ITA รพ.พระนั่งเกล้า 

02-528-4567

ITA รพ.พระนั่งเกล้า

ตัวชี้วัดที่ ๑ : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB ๑ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 

EB ๒ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

EB ๓ หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB ๔ หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒ : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

EB ๕ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

EB ๖ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB ๗ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

 

ตัวชี้วัดที่ ๓ : การเปิดเผยข้อมูล

EB ๘ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

     ๘.๑ กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

EB ๙ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

     ๙.๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

ตัวชี้วัดที่ ๔ : การดำเนินงานตามภาระกิจ

EB ๑๐ หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

          ๑๐.๑ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
EB ๑๑ หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

          ๑๑.๑ รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา

EB ๑๒ หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

          ๑๒.๑ ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

ตัวชี้วัดที่ ๕ : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB ๑๓ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB ๑๔ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

     ๑๔.๑ ประกาศโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

     ๑๔.๒ ประกาศโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

     ๑๔.๓ ประกาศโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ตัวชี้วัดที่ ๖ : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB ๑๕ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

          ๑๕.๑ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

          ๑๕.๒ ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๗ : การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB ๑๖ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

          ๑๖.๑ คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

          ๑๖.๒ คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

          ๑๖.๓ สรุปการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

 

ตัวชี้วัดที่ ๘ : การรับสินบน

EB ๑๗ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

          ๑๗.๑ ประกาศโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เรื่องมาตรการกลไก หรือวางระบบในการรับสินบน

 

ตัวชี้วัดที่ ๙ : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต

EB ๑๘ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

           ๑๘.๑ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

           ๑๘.๒ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๖๐

 
 

EB ๑๙ หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

           ๑๙.๑ จัดตั้งชมรมเบาะแส โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

           ๑๙.๒ กิจกรรมเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB ๒๐ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

          ๒๐.๑ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

EB ๒๑ หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

          ๒๑.๑ ประกาศโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เรื่องกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

          ๒๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB ๒๒ หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

 

ตัวชี้วัดที่ ๑๑ : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB ๒๓ หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

          ๒๓.๑ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

EB ๒๔ หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

          ๒๔.๑ รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ตัวชี้วัดที่ ๑๒ : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB ๒๕ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

          ๒๕.๑ กรอบแนวทางการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  

EB ๒๖ หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

          ๒๖.๑ คู่มือการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า