนวน ๑๑๔,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๖๐๕๘๓ 

................................................................................................................................................................... 

๖ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Valproate Sodium ๕๐๐ mg prolonged – release tab จำนวน ๒๕๕,๐๐๐ เม็ด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๘๐๙๖๐

................................................................................................................................................................... 

๖ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Imipenem ๕๐๐ mg + Cilastatin ๕๐๐ mg inj จำนวน ๖,๑๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๕๘๖๐๑ 

................................................................................................................................................................... 

๔ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๙๗๒๖๕๘๖๔ 

................................................................................................................................................................... 

๒๙ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อ กล้องส่องท่อทางเดินน้ำดี ระบบวิดีทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง

................................................................................................................................................................... 

๒๖ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ................................................................................................................................................................... 

๒๖ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : ๖๐๐๘๖๓๖๐๔๑

  ...................................................................................................................................................................  

๒๕ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ น้ำยาตรวจฮีโมโกบิน เอวันซี (HbA๑C) จำนวน ๒๖,๐๐๐ การทดสอบ

  ...................................................................................................................................................................  

 

๒๐ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ น้ำยา CD4

...................................................................................................................................................................

๑๙ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนจ้างปรับปรุงห้องระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำอาคารศูนย์การเเพทย์ ๑๘ ชั้น

  ...................................................................................................................................................................

๑๙ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะผลการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส (HIV Viral Load) จำนวน ๕,๐๐๐ Test เลขที่โครงการ : ๖๐๐๘๖๐๒๔๔๔๒

  ...................................................................................................................................................................

๑๙ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะผลการประกวดราคาเช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๒๔ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๐๐๘๖๐๓๗๗๗๑

  ...................................................................................................................................................................

๑๙ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะผลการประกวดราคายา Menatetrenone ๑๕ mg cap จำนวน ๒๖๗,๐๐๐ เม็ด เลขที่โครงการ : ๖๐๐๗๖๑๖๓๔๒๔

  ...................................................................................................................................................................

๒๒ ส.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อ กล้องส่องท่อทางเดินน้ำดีระบบวิดีทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๐๐๘๖๓๖๓๑๔๐

 

  ...................................................................................................................................................................

๒๒ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๓๖๐๔๑๖

   ...................................................................................................................................................................

๒๒ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Azacitidine ๑๐๐ mg injection จำนวน ๒๔๐ ขวด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๓๕๗๔๔๐

 

  ...................................................................................................................................................................

๑๕ ส.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ น้ำยาตรวจ CD๔ จำนวน ๗,๐๐๐ test เลขที่โครงการ : ๖๐๐๘๖๑๔๓๘๖๗

  ...................................................................................................................................................................

๑๕ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Insulin glargine ๑๐๐ IU/ml ๓ ml inj จำนวน ๑๐,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๑๑๖๘๘๐

 ...................................................................................................................................................................

๑๕ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Linagliptin ๕ mg tab จำนวน ๑๑๑,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๑๑๔๐๔๔

 ...................................................................................................................................................................

๑๕ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Liraglutide ๖ mg/ml, ๓ ml Pre-filled pen จำนวน ๑,๘๐๐ ด้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๑๒๗๘๑๙

 ...................................................................................................................................................................

๑๑ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sodium Hyaluronate ๐.๑๘% ๐.๓ ml eye drop จำนวน ๒๒๒,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๑๐๘๘๔๑ 

 ...................................................................................................................................................................

๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...................................................................................................................................................................

๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Ertapenem ๑ gm inj จำนวน ๒,๘๔๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๖๐๓๐๓

 ...................................................................................................................................................................

๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Imipenem ๕๐๐ mg + Cilastatin ๕๐๐ mg inj จำนวน ๖,๑๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๕๘๖๐๑

...................................................................................................................................................................

๐๙ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

...................................................................................................................................................................

๐๙ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sitagliptin Phosphate ๑๐๐ mg tab จำนวน ๘๑,๒๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๖๓๑๙๗ 

...................................................................................................................................................................

๐๙ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Ezetimibe ๑๐ mg + Simvastatin ๑๐ mg tab จำนวน ๑๑๔,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๖๐๕๘๓ 

...................................................................................................................................................................

๐๙ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Valproate Sodium ๕๐๐ mg prolonged – release tab จำนวน ๒๕๕,๐๐๐ เม็ด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๘๙๖๐ 

...................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันและปริมาตร จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๑๖๑๑๑๑๒๓ 

...................................................................................................................................................................

๗ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Alteplase (Recombinant human tissue-type plasminogen activator) ๕๐ mg inj จำนวน ๒๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๒๙๔๔๖ 

...................................................................................................................................................................

๗ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๒๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๓๗๗๗๑

...................................................................................................................................................................

