ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

02-528-4567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดฐานรองรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบรัศมีความโค้งของฟีเมอร์คงที่ โดยการตั้งแนวตัดกระดูกตามขอบหลังของฟีเมอร์ จำนวน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Thyroid Function test จำนวน ๕ รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๑๐๗๑๕๒๙๑๒

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบฐานรองรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบใช้สารยึดกระดูก และงอเข่าได้ ๙๐ องศา จำนวน ๑๖๐ ชุด (e-bidding)

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ระบบดิจิตอล ขนิดแขวนเพดาน ๒ จอรับภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๘ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจเลือดด้านเคมีคลินิก จำนวน ๗ รายการ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๑๑๗๑๒๓๔๗๙

๗ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสในเลือด (HBV Viral Load) จำนวน ๖๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๖ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินสำหรับการกู้ชีพ - กู้ภัยระดับสูง พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๑๐๗๒๓๓๐๕๒) 

๖ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (Coronary balloon dilatation) จำนวน ๙ รายการ 

๕ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Antivirus จำนวน ๖๐๐ ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบค้ำยันท้องฟื้นชั้น ๖ อาคารมารดาเรียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ย. ๒๕๖๑เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม แบบเคลื่อนด้วยมอเตอร์ พร้อมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล ขนาด ๑๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑ พ.ย. ๒๕๖๑เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองและปรับแรงดันกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : ๖๑๑๐๗๑๕๓๕๔๗)

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : ๖๑๑๐๗๑๕๓๕๐๖)

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : ๖๑๑๐๗๑๕๓๔๗๗)

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงสำหรับยึดตรึงกระดูกสันหลังภายนอกในผู้ป่วย จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : ๖๑๑๐๗๑๕๓๔๕๒)

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ชนิดที่ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ บี และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะทุกส่วนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๓๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในวงเงิน ๙๙๗,๕๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ชนิดที่ใช้กับกายวิภาคกระดูกฟีเมอร์ส่วนบนแบบ ดอร์ เอ และมีส่วนให้กระดูกฟีเมอร์ยึดเกาะบริเวณส่วนบนของโลหะในกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๖๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในวงเงิน ๑,๙๙๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจระบบไหลเวียนโลหิตชนิดหน้าจอสัมผัส จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๑๐๗๑๔๙๙๑๐

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไปควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน ๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดที่ส่วนรับน้ำหนัก ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้งอได้มากเป็นพิเศษ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเปิดกระโหลกศรีษะ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMG) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัด IBP CO๒ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพสำหรับสีแพทย์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

๘ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม แบบเคลื่อนด้วยมอเตอร์ พร้อมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล ขนาด ๑๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๘ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ พร้อมวัด IBP CO๒ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๑๐๗๐๖๑๐๘๗

๕ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๑๐๗๐๓๑๔๘๑

๔ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเปิดกระโหลกศีรษะ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๑๐๙๗๖๑๗๑๗๐

๔ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๑๑๐๗๐๖๐๙๘๙

๔ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMG) จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๑๑๐๗๐๖๐๕๙๖

๔ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพสำหรับรังสีแพทย์ จำนวน ๑ ชุด เลขที่โครงการ : ๖๑๑๐๗๐๖๑๖๓๑

๔ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด เลขที่โครงการ : ๖๑๑๐๗๐๖๑๔๖๕

๔ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน ๑ ชุด เลขที่โครงการ : ๖๑๑๐๗๐๖๑๑๖๙

๒ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้า อาคารมารดาเรียม และอาคารจินดามณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แบบรวมวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงการใช้งาน (e-bidding) 

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ ๓ แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล จำนวน ๔ รายการ ๔๐๖ การทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล จำนวน ๓ รายการ ๒๗๑ การทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล จำนวน ๓ รายการ ๓๐๘ การทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อ โลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อก (รวมสกรู) ชนิดที่มีจุดเข้าโพรงกระดูกฟีเมอร์ จำนวน ๒ รายการ 

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินสำหรับการกู้ชีพ - กู้ภัยระดับสูงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนี้อเยี่อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียู ปรับตัวไฟฟ้า ชนิด ๔ มอเตอร์ จำนวน ๑๐ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไปควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน ๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61087052839

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๙๗๒๑๙๑๒๔

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Microbilirubin จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสวิตซ์สับเปลี่ยนทางอัตโนมัติ (ATS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ภาพ (CT-SCAN) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61087455461 

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61067517516 

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61067464679 

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม แบบเคลื่อนด้วยมอเตอร์ พร้อมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล ขนาด ๑๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพื่อเชื่อมโยงโปรแกรมตรวจสุขภาพ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างเหมาบริการพนักงานเปล งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๒

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะฯ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และระบบไหลเวียนโลหิต ชนิดหน้าจอสัมผัส (Patient Monitor) จำนวน ๑ เครื่อง

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงคลอดปรับระดับไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แบบรวมวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงการใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๙๗๐๖๓๙๙๑

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nicardipine hydrochloride ๒ mg /๒ ml solution for injection, ๒ ml จำนวน ๕๐,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาเตียงคลอดปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๘๗๔๗๗๕๔๖

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๙๗๒๑๙๑๒๔

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๗๗๕๑๔๑๕๑)

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วางเครื่องมือแพทย์พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๗๗๕๑๓๗๔๔)

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ชนิดแขวนเพดาน ๒ จอรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๗๗๕๑๒๘๐๓)

๗ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง ยี่ห้อ Alcon จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๘๗๖๘๖๔๗๓

๔ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์แบบรวมวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงการใช้งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือเปิดกระโหลกศีรษะ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMG) จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ภาพ (CT-SCAN) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61087455461)

