ประกาศสมัครงาน 

02-528-4567

สมัครงาน

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้รับการสัมภาษณ์เป็นผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารว่าง เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดนนทบุรี

๙ เม.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการส้มภาษณ์เป็นผู้ประกอบการร้าน้าจำหน่ายอาหารว่าง เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๒ เม.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๑ เม.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารว่าง เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแลพเลือดสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ผู้ผ่านการตัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ข้าวราดแกง อาหารว่างและเครื่องดื่ม โรงพายาบาลพระนั่งเกล้า

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๔๓๓ โรงพายาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๕๙ โรงพายาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๒๕ โรงพายาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๕๓ โรงพายาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเภสัชกรปฎิบัติการ สังกัดโรงพายาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายวัน ตำแหน่งoักวิชาการพัสดุ

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายวัน ตำแหน่งoักวิชาการพัสดุ

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ข้าวราดแกง อาหารว่างและเครื่องดื่ม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง เปิดรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2568 รอบนโนบายพิเศษ

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฎิบัติการสังกัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำราญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำราญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเปล

๙ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๒๑.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงานผู้ช้วยทันตแพทย์

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม

๔ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธอเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือก เข้าสู่สายงานผู้ช่วยทันตแพทย์

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ,พนักงานเภสัชกรรม ,เจ้าพนักงานธุรการ ,นักจิตวิยาคลินิก ,พนักงานประจำห้องทดลอง ,นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ,นักกายอุปกรณ์ ,พนักงานการแพทย์และรังสีวิทยา

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสมรรถนะพนักงานราชการ ในตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ปฏิบัติราชกการอยู่ใรดับดีเด่นและดีมาก

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสอทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๙ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๙ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

๒ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

๒ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในกานการประเมินสารรถนะ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งทันตกแพทย์ปฏิบัติการ

๒ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เภสัชกร นักวิชาการพัสดุ

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุชจังหวัดนนทบุรี

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุชจังหวัดนนทบุรี

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุชจังหวัดนนทบุรี

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลชีชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักเปล และเจ้าพนักงานธุรการ

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงสวัสดิการร้านค้าโรงพยาบาลตำแหน่ง พนักงานประจำร้าน

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พยาวิชาชีพ ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ,พนักงานเปล ,ผู้ช่วยพยาบาล ,พนักงานเภสัชกรรม ,พนักงานบริการ ,ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ,นักกายภาพบำบัด ,พนักงานประกอบอาหาร ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้/ผู้ช่วยทันตแพทย์ ,พนักงานเก็บเอกสาร ,เจ้าพนักงานธุรการ ,ช่างภาพการแพทย์ ,นายช่างศิลป์ ,นายช่างเทคนิค ,เจ้าพนักงานพัสดุ ,นักวิชาการสาธารณสุข ,พนักงานขับรถยนต์ พนักงานบริการ๔ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เภสัชกร

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เภสัชกร

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ สาครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้สมรรคนะพนักงานราชการในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนังานธุรการ สังกัดหน่วยงานกลุ่มการพยาบาล

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเปลื่ยนแปลงกำหนดวัน เวลาประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาคอมพิวเตอร์

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิท(ธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเอตร์ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง เปิดรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

๗ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวศูนยืแพทยศาศตร์ชั้นคลินิก ด้วยเงินกองทุนศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อมหาวิทยาลัยสยสม

๖ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ,ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

๖ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง เปิดรับสมัครแพทย์เพิ่มพ๔นทักษะประจำปะ 2566 (เพิ่มเติม) จำนวน 3 อัตรา

๖ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั้วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์

๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี, ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร, ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆสังกัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 1 อัตรา, ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา, ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 12 อัตรา

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนกงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนกงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

๙ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนกงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

๗ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่นการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ

๗ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่นการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

๖ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี, ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร, ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ก.ทันตกรรม)

๒ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง เปิดรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จำนวน 3 อัตรา

๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๓๗๗

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๔๔๑

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นผู้ปรพกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ,ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

๑ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผูประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รับย้าย/รับโอน พยาลวิชาชีพ ระดับปฎิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 3 อัตรา และ นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฎับัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ รัดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง เปิดรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2566 เพิ่มเติม จำนวนหลายอัตรา

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 6868

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 6888

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 6829

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 6790

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 6787

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 6731

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 6619

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 6586

๕ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง เปิดรับสมัคร แพทย์เพิ่พูนทักษะ ประจำปี 2566 จำนวนหลายอัตรา

๔ เม.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ,ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ,ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ,ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ,ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ,ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้/ผู้ช่วยทันตแพทย์ ,ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ,ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินควมรู้ความสามารถนะพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

๓ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ รับย้ายฝรับโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฎิบัติการฝชำนาญการ จำนวน 3 อัตรา

๓ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครแพทย์ปรำจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2567 รอบนโยบายพิเสษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี

๒ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนะกงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งวิศวกรโยธา

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารส ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งวิศวกรโยธา

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกด้วยเงินกองทุนศูนย์การแพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อมหายาลัยสยาม

๙ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๙ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

๙ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๘ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