๐๗ ส.ค. ๖๐ เรื่องประกวดราคาซื้อยา Salmeterol ๕๐ mcg + Fluticasone ๒๕๐ mcg Accuhaler ๖๐ Dose จำนวน ๖,๖๗๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...................................................................................................................................................................

๓ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส (HIV Viral Load) จำนวน ๕,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๒๔๔๔๒ 

...................................................................................................................................................................

๓ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจฮีโมโกบิน เอวันซี (HbA1C) จำนวน ๒๖,๐๐๐ การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๒๓๔๘๒ 

...................................................................................................................................................................

๑ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อระบบท่อลมส่งตัวอย่างส่งตรวจ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๕๖๑๐๑๕๑๐

...................................................................................................................................................................

๒๔ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Azacitidine ๑๐๐ mg injection จำนวน ๒๔๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๗๖๑๖๗๖๑๓

...................................................................................................................................................................

๒๐ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง (CRRT) จำนวน ๑ เครื่อง 

...................................................................................................................................................................

๒๐ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count ; CBC) จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๖๖๐๓๓๕๗๐

...................................................................................................................................................................

๑๙ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Menatetrenone 15 mg cap จำนวน 267,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๗๖๑๖๓๔๒๔

...................................................................................................................................................................

๑๙ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๗๖๑๕๘๓๘๒

...................................................................................................................................................................

๑๗ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ/งานจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือด ของหน่วยงานไตเทียม

...................................................................................................................................................................

๑๑ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเช่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์การติดตั้งและค่าเช่าสายไฟสำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น เป็นระยะเวลา ๖ เดือน

...................................................................................................................................................................

๑๔ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ/งานจ้างซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ ยี่ห้อ ALOKA รุ่น Alpha ๗

...................................................................................................................................................................

๐๗ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำอาคาร ศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...................................................................................................................................................................

๐๕ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๖๖๑๙๐๙๔๘

...................................................................................................................................................................

๐๕ ก.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาผู้ชนะฯ ยา Mycophenolate mofetil ๒๕๐ mg cap จำนวน ๕๐,๐๐๐ เม็ด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...................................................................................................................................................................

๐๓ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อ ชุดสว่านเจาะกระดูกมาตรฐาน ชนิดแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด เลขที่โครงการ ๖๐๐๕๖๐๕๓๑๔๐

...................................................................................................................................................................

๒๙ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...................................................................................................................................................................

๒๓ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...................................................................................................................................................................

๒๓ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบท่อลมส่งตัวอย่างส่งตรวจ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่โครงการ ๖๐๐๕๖๑๐๑๕๑๐

...................................................................................................................................................................

๒๐ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ Radiant resuscitatior จำนวน ๓ เครื่อง

...................................................................................................................................................................

๒๐ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง สอบราคาเช่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์การติดตั้งและค่าเช่าสายไฟสำหรับอาคารศูนย์การแทพย์ ๑๘ ชั้น

...................................................................................................................................................................

๑๙ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง

...................................................................................................................................................................

๑๙ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง

...................................................................................................................................................................

๑๖ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง...................................................................................................................................................................

๑๖ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Valproate Sodium ๕๐๐ mg prolonged-release tab จำนวน ๒๕๕,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๖๖๑๑๓๘๔๔

...................................................................................................................................................................

๑๕ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง ปรับปรุงห้องระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ประจำอาคารศูนย์แพทย์ ๑๘ ชั้น

...................................................................................................................................................................

๑๓ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๓ รายการ

...................................................................................................................................................................

๑๓ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ผ้าผ่าตัด จำนวน ๓๓ รายการ 

...................................................................................................................................................................

๖ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count ; CBC) จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๖๖๐๓๓๕๗๐

...................................................................................................................................................................

๕ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับกลุ่มการพยาบาล ติดตั้งที่อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๔๖๑๔๕๖๑๗

...................................................................................................................................................................

๓๑ พ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผูกเย็บ ๕ ประเภท จำนวน ๒๓ รายการ

...................................................................................................................................................................

๓๐ พ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อท่อลมส่งตัวอย่างส่งตรวจ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๕๖๑๐๑๕๑๐

...................................................................................................................................................................

๒๖ พ.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ แถบทดสอบเบาหวานปลายนิ้ว จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ เทสต์ (แบบสัญญาจะซื้อจะขาย) เลขที่โครงการ : ๖๐๐๕๖๒๑๒๐๐๖

...................................................................................................................................................................

๒๖ พ.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง (CRRT) จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๐๐๕๖๒๑๓๒๕๘

...................................................................................................................................................................

๒๖ พ.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคา น้ำยาตรวจปริมาณไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Viral Load) จำนวน ๗๒๐ Test (แบบสัญญาจะซื้อจะขาย) เลขที่โครงการ : ๖๐๐๕๖๒๑๒๘๕๕

...................................................................................................................................................................


๒๖ พ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ สอบราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือด (Hemo Culture) จำนวน ๒ รายการ

...................................................................................................................................................................

๒๓ พ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะสอบราคาจัดซื้อ โต๊ะทำงาน และตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน ๒ บาน

...................................................................................................................................................................

๒๒ พ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับใช้ในการรักษาความผิดปกติของเม็ดสี (Q-Switched Nd : YAG Laser) จำนวน ๑ เครื่อง

...................................................................................................................................................................

๒๒ พ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๐๐๕๖๑๖๓๐๗๐

...................................................................................................................................................................


๑๖ พ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การสอบราคาซื้อ เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกกำลังกาย (EST) จำนวน ๑ เครื่อง

...................................................................................................................................................................

๑๖ พ.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และตู้เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค อาคารเจ้าสัว และปรับจุด LAN อาคารเดิม

...................................................................................................................................................................

๑๖ พ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ (Electronic Bidding : e-bidding) ครั้งที่ ๒ เลขที่โครงการ : ๖๐๐๕๖๑๐๙๗๗๘

...................................................................................................................................................................

๑๖ พ.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ ถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๓ รายการ (แบบสัญญาจะซื้อจะขาย) เลขที่โครงการ : ๖๐๐๕๖๑๑๓๔๗๕ 

...................................................................................................................................................................

๑๕ พ.ค. ๖๐ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

...................................................................................................................................................................

๑๑ พ.ค. ๖๐ ประกาศขายทอดตลาด เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดฟิล์มเอ๊กซเรย์ใช้แล้วจำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ กิโลกรัม

...................................................................................................................................................................

๘ พ.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ ชุดเจาะกระดูกมาตรฐาน ชนิดแบตเตอรี่จำนวน ๑ ชุด เลขที่โครงการ : ๖๐๐๕๖๐๕๓๑๔๐

...................................................................................................................................................................

๘ พ.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๐๐๕๖๐๕๓๕๘๘

...................................................................................................................................................................

๘ พ.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาณและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๐๐๕๖๐๕๒๑๓๘

...................................................................................................................................................................

๘ พ.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ ผ้าผ่าตัด จำนวน ๓๓ รายการ เลขที่โครงการ : ๖๐๐๕๖๐๔๑๕๐๓

...................................................................................................................................................................

๒๕ เม.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับกลุ่มการพยาบาาล ติดตั้งที่อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๔๖๑๔๕๖๑๗

...................................................................................................................................................................

๑๙ เม.ย. ๖๐ เรื่องสอบราคาจ้างทำโรงจอดรถพร้อมสำนักงานยานพาหนะ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

...................................................................................................................................................................

๑๙ เม.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่อง Fluoroscopy จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๒๖๐๖๗๑๓๑

...................................................................................................................................................................

๑๑ เม.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Mycophenolate mofetil ๒๕๐ mg cap จำนวน ๕๐,๐๐๐ เม็ด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๔๖๐๖๒๙๕๕

...................................................................................................................................................................

๗ เม.ย. ๖๐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำอาคาร ศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...................................................................................................................................................................


๗ เม.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง (เลขที่โครงการ : ๖๐๐๑๖๐๓๓๗๓๔)

...................................................................................................................................................................

๔ เม.ย. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๐๐๔๖๐๒๑๒๙๒ 

...................................................................................................................................................................

๓๑ มี.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๓๖๒๓๕๑๔๕

...................................................................................................................................................................


๒๗ มี.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๓๖๒๓๕๑๔๕

...................................................................................................................................................................

๒๓ มี.ค. ๖๐ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันและปริมาตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...................................................................................................................................................................


๑๗ มี.ค. ๖๐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์แบบรวมวัสดุ อุปกรณ์ ต่อพ่วงการใช้งาน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electromic Bidding : e-bidding)

...................................................................................................................................................................


๑๐ มี.ค. ๖๐ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๔๙๙ รายการ

...................................................................................................................................................................

๑๐ มี.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อง Fluoroscopy จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๒๖๐๖๗๑๓๑

...................................................................................................................................................................

๗ มี.ค. ๖๐ เรื่องสอบราคาซื้อ ขวดเพาะเชื้อจากเลือด (Hemo Culture) จำนวน ๒ รายการ เลขที่โครงการ : ๖๐๐๓๖๐๕๖๓๘๙ 

...................................................................................................................................................................

๓ มี.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องเลเซอร์สำหรับใช้ในการรักาาความผิดปกติของเม็ดสี (Q-Switched Nd : YAG Laser) จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ ๖๐๐๓๖๐๑๖๑๘๒

...................................................................................................................................................................

๓ มี.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชิลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตัน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๒๖๐๖๔๐๐๒

...................................................................................................................................................................

๒ มี.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ โต๊ะทำงานและตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน ๒ บาน เลขที่โครงการ ๖๐๐๓๖๐๑๘๕๗๑

...................................................................................................................................................................