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล จำนวน ๓ รายการ ๒๗๑ การทดสอบ

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล จำนวน ๓ รายการ ๓๐๘ การทดสอบ

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล จำนวน ๔ รายการ ๔๐๖ การทดสอบ

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่งตรวจทางเดินอาหารและกะเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ยี่ห้อ Olympus จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไปควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน ๒ เตียง เลขที่โคงการ ๖๑๐๘๗๐๕๒๘๓๙ 

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสายสวนเพื่อการตรวจรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน ๖,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (เลขที่โครงการ 61057285333)

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ภาพ (CT-SCAN) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 20,000,000 บาท (เลขที่โครงการ 61087455461)

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องจี้และตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๖ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของลูกตาส่วนหน้า จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องสลายเนื้องอกในสมอง จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพสำหรับรังสีแพทย์ จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดศูนย์กลางการทำงานของสัญญาณชีพพร้อมเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชนิดข้างเตียง จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเตียงคลอดปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ พร้อมวัด IBP CO๒ จำนวน 2 เครื่อง

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจระบบไหลเวียนโลหิตชนิดหน้าจอสัมผัส จำนวน ๘ เครื่อง

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง 

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๓ เครื่อง 

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ชนิดแขวนเพดาน ๒ จอรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๗๗๕๑๒๘๐๓)

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขโครงการ ๖๑๐๖๗๕๑๗๕๑๖

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล จำนวน ๓ รายการ ๓๕๙การทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล จำนวน ๓ รายการ ๔๐๕ การทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วางเครื่องมือแพทย์พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๗๗๕๑๓๗๔๔)

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๗๗๕๑๔๑๕๑)

๑๔ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ประจำปี ๒๕๖๑

๑๔ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้างข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน ๒๒๐ ชุด

๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงมือยางผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ สำหรับงานศัลยกรรม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067284682)

๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาฟอกเลือด สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067159896)

๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077399473)

๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียู ปรับด้วยไฟฟ้า ชนิด ๔ มอเตอร์ จำนวน ๑๐ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077400613)

๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่แบบติดเพดาน ชนิดโคมคู่ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077402440)

๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077401099)

๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อสาย 12 นิ้ว Pressure Tubing Male female Luer Lok Connection จำนวน ๑,๖๐๐ ชิ้น

๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ ๓ แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๗๗๔๐๕๔๕๔)

๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินสำหรับการกู้ชีพ - กู้ภัยระดับสูง พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๗๗๓๓๖๙๙๘)

๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๗๗๔๐๕๕๑๒)

๖ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ ยี่ห้อ Olympus

๖ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๗๗๒๘๙๙๗๒)

๖ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเป่าแห้งสายยางอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขนาด ความจุ ๙๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๗๗๓๔๐๗๐๘

๖ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๗๗๒๗๗๕๗๒

๓ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๗๗๓๓๔๙๙๖)

๒ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง แผนการจัดซื้อ ชุดอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดห้องเดียว ( Single AICD ) จำนวน ๗ ชุด

๒ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง แผนการจัดซื้อ สายลวดวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี ( Pressure Wire X FFR ) จำนวน ๔๐ ชิ้น

๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ระยะเวลา 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Philips รุ่น Brilliance ๑๖ Slices โดยเฉพาะเจาะจง

๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสในเลือด (HBV Viral Load) จำนวน ๖๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมกล่องมาตรฐานบรรจุ จำนวน ๑ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดคีมหนีบหลอดเลือดโป่งพองในช่องกะโหลกศรีษะพร้อมกล่องมาตรฐานบรรจุ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ชนิดใช้สารยึดกระดูกไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน ๖๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ โลหะดามกระดูก (Gamma Nail Short) จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้างข้อเข่าเทียมแบบฐานรองรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบใช้สารยึดกระดูก และง่อเข่าได้ ๙๐ องศา จำนวน ๑๖๐ ชุด วงเงิน ๗,๔๘๐,๐๐๐ บาท

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet จำนวน ๙๔๕,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อตลับทดน้ำเข้า-ออกใช้กับเครื่องผ่าตัดจอประสาทตา ชนิดตัดน้ำวุ้นลูกตา จำนวน ๔๐ ชุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติชนิดล้างเร็ว จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเชิญชวน เรื่อง จ้างบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แบบรวมวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงการใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงระบบออกซิเจนสำรองแบบทำงานโดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (CR and PACS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ด้วยเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบเคลื่อนที่ จำนวนประมาณ ๒๐๐ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๔๗๐๒๗๒๗๐)

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๖๗๔๖๔๖๗๙)

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกแบบเคลื่อนไหวไม่ได้ และแยกซ้ายขวาวัสดุแทนผิวข้อเข่าส่วนบนของกระดูกหน้าแข้ง จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อเข่าเทียมชนิดรากฐานรองรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบรัศมีความโค้งของฟีเมอร์คงที่ โดยการตั้งแนวตัดกระดูกตามขอบหลังของฟีเมอร์ จำนวน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๖๗๕๑๗๕๑๖)

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันชนิดสอดแขน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Philips รุ่น Brilliance ๑๖ Slices

๑๗ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มวัสดุ Copolymer จำนวน 1,750 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057251656)

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล SSB ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ โคมไฟผ่าตัดใหญ่แบบติดเพดาน ชนิดโคมคู่ จำนวน ๒ ชุด

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาด ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน ๑๐ เครื่อง

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียู ปรับด้วยไฟฟ้า ชนิด ๔ มอเตอร์ จำนวน ๑๐ เตียง