.pdf" target="_blank"> ๘ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเปฌนแพทย์ประจำหอผู้ป่วย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

๑ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

๑ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา ถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งประจำห้องทดลอง ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งนักประชาสัมพนธ์

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์)

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์)

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งวิชาการสถิติ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๔๐๕ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๕๗๗ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินบรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานเสัชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน สังกัดโรงยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๒๒๔ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๑๖ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๔๔๑ งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๗๓๑ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๗๘๗ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๒๙ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๖๘ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๘๘ กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๗๙๐ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)

๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (กลุ่มงานเภสัชกรรม)

๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (งานป้องกันกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม)

๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล)

๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มการพยาบาล)

๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรเวช กลุ่มการพยาบาล)

๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มการพยาบาล)

๖ ม.ค. ๒๕๖๕๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ กลุ่มการพยาบาล)

๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม กลุ่มการพยาบาล)

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายสินค้า อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เภสัชกร , ตำแหน่งวิศวกรโยธา

๙ ธ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

๒ ธ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้สมรรถนะพนักงานราชการ ในตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

๒ ธ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง พนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการส้มภาษณ์เป็นผู้ประกอบการร้านค้า จำหน่ายสินค้า อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายสินค้า อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายสินค้า อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายสินค้า อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๘ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคบลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

๔ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคบลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคบลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

๒๐ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคบลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกด้วยเงินกองทุนศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อมหาวิยาลัยสยาม

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารีบการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารีบการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

๙ ก.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

๙ ก.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครแพทย์ Parttime ตรวจคนไข้ฌรคทั่วไป (GP) ไม่จำกัดจำนวน

๗ ก.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโดรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๕ ก.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

๕ ก.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฎิบัติการ สังกัดโดรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

๘ ส.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

๘ ส.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์)

๒ ส.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ,ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ,ตำแหน่งพนักงานซักฟอก

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

๖ มิ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ,ตำแหน่งพนักงานเปล ,ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ตำแหน่งพนักงานบริการ ,ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ,ตำแหน่งประกอบอาหาร ,ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ,ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

๑๒ เม.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเลื่อนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสัมภาษณ์ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๘ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลุกจเ่งชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน)

๔ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ

๑ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครล๔กจ้างชั่วคราว เพื่อเป็นแพทย์ประจำหอผู้ป่วย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

๑ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกด้วยเงินกองทุนศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อมหาวิยาลัยสยาม ตำแหน่งนะกจัดการงานทั่วไป ,ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้สมรรถนะพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาะารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ,ตำแหน่งนักเทคการแพทย์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

๘ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเลื่อนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบส้มภาษณ์

๓ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

๑ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏัติการ

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีวิทยา ,ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือดเป็นลูกจ้างขั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ,ตำแหน่งพนักงานเปล ,ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ ๑

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ ๑ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านถ่านเอกสาร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (ด้านการพยาบาล)

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (ด้านบริการทางวิชาการ)

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (ด้านการพยาบาล)

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (ด้านบริการทางวิชาการ)

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)

๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง พนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไปผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครคดเลือกผู้ประกอบการรา้นถ่ายเอกสาร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สูติ)โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (เภสัชกรรม)โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้ป่วยนอก)โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้ป่วยหนัก)โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้ป่วยหนัก)โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตรวจรักษาพิเศษ)โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กายภาพ)โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (อายุรกรรม)โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ควบคุมโรค) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้สมรรถนะพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเภสัชกร

๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลืกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งเจ้าหน้างานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ตำแหน่งพนักงานซักฟอก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

๘ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้ชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเภสัชกร

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานทีเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำชาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๔๐๒

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ (กลุ่มงานโภชนาศาสตร์) โรงโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๗ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งการประกาศผู้มีสิทธิปรเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา

๗ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ , ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี , ตำแหน่งเภสัชกร

๒ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

๘ ส.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

๖ ส.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบร้านอาหาร

๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อประกอบร้านอาหารและร้านถ่ายเอกสาร

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิเคราะ์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฎิบัติการ

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารมุมตึก18ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารหลังร้านโดนัด โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๗ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๗ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเะื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฎิบัติการ

๑ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม นักกายภาพบำบัด

๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้สมรรถนะพนักงานราชการ ในตำแหน่งรังสีการแพทย์

๒ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักนักโภชนาการ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อกสนสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานการเงินละบัญชี ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการฯ) พนักงานบริการ (องค์กรแพทย์) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ห้องตรวจ PMC) หนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด และนายช่างเทคนิค

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการระเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานรังสีวิทยา

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ห้องผ่าตัด)

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายวัน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักวิชาการเภสัชกรรม ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานเปล

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม หรืออาหารว่าง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม หรืออาหารว่าง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัคคัดเลือกเพื่อจำหน่ายกาแฟ เครื่อมดื่ม หรืออาหารว่าง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินการบัญชี

๕ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเป็นแพทย์ประจำหอผู้ป่วย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบ ๒)

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลชีพ

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ พนักงานประจำห้องทดลอง และเจ้าพนักงานพัสดุ