๒๔ ก.พ. ๖๐ เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๒๖๑๒๖๖๒๒

...................................................................................................................................................................

๒๓ ก.พ. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างติดตั้งจุด LAN ตู้เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คและวางแนวเดิน Fiber เพิ่มเติม (เลขที่โครงการ : ๖๐๐๑๖๐๑๗๖๑๒) 

...................................................................................................................................................................

 ๒๐ ก.พ. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาด ๘๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๕๙๑๒๖๑๑๙๐๔๓ 

...................................................................................................................................................................

๒๐ ก.พ. ๖๐ เรื่อง ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันและปริมาตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๑๖๑๑๑๑๒๓ 

...................................................................................................................................................................

๑๗ ก.พ. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อ กล้องส่องกระเพาะอาหารระบบวีดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด เลขที่โครงการ : ๖๐๐๑๖๐๓๓๔๑๓

...................................................................................................................................................................

๑๗ ก.พ. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อ เครื่องเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๐๐๑๖๐๒๙๗๑๑

...................................................................................................................................................................

๙ ก.พ. ๖๐ เรื่อง ประกาศจัดซื้อน้ำเกลือ จำนวน 4 กลุ่ม 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ ๖๐๐๑๖๐๑๘๖๖๘

...................................................................................................................................................................

๘ ก.พ. ๖๐ เรื่อง ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่อง Fluoroscopy จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 60026067131

...................................................................................................................................................................

๘ ก.พ. ๖๐ เรื่อง ประกาศราคาซื้อชิลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่โครงการ 60026064002

...................................................................................................................................................................

๘ ก.พ. ๖๐ เรื่อง ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด เอ4 จำนวน 12,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เลขที่โครงการ 60026068542

...................................................................................................................................................................

๓ ก.พ. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ครบชุด และส่วนวัดค่าแก๊สขณะดมยาสลบ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่โครงการ 60026017333

...................................................................................................................................................................

๓๑ ม.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจตะกอนปัสสาวะ จำนวน 35,000 Test เลขที่โครงการ : 59126133932

...................................................................................................................................................................

๓๑ ม.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาซื้อยา Tramadol 37.5 mg + Paracetamol 325 mg tab จำนวน 318,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 59126049940

...................................................................................................................................................................

๓๑ ม.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะกาารเสนอราคา เรื่องประกวดราคาซื้อยา Levetiracetam 500 mg tab จำนวน 102,000 เม็ด เลขที่โครงการ 59126067010

...................................................................................................................................................................

 ๒๕ ม.ค. ๖๐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารจำนวน 16 อาคาร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

...................................................................................................................................................................

๒๐ ม.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อน้ำเกลือ จำนวน 4 กลุ่ม 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่ 2 เลขที่โครงการ 60016018668

...................................................................................................................................................................

๑๙ ม.ค. ๖๐ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพประเภทเครื่องปรับอากาศที่เจาะทำลายแล้ว ตามโครงการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จำนวน 71 เครื่อง

...................................................................................................................................................................

๑๘ ม.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อ ยา Mycophenolate mofetil 250 mg cap ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่โครงการ 60016120664

...................................................................................................................................................................

๑๘ ม.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วย เด็กเล็ก,เด็กโต,ผู้ใหญ่ เลขที่โครงการ : 60016115295

...................................................................................................................................................................

๑๖ ม.ค. ๖๐ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคารผ้าผ่าตัด จำนวน 33 รายการ 

...................................................................................................................................................................

๑๑ ม.ค. ๖๐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 60016064062)

...................................................................................................................................................................

๑๐ ม.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่โครงการ 59126119043

...................................................................................................................................................................

๙ ม.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อยาDoxazosin 2 mg tab จำนวน 1,123,000 เม็ด เลขที่โครงการ : 60016044589

...................................................................................................................................................................

๙ ม.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง เลขที่โครงการ : 60016033734 

...................................................................................................................................................................

๙ ม.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ กล้องส่องกระเพาะอาหาระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด เลขที่โครงการ : 60016033413

...................................................................................................................................................................

๖ ม.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เลขที่โครงการ : 60016029711 

...................................................................................................................................................................

๖ ม.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัณญาณชีพ (Bed side monitor) จำนวน 1 เครื่อง เลขที่โครงการ : 59106054842

...................................................................................................................................................................

๕ ม.ค. ๖๐ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Ezetimibe 10 mg tab จำนวน 133,500 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...................................................................................................................................................................

๕ ม.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อน้ำเกลือ จำนวน 4 กลุ่ม 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 60016018668

...................................................................................................................................................................


๕ ม.ค. ๖๐ เรื่อง สอบตราคาจ้างติดตั้งจุด LAN ตู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คและวางแนวดิน Fiber เพิ่มเติม