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ เครื่องดมยาสลบ ๓ แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๒ เครื่อง

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน ๑๒ เครื่อง

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ เครื่องเป่าแห้งสายยางอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขนาดความจุ ๙๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ จำนวน ๑ ตัว

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ ยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ ตัว

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติชนิดล้างเร็ว จำนวน ๑ เครื่อง

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ เครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๑ เครื่อง

๐๕ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๕๗๑๕๗๐๗๘) 

๐๔ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อซีเมนต์ยึดกระดูกแบบมีสารปฏิชีวนะ จำนวน ๖๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๕๗๓๓๔๖๑๒) 

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้งอได้มากเป็นพิเศษ จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในวงเงิน 3,740,000.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่แบบติดเพดาน ชนิดโคมคู่ จำนวน ๒ ชุด รหัสแผนการจัดซื้อ 

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาด ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน ๑๐ เครื่อง

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียู ปรับด้วยไฟฟ้า ชนิด ๔ มอเตอร์ จำนวน ๑๐ เตียง

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบ ๓ แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๒ เครื่อง

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน ๑๒ เครื่อง

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเป่าแห้งสายยางอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขนาดความจุ ๙๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ จำนวน ๑ ตัว

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ ตัว

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติชนิดล้างเร็ว จำนวน ๑ เครื่อง

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินสำหรับการกู้ชีพ - กู้ภัยระดับสูง พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน ๑ คัน

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037211011) 

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพดิจิตอลชนิดความละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุด 

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง วัสดุผูกเย็บ จำนวน ๓๗ รายการ 

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์วางเครื่องมือแพทย์พร้อม ค่าติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding) ในวงเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ชนิดแขวนเพดาน ๒ จอรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding) ในวงเงินทั้งสิ้น ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไปควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน ๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding) ในวงเงินทั้งสิ้น ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน)

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน ๑๐ เครื่อง

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (CR and PACS)

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสายสวนเพื่อการตรวจรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๕๗๒๘๕๓๓๓

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์แบบรวมวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงการใช้งานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ ถุงมือยางผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ สำหรับงานศัลยกรรม จำนวน 100,000 คู่

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสในเลือด (HBV Viral Load) จำนวน 600 Test

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (Cironary balloon dilatation) จำนวน ๙ รายการ

๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล SSB ประจำปี ๒๕๖๑

๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ภาพ (CT-SCAN) จำนวน ๑ เครื่อง

๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลาง จัดซื้อ Sodium Hyaluronate Solution ๑.๕% จำนวน ๒,๖๐๐ หลอด

๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดสายสวนเพื่อการตรวจรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๕๗๒๘๕๓๓๓

๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อซีเมนต์ยึดกระดูกแบบมีสารปฏิชีวนะ จำนวน ๖๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๕๗๓๓๔๖๑๒

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มวัสดุ Copolymer จำนวน ๑,๗๕๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๕๗๒๕๑๖๕๖

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล SSB ประจำปี ๒๕๖๑

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๕๗๑๕๗๐๗๘

๒๓ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะฯ จัดซื้อ เรื่อง หม้อนึ่งความดันไอน้ำ (Auto clave) จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๑๐๓๗๓๕๘๕๖๓ 

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อ เรื่อง สาย ๑๒ นิ้ว Pressure Tubing Male female Luer Lok Connection จำนวน ๑,๖๐๐ ชิ้น เลขที่ โครงการ : ๖๑๐๕๗๐๒๘๓๘๒

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะฯ จัดซื้อ เรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน ๑ ชุด เลขที่โครงการ : ๖๑๐๓๗๒๖๖๗๔๐

๐๙ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ เรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพดิจิตอลชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด เลขที่โครงการ : ๖๑๐๔๗๐๒๑๔๑๒

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อ เรื่อง หม้อนึ่งความดันไอน้ำ (Auto clave) จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๑๐๓๗๓๕๘๕๖๓

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อ เรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน ๑ ชุด เลขที่โครงการ : ๖๑๐๓๗๒๖๖๗๔๐

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ด้วยเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบเคลื่อนที่ จำนวนประมาณ ๒๐๐ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๔๗๐๒๗๒๗๐)

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๕๒๖ รายการ

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดหนังสือราชการที่ทำลายแล้ว ประจำปี ๒๕๕๙

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๗ รายการ ในวงเงิน ๑๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๓๗๒๑๑๐๑๑ 

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อชุดสายสวนเพื่อการตรวจรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๓ รายการ ในวงเงิน ๑๒,๖๗๔,๔๐๐ บาท (สิบสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

...................................................................................................................................................................

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๓ รายการ ในวงเงิน ๑๖,๕๔๓,๒๐๐ บาท (สิบหกล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 

...................................................................................................................................................................

๙ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจเลือดด้านเคมีคลินิก จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

...................................................................................................................................................................

๙ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อน้ำยาตรวจ Thyroid Function test จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

...................................................................................................................................................................

๗ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ สารหนืดใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา (Sodium Hyaluronate Solution ๒๐ มล. IALF ) จำนวน ๔๖๐ หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

...................................................................................................................................................................

๗ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เครื่องปรับอากาศ แยกส่วน ขนาด ๖๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๑๐๓๗๒๕๒๖๐๑

...................................................................................................................................................................

๗ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ตารางราคากลาง น้ำยาฟอกเลือด สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๒ รายการ

...................................................................................................................................................................

๗ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อ ถุงมือยางผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ สำหรับงานศัลยกรรม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ คู่

...................................................................................................................................................................

๔ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่เผยการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในวงเงิน ๔,๖๒๒,๔๐๐ บาท

...................................................................................................................................................................