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้สมรรถนะพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงิรบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานเปล และพนักงานเภสัชกรรม

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง พนักงานราชการผู้มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา

๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม หรืออาหารว่าง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อนคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำบุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม หรืออาหารว่าง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๘ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) ,ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ,ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และสังสีเทคนิค

๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเป็นแพทย์ประจำหอผู้ป่วย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

๔ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหุพิเศษ

๑ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ใบสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม หรืออาหารว่าง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานเพราะชำ) ตำแหน่งพนักงานบริการ (องค์กรแพทย์) ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวช.) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำหอผู้ป่วยศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก ตำแหน่งอายุรศาสตร์ ตำแหน่งศัลยศาสตร์ ตำแหน่งสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ตำแหน่งกุมารเวชศาสตร์

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรโยธา และตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๗๘๖

๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๒๗

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นพิเศษ ระยะที่ ๒ และ ๓ (เพิ่มเติม) (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔๒/๕๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพบาลผู้ป่วยออร์โธปิกดิกส์ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๕๐ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพบาลผู้ป่วยตรวจรักษาพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๗๑๔ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพบาลผู้ป่วยหนัก ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๓๓ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุแลพฉุกเฉิน ตำแหน่งเลขที่ ๖๗๖๑ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม ตำแหน่งเลขที่ ๖๗๔๙ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพบาลจิตเวช ตำแหน่งเลขที่ ๖๔๔๕ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม หรืออาหารว่าง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ ๒ และ ๓ (เพิ่มเติม) (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นพร ๑๐๐๔.๒/๕๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม หรืออาหารว่าง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรณนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรณนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้สมรรณนะพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม หรืออาหารว่าง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเปินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ประกันสุภาพ), พนักงานประจำห้องทดลอง, พนักงานเภสัชกรรม, พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค, พนักงานบริการ, พนักงานรับโทรศัพท์, ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด, พนักงานซักฟอก, และตำแหน่งนายช่างเทคนิค

 ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารักราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ ๑ และ ๒ (เพิ่มเติม) (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๒/๕๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓)

 ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, พยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเปล

 ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเวชศาสตร์ภารสื่อความหมาย

 ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารักการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารักราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ ๑ และ ๒ (เพิ่มเติม) (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๒/๕๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

 ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

 ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

 ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

 ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ ปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 ๕ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินเดือนบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานเภสัชกรรม, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค, พนักงานบริการ, พนักงานรับโทรสับ, ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด, พนักงานซักฟอก, นานช่างเทคนิค(ปวส.), นายช่างเทคนิค(ปวช.), พนักงานเปล, พนักงานเก็บเอกสาร, พนักงานประจำห้องทดลอง

 ๕ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักายภาพบำบัด

 ๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี

 ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในนักกายภาพบำบัด

 ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย

 ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

 ๓ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งแพทย์แผนไทย

 ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค

 ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

 ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งแพทย์แผนไทย

 ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

 ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาล)

 ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,แพทย์แผนไทย

 ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ควาสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

 ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทุบรี

 ๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

 ๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สภานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๗๔๙ กลุ่มงานการพยาบาลจผู้ป่วยศัลยกรรม

 ๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สภานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๕๐ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

 ๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สภานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๓๓ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก

 ๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สภานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๗๖๑ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

 ๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สภานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๗๑๕ กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ

 ๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สภานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๔๔๕ กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช

 ๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

 ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน ๖ อัตรา ✨ได้แก่ ตำแหน่งเลขที่ ๖๗๔๙ กง.การพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม กลุ่มการพยาบาล ,ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๕๐ กง.การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ กลุ่มการพยาบาล ,ตำแหน่งเลขที่ ๖๔๔๕ กง.การพยาบาลจิตเวช กลุ่มการพยาบาล ,ตำแหน่งเลขที่ 6715 กง.การพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ,ตำแหน่งเลขที่ ๖๗๖๑ กง.การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ,ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๓๓ กง.การพยาบาลผู้ป่วยหนัก

 ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ , ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

 ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

 ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ไม่จำกัดจำนวน

 ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๓๐ อัตรา

 ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

 ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม , นักวิชาการสาธารณสุข , พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

 ๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำกัด

 ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ๘ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง ๑.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ๒.ผู้ช่วยพยาบาล ๓.พนักงานเภสัชกรรม ๔.พนักงานประจำห้องยา ๕.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖.พนักงานการแพทย์และรังสืเทคนิค ๗.พนักงานบริการ ๘.พนักงานรับโทรศัพท์ ๙.ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ๑๐.พนักงานประกอบอาหาร ๑๑.พนักงานซักฟอก ๑๒.นายช่างเทคนิค ๑๓.พนักงานเปล

 ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

 ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีนสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้สมรรถนะพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักาะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

 ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

 ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

 ๐๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน ๖ อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ ๓๗๕ บาท

 ๐๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ ๓๒๕ บาท

 ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

 ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

 ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี

 ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้สมรรถนะพนักงานราชการในตำแหน่งนิติกร

 ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

 ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 ๐๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณะสุข จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ ๔๘๐ บ

 ๐๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ

 ๐๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนิติกร