บทความวิชาการ/งานวิจัย 

02-528-4567

บทความวิชาการ/งานวิจัย

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ บทความวิชาการ/งานวิจัยเรื่อง ผลของการเสริมรองเท้าในขาข้างที่ดี ต่อความเร็วในการเดินและการทรงตัว ขณะเคลื่อนไหว ของผู้ป่วยหลอดสมอง Effects of using the nonafftected lower limb shoe lift in post-stroke walking speed and dynamic stability

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ บทความวิชาการ/งานวิจัยเรื่อง การสั่งใช้ยา Semaglutide ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ บทความวิชาการ/งานวิจัยเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้งานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (ผู้ศึกษา นางสุรัสวดี จุฬา)

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ บทความวิชาการ/งานวิจัยเรื่อง ประโยชน์ของลิ่มเลือดที่มีความหยาแน่นสูงในหลอดเลือดแดงปอดจากการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอรืทรวงอกโดยไม่ใช้สารทึบังสีในการช่วยวินิจฉัยโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในหลอดเลือดแดงปอดส่วนกลางแบบเฉียบพลัน

๙ มีนาคม ๒๕๖๖ บทความวิชาการ/งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารที่โรงพยาบาลจัดให้ของผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลขอนแก่น

๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ บทความวิชาการ/งานวิจัยเรื่อง ผลของการฝึกก้าวขาเพื่อรักษาสมดุลจากการกระตุ้นให้เสียสมดุลด้วยตนเองต่อความสามารถในการทรงตัว ความเสี่ยงในการหกล้มและภาวะกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชน

บทความวิชาการ/งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

บทความวิชาการ/งานวิจัยเรื่อง ตำรับอาหารเสริมสูตรดื่มให้กับผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า