๑ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดแสงสำหรับส่องหู คอ จมูก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...................................................................................................................................................................

๑ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ และวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...................................................................................................................................................................

๑ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อ เครื่องเขย่าผสมเลือด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...................................................................................................................................................................

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มวัสดุ Copolymer จำนวน ๑,๗๕๐ ตัว เป็นเงิน ๔,๘๕๖,๒๕๐บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

...................................................................................................................................................................

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ เรื่อง เครื่องอุ่นเลือดและสารน้ำ จำนวน ๓ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๑๐๓๗๒๘๓๕๑๘

...................................................................................................................................................................

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๒๗๒๕๔๖๕๔)

...................................................................................................................................................................

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๖ หมวด ๒๔๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๑๗๐๐๔๐๗๘)

...................................................................................................................................................................

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Sodium Hyaluronate Solution ๑.๕% จำนวน ๒,๖๐๐ หลอด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑...................................................................................................................................................................

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- Bidding) เลขที่โครงการ ๖๑๐๓๗๒๑๑๐๑๑

...................................................................................................................................................................

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๑๗๒๑๖๙๐๘)

...................................................................................................................................................................

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง บริเวณคอกหม้อแปลงไฟฟ้าหลังอาคารเจ้าสัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...................................................................................................................................................................

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อซีเมนต์ยึดกระดูกแบบมีสารปฏิชีวนะ จำนวน ๖๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)...................................................................................................................................................................

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ​ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น...................................................................................................................................................................

๙ เม.ย. ๒๕๖๑ ประกาศแผนการจัดซื้อ สารหนืดใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา ( Sodium Hyaluronate Solution 20 มล. IALF ) จำนวน ๔๖๐ หลอด เลขที่ : M๖๑๐๔๐๐๒๑๙๓๓

...................................................................................................................................................................

๙ เม.ย. ๒๕๖๑ ประกาศแผนการจัดซื้อ ตลับทดน้ำเข้า - ออก ใช้กับเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๒๔๐ ชุด เลขที่ : M๖๑๐๓๐๐๒๒๖๒๗

...................................................................................................................................................................

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๕๒๖ รายการ

...................................................................................................................................................................

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน ๑๓ ชุด และบันไดเลื่อน จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขโครงการ ๖๑๐๓๗๕๒๓๐๘๘

...................................................................................................................................................................

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาทดสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

...................................................................................................................................................................

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจเลือดด้านเคมีคลินิก จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)...................................................................................................................................................................

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดสายสวนเพื่อการตรวจรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

...................................................................................................................................................................

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เครื่องปรับอากาศ แยกส่วน ขนาด ๖๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๑๐๓๗๒๕๒๖๐๑

...................................................................................................................................................................

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน ๓,๗๖๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

...................................................................................................................................................................

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพดิจิตอลชนิดความละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุด

...................................................................................................................................................................

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง น้ำยาฟอกเลือด สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๒ รายการ

...................................................................................................................................................................

๑๓ มี.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น ...................................................................................................................................................................

๑๓ มี.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑...................................................................................................................................................................

๑๓ มี.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มวัสดุ Copolymer จำนวน ๑,๗๕๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

 ...................................................................................................................................................................

๙ มี.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศการประเมินเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๑. เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำรองจ่าย (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท) จำนวน ๓๙๔ รายการ ๒.เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำรองจ่าย (วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท) จำนวน ๓๙ รายการ

...................................................................................................................................................................

๗ มี.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

...................................................................................................................................................................

๕ มี.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๑๑๗๒๑๔๑๔๙

...................................................................................................................................................................

๕ มี.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยและซักรีดผ้าม่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๐๑๑๗๔๔๑๙๒๑)

...................................................................................................................................................................

๒๘ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำอาคารการแพทย์ ๑๘ ชั้น ...................................................................................................................................................................

๒๗ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๑๗๒๑๖๙๐๘) ...................................................................................................................................................................

๒๗ ก.พ. ๖๑ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดหนังสือราชการที่ทำลายแล้ว ประจำปี ๒๕๖๑

...................................................................................................................................................................

๒๓ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๖ หมวด ๒๔๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๑๗๐๐๔๐๗๘) ...................................................................................................................................................................

๒๑ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๘๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ...................................................................................................................................................................

๒๑ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจระนาบเดียว รุ่น Artis ZEE Ceilling S/N ๑๔๗๗๐๗ ยี่ห้อ SIEMENS ...................................................................................................................................................................

๗ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ HP) จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ...................................................................................................................................................................

๗ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผน การจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ด้วยเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบเคลื่อนที่ จำนวนประมาณ ๒๐๐ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) ...................................................................................................................................................................

๗ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อซีเมนต์ยึดกระดูกแบบมีสารปฏิชีวนะ จำนวน ๖๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ...................................................................................................................................................................

๗ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ...................................................................................................................................................................

๗ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- Bidding) ...................................................................................................................................................................

๗ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจ Tumer marker จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- Bidding) ...................................................................................................................................................................

๗ ก.พ. ๖๑ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ...................................................................................................................................................................

๖ ก.พ. ๖๑ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๑๐๑๗๒๑๖๙๐๘) ...................................................................................................................................................................

๒๙ ม.ค. ๖๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๖ หมวด ๒๔๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...................................................................................................................................................................

๒๙ ม.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง บริเวณคอกหม้อแปลงไฟฟ้าหลังอาคารเจ้าสัว

...................................................................................................................................................................

๑๙ ม.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย และซักรีดผ้าม่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๑๑๗๔๔๑๙๒๑ ...................................................................................................................................................................

๑๙ ม.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศแผนการจัดจ้างรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๑ ...................................................................................................................................................................

๑๕ ม.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศจ้างปรับปรุงห้องระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น ...................................................................................................................................................................

๐๙ ม.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปี ๒๕๖๑ เลขโครงการ ๖๑๐๑๗๒๑๖๙๐๘...................................................................................................................................................................

๒๘ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย และซักรีดผ้าม่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 60117441921 ...................................................................................................................................................................

 

 

๒๘ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 60117214149 ...................................................................................................................................................................

๒๘ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 60107085361 ...................................................................................................................................................................

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยในจำนวน ๖ หมวด ๒๔๘ รายการ เลขที่โครงการ ๖๑๐๑๗๐๐๔๐๗๘...................................................................................................................................................................

๑๘ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 60097223065 ...................................................................................................................................................................

๑๓ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศแผนการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ๒๕๖๑ ...................................................................................................................................................................

๖ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย และซักรีดผ้าม่าน ...................................................................................................................................................................

๔ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยใน ...................................................................................................................................................................

๓๐ พ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Linagliptin 5 mg tab จำนวน 111,000 เม็ด เลขที่โครงการ 60086114044 ...................................................................................................................................................................

๒๙ พ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 60117214149 ...................................................................................................................................................................

๑๕ พ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...................................................................................................................................................................

๖ พ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการอาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ...................................................................................................................................................................

๓๑ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยและซักรีดผ้าม่าน ...................................................................................................................................................................

๒๕ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) เลขที่โครงการ 60097223065 ...................................................................................................................................................................

๒๔ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ...................................................................................................................................................................

๒๐ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ 

................................................................................................................................................................... 

๑๙ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๐๐๖๖๐๘๓๓๗๔)

................................................................................................................................................................... 

๑๗ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Sodium Hyaluronate ๐.๑๘% ๐.๓ ml eye drop จำนวน ๒๒๒,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

................................................................................................................................................................... 

๑๐ ต.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...................................................................................................................................................................

๑๐ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดซื้อยูนิตทำฟัน(Dental Master Unit) จำนวน ๕ เครื่อง 

................................................................................................................................................................... 

๑๐ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : (๖๐๐๖๖๑๙๐๙๔๘) 

................................................................................................................................................................... 

๙ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Liraglutide ๖ mg/ml, ๓ ml Per-filled pen จำนวน ๑,๘๐๐ ด้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

................................................................................................................................................................... 

๙ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Salmeterol ๕๐ mcg + Fluticasone ๒๕๐ mcg Accuhaler ๖๐ Doses จำนวน ๖,๖๗๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

................................................................................................................................................................... 

๙ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Insulin glargine ๑๐๐ IU/ml ๓ ml inj จำนวน ๑๐,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

................................................................................................................................................................... 

๖ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๗๖๑๕๘๓๘๒ 

................................................................................................................................................................... 

๖ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Sitagliptin Phosphate ๑๐๐ mg tab จำนวน ๘๑,๒๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๖๓๑๙๗

 ................................................................................................................................................................... 

๖ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Ertapenem ๑ gm inj จำนวน ๒,๘๔๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๖๐๓๐๓ 

................................................................................................................................................................... 

๖ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Ezetimibe ๑๐ mg + Simvastatin ๑๐ mg tab จำนวน ๑๑๔,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๖๐๕๘๓ 

................................................................................................................................................................... 

๖ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Valproate Sodium ๕๐๐ mg prolonged – release tab จำนวน ๒๕๕,๐๐๐ เม็ด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๘๐๙๖๐

................................................................................................................................................................... 

๖ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Imipenem ๕๐๐ mg + Cilastatin ๕๐๐ mg inj จำนวน ๖,๑๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๕๘๖๐๑ 

................................................................................................................................................................... 

๔ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๙๗๒๖๕๘๖๔ 

................................................................................................................................................................... 

๒๙ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อ กล้องส่องท่อทางเดินน้ำดี ระบบวิดีทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง

................................................................................................................................................................... 

๒๖ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ................................................................................................................................................................... 

๒๖ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : ๖๐๐๘๖๓๖๐๔๑

  ...................................................................................................................................................................  

๒๕ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ น้ำยาตรวจฮีโมโกบิน เอวันซี (HbA๑C) จำนวน ๒๖,๐๐๐ การทดสอบ

  ...................................................................................................................................................................  

 

๒๐ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ น้ำยา CD4

...................................................................................................................................................................

๑๙ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนจ้างปรับปรุงห้องระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำอาคารศูนย์การเเพทย์ ๑๘ ชั้น

  ...................................................................................................................................................................

๑๙ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะผลการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส (HIV Viral Load) จำนวน ๕,๐๐๐ Test เลขที่โครงการ : ๖๐๐๘๖๐๒๔๔๔๒

  ...................................................................................................................................................................

๑๙ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะผลการประกวดราคาเช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๒๔ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๐๐๘๖๐๓๗๗๗๑

  ...................................................................................................................................................................

๑๙ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะผลการประกวดราคายา Menatetrenone ๑๕ mg cap จำนวน ๒๖๗,๐๐๐ เม็ด เลขที่โครงการ : ๖๐๐๗๖๑๖๓๔๒๔

  ...................................................................................................................................................................

๒๒ ส.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อ กล้องส่องท่อทางเดินน้ำดีระบบวิดีทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๐๐๘๖๓๖๓๑๔๐

 

  ...................................................................................................................................................................

๒๒ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๓๖๐๔๑๖

   ...................................................................................................................................................................

๒๒ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Azacitidine ๑๐๐ mg injection จำนวน ๒๔๐ ขวด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๓๕๗๔๔๐

 

  ...................................................................................................................................................................

๑๕ ส.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ น้ำยาตรวจ CD๔ จำนวน ๗,๐๐๐ test เลขที่โครงการ : ๖๐๐๘๖๑๔๓๘๖๗

  ...................................................................................................................................................................

๑๕ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Insulin glargine ๑๐๐ IU/ml ๓ ml inj จำนวน ๑๐,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๑๑๖๘๘๐

 ...................................................................................................................................................................

๑๕ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Linagliptin ๕ mg tab จำนวน ๑๑๑,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๑๑๔๐๔๔

 ...................................................................................................................................................................

๑๕ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Liraglutide ๖ mg/ml, ๓ ml Pre-filled pen จำนวน ๑,๘๐๐ ด้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๑๒๗๘๑๙

 ...................................................................................................................................................................

๑๑ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sodium Hyaluronate ๐.๑๘% ๐.๓ ml eye drop จำนวน ๒๒๒,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๑๐๘๘๔๑ 

 ...................................................................................................................................................................

๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...................................................................................................................................................................

๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Ertapenem ๑ gm inj จำนวน ๒,๘๔๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๖๐๓๐๓

 ...................................................................................................................................................................

๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Imipenem ๕๐๐ mg + Cilastatin ๕๐๐ mg inj จำนวน ๖,๑๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๕๘๖๐๑

...................................................................................................................................................................

๐๙ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

...................................................................................................................................................................

๐๙ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sitagliptin Phosphate ๑๐๐ mg tab จำนวน ๘๑,๒๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๖๓๑๙๗ 

...................................................................................................................................................................

๐๙ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Ezetimibe ๑๐ mg + Simvastatin ๑๐ mg tab จำนวน ๑๑๔,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๖๐๕๘๓ 

...................................................................................................................................................................

๐๙ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Valproate Sodium ๕๐๐ mg prolonged – release tab จำนวน ๒๕๕,๐๐๐ เม็ด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๘๙๖๐ 

...................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันและปริมาตร จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๑๖๑๑๑๑๒๓ 

...................................................................................................................................................................

๗ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Alteplase (Recombinant human tissue-type plasminogen activator) ๕๐ mg inj จำนวน ๒๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๒๙๔๔๖ 

...................................................................................................................................................................

๗ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๒๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๓๗๗๗๑

...................................................................................................................................................................

๐๗ ส.ค. ๖๐ เรื่องประกวดราคาซื้อยา Salmeterol ๕๐ mcg + Fluticasone ๒๕๐ mcg Accuhaler ๖๐ Dose จำนวน ๖,๖๗๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...................................................................................................................................................................

๓ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส (HIV Viral Load) จำนวน ๕,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๒๔๔๔๒ 

...................................................................................................................................................................

๓ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจฮีโมโกบิน เอวันซี (HbA1C) จำนวน ๒๖,๐๐๐ การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๖๐๒๓๔๘๒ 

...................................................................................................................................................................

๑ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อระบบท่อลมส่งตัวอย่างส่งตรวจ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๕๖๑๐๑๕๑๐

...................................................................................................................................................................

๒๔ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Azacitidine ๑๐๐ mg injection จำนวน ๒๔๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๗๖๑๖๗๖๑๓

...................................................................................................................................................................

๒๐ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง (CRRT) จำนวน ๑ เครื่อง 

...................................................................................................................................................................

๒๐ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count ; CBC) จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๖๖๐๓๓๕๗๐

...................................................................................................................................................................

๑๙ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Menatetrenone 15 mg cap จำนวน 267,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๗๖๑๖๓๔๒๔

...................................................................................................................................................................

๑๙ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๗๖๑๕๘๓๘๒

...................................................................................................................................................................

๑๗ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ/งานจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือด ของหน่วยงานไตเทียม

...................................................................................................................................................................

๑๑ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเช่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์การติดตั้งและค่าเช่าสายไฟสำหรับอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น เป็นระยะเวลา ๖ เดือน

...................................................................................................................................................................

๑๔ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ/งานจ้างซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ ยี่ห้อ ALOKA รุ่น Alpha ๗

...................................................................................................................................................................

๐๗ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำอาคาร ศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...................................................................................................................................................................

๐๕ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๖๖๑๙๐๙๔๘

...................................................................................................................................................................

๐๕ ก.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาผู้ชนะฯ ยา Mycophenolate mofetil ๒๕๐ mg cap จำนวน ๕๐,๐๐๐ เม็ด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...................................................................................................................................................................

๐๓ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อ ชุดสว่านเจาะกระดูกมาตรฐาน ชนิดแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด เลขที่โครงการ ๖๐๐๕๖๐๕๓๑๔๐

...................................................................................................................................................................

๒๙ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...................................................................................................................................................................

๒๓ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...................................................................................................................................................................

๒๓ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบท่อลมส่งตัวอย่างส่งตรวจ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่โครงการ ๖๐๐๕๖๑๐๑๕๑๐

...................................................................................................................................................................

๒๐ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ Radiant resuscitatior จำนวน ๓ เครื่อง

...................................................................................................................................................................

๒๐ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง สอบราคาเช่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์การติดตั้งและค่าเช่าสายไฟสำหรับอาคารศูนย์การแทพย์ ๑๘ ชั้น

...................................................................................................................................................................

๑๙ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง

...................................................................................................................................................................

๑๙ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง

...................................................................................................................................................................

๑๖ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง...................................................................................................................................................................

๑๖ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Valproate Sodium ๕๐๐ mg prolonged-release tab จำนวน ๒๕๕,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๖๖๑๑๓๘๔๔

...................................................................................................................................................................

๑๕ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง ปรับปรุงห้องระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ประจำอาคารศูนย์แพทย์ ๑๘ ชั้น

...................................................................................................................................................................

๑๓ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๓ รายการ

...................................................................................................................................................................

๑๓ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ผ้าผ่าตัด จำนวน ๓๓ รายการ 

...................................................................................................................................................................

๖ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count ; CBC) จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๖๖๐๓๓๕๗๐

...................................................................................................................................................................

๕ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับกลุ่มการพยาบาล ติดตั้งที่อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๔๖๑๔๕๖๑๗

...................................................................................................................................................................

๓๑ พ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผูกเย็บ ๕ ประเภท จำนวน ๒๓ รายการ

...................................................................................................................................................................

๓๐ พ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อท่อลมส่งตัวอย่างส่งตรวจ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๕๖๑๐๑๕๑๐

...................................................................................................................................................................

๒๖ พ.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ แถบทดสอบเบาหวานปลายนิ้ว จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ เทสต์ (แบบสัญญาจะซื้อจะขาย) เลขที่โครงการ : ๖๐๐๕๖๒๑๒๐๐๖

...................................................................................................................................................................

๒๖ พ.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง (CRRT) จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๐๐๕๖๒๑๓๒๕๘

...................................................................................................................................................................

๒๖ พ.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคา น้ำยาตรวจปริมาณไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Viral Load) จำนวน ๗๒๐ Test (แบบสัญญาจะซื้อจะขาย) เลขที่โครงการ : ๖๐๐๕๖๒๑๒๘๕๕

...................................................................................................................................................................


๒๖ พ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ สอบราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือด (Hemo Culture) จำนวน ๒ รายการ

...................................................................................................................................................................

๒๓ พ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะสอบราคาจัดซื้อ โต๊ะทำงาน และตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน ๒ บาน

...................................................................................................................................................................

๒๒ พ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับใช้ในการรักษาความผิดปกติของเม็ดสี (Q-Switched Nd : YAG Laser) จำนวน ๑ เครื่อง

...................................................................................................................................................................

๒๒ พ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๐๐๕๖๑๖๓๐๗๐

...................................................................................................................................................................


๑๖ พ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การสอบราคาซื้อ เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกกำลังกาย (EST) จำนวน ๑ เครื่อง

...................................................................................................................................................................

๑๖ พ.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และตู้เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค อาคารเจ้าสัว และปรับจุด LAN อาคารเดิม

...................................................................................................................................................................

๑๖ พ.ค. ๖๐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ (Electronic Bidding : e-bidding) ครั้งที่ ๒ เลขที่โครงการ : ๖๐๐๕๖๑๐๙๗๗๘

...................................................................................................................................................................

๑๖ พ.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ ถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๓ รายการ (แบบสัญญาจะซื้อจะขาย) เลขที่โครงการ : ๖๐๐๕๖๑๑๓๔๗๕ 

...................................................................................................................................................................

๑๕ พ.ค. ๖๐ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

...................................................................................................................................................................

๑๑ พ.ค. ๖๐ ประกาศขายทอดตลาด เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดฟิล์มเอ๊กซเรย์ใช้แล้วจำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ กิโลกรัม

...................................................................................................................................................................

๘ พ.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ ชุดเจาะกระดูกมาตรฐาน ชนิดแบตเตอรี่จำนวน ๑ ชุด เลขที่โครงการ : ๖๐๐๕๖๐๕๓๑๔๐

...................................................................................................................................................................

๘ พ.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๐๐๕๖๐๕๓๕๘๘

...................................................................................................................................................................

๘ พ.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาณและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๐๐๕๖๐๕๒๑๓๘

...................................................................................................................................................................

๘ พ.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ ผ้าผ่าตัด จำนวน ๓๓ รายการ เลขที่โครงการ : ๖๐๐๕๖๐๔๑๕๐๓

...................................................................................................................................................................

๒๕ เม.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับกลุ่มการพยาบาาล ติดตั้งที่อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๔๖๑๔๕๖๑๗

...................................................................................................................................................................

๑๙ เม.ย. ๖๐ เรื่องสอบราคาจ้างทำโรงจอดรถพร้อมสำนักงานยานพาหนะ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

...................................................................................................................................................................

๑๙ เม.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่อง Fluoroscopy จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๒๖๐๖๗๑๓๑

...................................................................................................................................................................

๑๑ เม.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อยา Mycophenolate mofetil ๒๕๐ mg cap จำนวน ๕๐,๐๐๐ เม็ด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๔๖๐๖๒๙๕๕

...................................................................................................................................................................

๗ เม.ย. ๖๐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำอาคาร ศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...................................................................................................................................................................


๗ เม.ย. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง (เลขที่โครงการ : ๖๐๐๑๖๐๓๓๗๓๔)

...................................................................................................................................................................

๔ เม.ย. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๐๐๔๖๐๒๑๒๙๒ 

...................................................................................................................................................................

๓๑ มี.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๓๖๒๓๕๑๔๕

...................................................................................................................................................................


๒๗ มี.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๓๖๒๓๕๑๔๕

...................................................................................................................................................................

๒๓ มี.ค. ๖๐ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันและปริมาตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...................................................................................................................................................................


๑๗ มี.ค. ๖๐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์แบบรวมวัสดุ อุปกรณ์ ต่อพ่วงการใช้งาน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electromic Bidding : e-bidding)

...................................................................................................................................................................


๑๐ มี.ค. ๖๐ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๔๙๙ รายการ

...................................................................................................................................................................

๑๐ มี.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อง Fluoroscopy จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๒๖๐๖๗๑๓๑

...................................................................................................................................................................

๗ มี.ค. ๖๐ เรื่องสอบราคาซื้อ ขวดเพาะเชื้อจากเลือด (Hemo Culture) จำนวน ๒ รายการ เลขที่โครงการ : ๖๐๐๓๖๐๕๖๓๘๙ 

...................................................................................................................................................................

๓ มี.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องเลเซอร์สำหรับใช้ในการรักาาความผิดปกติของเม็ดสี (Q-Switched Nd : YAG Laser) จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ ๖๐๐๓๖๐๑๖๑๘๒

...................................................................................................................................................................

๓ มี.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชิลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตัน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๒๖๐๖๔๐๐๒

...................................................................................................................................................................

๒ มี.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ โต๊ะทำงานและตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน ๒ บาน เลขที่โครงการ ๖๐๐๓๖๐๑๘๕๗๑

...................................................................................................................................................................

๒๔ ก.พ. ๖๐ เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำอาคารศูนย์การแพทย์ ๑๘ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๒๖๑๒๖๖๒๒

...................................................................................................................................................................

๒๓ ก.พ. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างติดตั้งจุด LAN ตู้เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คและวางแนวเดิน Fiber เพิ่มเติม (เลขที่โครงการ : ๖๐๐๑๖๐๑๗๖๑๒) 

...................................................................................................................................................................

 ๒๐ ก.พ. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาด ๘๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๕๙๑๒๖๑๑๙๐๔๓ 

...................................................................................................................................................................

๒๐ ก.พ. ๖๐ เรื่อง ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันและปริมาตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๐๐๑๖๑๑๑๑๒๓ 

...................................................................................................................................................................

๑๗ ก.พ. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อ กล้องส่องกระเพาะอาหารระบบวีดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด เลขที่โครงการ : ๖๐๐๑๖๐๓๓๔๑๓

...................................................................................................................................................................

๑๗ ก.พ. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อ เครื่องเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่โครงการ : ๖๐๐๑๖๐๒๙๗๑๑

...................................................................................................................................................................

๙ ก.พ. ๖๐ เรื่อง ประกาศจัดซื้อน้ำเกลือ จำนวน 4 กลุ่ม 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ ๖๐๐๑๖๐๑๘๖๖๘

...................................................................................................................................................................

๘ ก.พ. ๖๐ เรื่อง ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่อง Fluoroscopy จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 60026067131

...................................................................................................................................................................

๘ ก.พ. ๖๐ เรื่อง ประกาศราคาซื้อชิลเลอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่โครงการ 60026064002

...................................................................................................................................................................

๘ ก.พ. ๖๐ เรื่อง ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด เอ4 จำนวน 12,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เลขที่โครงการ 60026068542

...................................................................................................................................................................

๓ ก.พ. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ครบชุด และส่วนวัดค่าแก๊สขณะดมยาสลบ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่โครงการ 60026017333

...................................................................................................................................................................

๓๑ ม.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจตะกอนปัสสาวะ จำนวน 35,000 Test เลขที่โครงการ : 59126133932

...................................................................................................................................................................

๓๑ ม.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาซื้อยา Tramadol 37.5 mg + Paracetamol 325 mg tab จำนวน 318,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 59126049940

...................................................................................................................................................................

๓๑ ม.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะกาารเสนอราคา เรื่องประกวดราคาซื้อยา Levetiracetam 500 mg tab จำนวน 102,000 เม็ด เลขที่โครงการ 59126067010

...................................................................................................................................................................

 ๒๕ ม.ค. ๖๐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารจำนวน 16 อาคาร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

...................................................................................................................................................................

๒๐ ม.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อน้ำเกลือ จำนวน 4 กลุ่ม 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่ 2 เลขที่โครงการ 60016018668

...................................................................................................................................................................

๑๙ ม.ค. ๖๐ เรื่อง เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพประเภทเครื่องปรับอากาศที่เจาะทำลายแล้ว ตามโครงการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จำนวน 71 เครื่อง

...................................................................................................................................................................

๑๘ ม.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อ ยา Mycophenolate mofetil 250 mg cap ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่โครงการ 60016120664

...................................................................................................................................................................

๑๘ ม.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วย เด็กเล็ก,เด็กโต,ผู้ใหญ่ เลขที่โครงการ : 60016115295

...................................................................................................................................................................

๑๖ ม.ค. ๖๐ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคารผ้าผ่าตัด จำนวน 33 รายการ 

...................................................................................................................................................................

๑๑ ม.ค. ๖๐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เลขที่โครงการ 60016064062)

...................................................................................................................................................................

๑๐ ม.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่โครงการ 59126119043

...................................................................................................................................................................

๙ ม.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อยาDoxazosin 2 mg tab จำนวน 1,123,000 เม็ด เลขที่โครงการ : 60016044589

...................................................................................................................................................................

๙ ม.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง เลขที่โครงการ : 60016033734 

...................................................................................................................................................................

๙ ม.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อ กล้องส่องกระเพาะอาหาระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด เลขที่โครงการ : 60016033413

...................................................................................................................................................................

๖ ม.ค. ๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เลขที่โครงการ : 60016029711 

...................................................................................................................................................................

๖ ม.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัณญาณชีพ (Bed side monitor) จำนวน 1 เครื่อง เลขที่โครงการ : 59106054842

...................................................................................................................................................................

๕ ม.ค. ๖๐ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Ezetimibe 10 mg tab จำนวน 133,500 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...................................................................................................................................................................

๕ ม.ค. ๖๐ เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อน้ำเกลือ จำนวน 4 กลุ่ม 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 60016018668

...................................................................................................................................................................


๕ ม.ค. ๖๐ เรื่อง สอบตราคาจ้างติดตั้งจุด LAN ตู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คและวางแนวดิน Fiber เพิ่มเติม