ประกาศสมัครงาน 

02-528-4567

สมัครงาน

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้สมรรถนะพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเภสัชกร

๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลืกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งเจ้าหน้างานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ตำแหน่งพนักงานซักฟอก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

๘ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้ชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเภสัชกร

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานทีเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำชาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๔๐๒

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ (กลุ่มงานโภชนาศาสตร์) โรงโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๗ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งการประกาศผู้มีสิทธิปรเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา

๗ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ , ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี , ตำแหน่งเภสัชกร

๒ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

๘ ส.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

๖ ส.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบร้านอาหาร

๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อประกอบร้านอาหารและร้านถ่ายเอกสาร

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิเคราะ์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฎิบัติการ

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารมุมตึก18ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารหลังร้านโดนัด โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๗ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๗ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเะื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฎิบัติการ

๑ ก.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม นักกายภาพบำบัด

๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้สมรรถนะพนักงานราชการ ในตำแหน่งรังสีการแพทย์

๒ มิ.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักนักโภชนาการ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อกสนสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานการเงินละบัญชี ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการฯ) พนักงานบริการ (องค์กรแพทย์) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ห้องตรวจ PMC) หนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด และนายช่างเทคนิค

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการระเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานรังสีวิทยา

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ห้องผ่าตัด)

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายวัน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักวิชาการเภสัชกรรม ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานเปล

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม หรืออาหารว่าง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม หรืออาหารว่าง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัคคัดเลือกเพื่อจำหน่ายกาแฟ เครื่อมดื่ม หรืออาหารว่าง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินการบัญชี

๕ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเป็นแพทย์ประจำหอผู้ป่วย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบ ๒)

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลชีพ

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ พนักงานประจำห้องทดลอง และเจ้าพนักงานพัสดุ

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้สมรรถนะพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงิรบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานเปล และพนักงานเภสัชกรรม

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง พนักงานราชการผู้มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา

๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม หรืออาหารว่าง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อนคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำบุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม หรืออาหารว่าง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๘ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) ,ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ,ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และสังสีเทคนิค

๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเป็นแพทย์ประจำหอผู้ป่วย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

๔ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหุพิเศษ

๑ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่อง ใบสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม หรืออาหารว่าง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานเพราะชำ) ตำแหน่งพนักงานบริการ (องค์กรแพทย์) ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวช.) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำหอผู้ป่วยศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก ตำแหน่งอายุรศาสตร์ ตำแหน่งศัลยศาสตร์ ตำแหน่งสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ตำแหน่งกุมารเวชศาสตร์

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรโยธา และตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๗๘๖

๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๒๗

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นพิเศษ ระยะที่ ๒ และ ๓ (เพิ่มเติม) (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔๒/๕๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพบาลผู้ป่วยออร์โธปิกดิกส์ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๕๐ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพบาลผู้ป่วยตรวจรักษาพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๗๑๔ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพบาลผู้ป่วยหนัก ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๓๓ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุแลพฉุกเฉิน ตำแหน่งเลขที่ ๖๗๖๑ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม ตำแหน่งเลขที่ ๖๗๔๙ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพบาลจิตเวช ตำแหน่งเลขที่ ๖๔๔๕ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม หรืออาหารว่าง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ ๒ และ ๓ (เพิ่มเติม) (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นพร ๑๐๐๔.๒/๕๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม หรืออาหารว่าง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรณนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรณนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้สมรรณนะพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม หรืออาหารว่าง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเปินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ประกันสุภาพ), พนักงานประจำห้องทดลอง, พนักงานเภสัชกรรม, พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค, พนักงานบริการ, พนักงานรับโทรศัพท์, ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด, พนักงานซักฟอก, และตำแหน่งนายช่างเทคนิค

 ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารักราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ ๑ และ ๒ (เพิ่มเติม) (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๒/๕๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓)

 ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, พยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเปล

 ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเวชศาสตร์ภารสื่อความหมาย

 ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารักการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารักราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ ๑ และ ๒ (เพิ่มเติม) (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๒/๕๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

 ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

 ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

 ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

 ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ ปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 ๕ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินเดือนบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานเภสัชกรรม, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค, พนักงานบริการ, พนักงานรับโทรสับ, ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด, พนักงานซักฟอก, นานช่างเทคนิค(ปวส.), นายช่างเทคนิค(ปวช.), พนักงานเปล, พนักงานเก็บเอกสาร, พนักงานประจำห้องทดลอง

 ๕ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักายภาพบำบัด

 ๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี

 ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในนักกายภาพบำบัด

 ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย

 ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

 ๓ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งแพทย์แผนไทย

 ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค

 ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

 ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งแพทย์แผนไทย

 ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

 ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาล)

 ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,แพทย์แผนไทย

 ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ควาสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

 ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทุบรี

 ๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

 ๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สภานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๗๔๙ กลุ่มงานการพยาบาลจผู้ป่วยศัลยกรรม

 ๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สภานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๕๐ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

 ๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สภานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๓๓ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก

 ๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สภานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๗๖๑ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

 ๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สภานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๗๑๕ กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ

 ๗ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สภานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๔๔๕ กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช

 ๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

 ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน ๖ อัตรา ✨ได้แก่ ตำแหน่งเลขที่ ๖๗๔๙ กง.การพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม กลุ่มการพยาบาล ,ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๕๐ กง.การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ กลุ่มการพยาบาล ,ตำแหน่งเลขที่ ๖๔๔๕ กง.การพยาบาลจิตเวช กลุ่มการพยาบาล ,ตำแหน่งเลขที่ 6715 กง.การพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ,ตำแหน่งเลขที่ ๖๗๖๑ กง.การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ,ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๓๓ กง.การพยาบาลผู้ป่วยหนัก

 ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ , ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

 ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

 ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ไม่จำกัดจำนวน

 ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๓๐ อัตรา

 ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

 ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม , นักวิชาการสาธารณสุข , พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

 ๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำกัด

 ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ๘ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง ๑.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ๒.ผู้ช่วยพยาบาล ๓.พนักงานเภสัชกรรม ๔.พนักงานประจำห้องยา ๕.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖.พนักงานการแพทย์และรังสืเทคนิค ๗.พนักงานบริการ ๘.พนักงานรับโทรศัพท์ ๙.ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ๑๐.พนักงานประกอบอาหาร ๑๑.พนักงานซักฟอก ๑๒.นายช่างเทคนิค ๑๓.พนักงานเปล

 ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

 ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีนสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้สมรรถนะพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักาะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

 ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

 ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

 ๐๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน ๖ อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ ๓๗๕ บาท

 ๐๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ ๓๒๕ บาท

 ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

 ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

 ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี

 ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้สมรรถนะพนักงานราชการในตำแหน่งนิติกร

 ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

 ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 ๐๘ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณะสุข จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ ๔๘๐ บ

 ๐๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ

 ๐๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนิติกร

 ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๒ อัตรา 

 ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ๑ อัตรา 

 ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน ๓ อัตรา 

 ๐๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) 

 ๐๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร 

 ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,เภสัชกรม,พนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 

 ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

 ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 

 ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด) ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๕๖ 

 ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๒๙ 

 ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาลวิสัญญี) ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๙๖ 

 ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาลวิสัญญี) ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๙๙ 

 ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ในตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๔๐๒ 

 ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทุบรี ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๒๖ 

 ๐๗ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด,พนักงานบริการ

 ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้สมรรถนะพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

 ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้สมรรถนะพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 ๔ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดเวลาเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ๑.ตำแหน่งนัโภชนาการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๔๐๒ ๒.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๕๖ ๓.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๙๖ ๔.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๙๙ ๕.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๒๙

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๔๐๒

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๒๙

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๙๙

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๙๖

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๕๖

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทุบรี ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๒๖

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์

๕ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนังงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๕๖

๕ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนังงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๙๙

๕ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนังงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๙๖

๕ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนังงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

๕ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนังงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

๔ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนังงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๒๙

๓๐  ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๓๐  ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

๒๖  ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 

๑๕  ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

๓๑  ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

๓๐  ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

๒๕  ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 

๑๘  ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๑๒  ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิมความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

๐๔  ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

๐๓  ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๒๔  มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

๒๔  มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒๐  มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๑๙  มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๐  มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๓๐  พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ อัตรา

๒๑  พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เภสัชกร,นายช่างเทคนิค,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานทั่วไป และ พนักงานเภสัชกรรม 

๑๗  พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

๑๗  พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง ๑.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ๒.ผู้ช่วยทันตแพทย์ ๓.เจ้าพนักงานพัสดุ ๔.พนักงานประกิบ ๕.พนักงานซักฟอก ๖.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๗.นายช่างเทคนิค ๘.พนักงานเภสัชกรรม ๙.พนักงานเปล ๑๐.พนักงานรับโทรศัพท์

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้สมรรถนะพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

๙ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

๒ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย จำนวน ๒ อัตรา 

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติ

๗ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเลื่อนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๗ มี.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัด เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, เภสัชกรปฏิบัติการ และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการ สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๒๗ กลุ่มงานการพยาบาลอายุรกรรม

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู้ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิค,ผู้ช่วยทันตแพทย์,พนักงานซักฟอก,พนักงานผ่าและรักษาศพ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานทั่วไป,เจ้าพนักงานพัสดุ

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,ตำแหน่งผู้ป่วยทันแพทย์

๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย จำนวน ๑ อัตรา อัตราจ้าง ๖๐% ต่อราย

๕ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสะดวกซื้อ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านกาแฟ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานเภสัชกรรม,พนักงานทั่วไป

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้สมรรถนะพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ และผู้ช่วยทันตแพทย์...................................................................................................................................................................

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี...................................................................................................................................................................

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า...................................................................................................................................................................

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านกาแฟ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า...................................................................................................................................................................

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า...................................................................................................................................................................

๘ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ และผู้ช่วยทันตแพทย์...................................................................................................................................................................

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี , นักวิชาการพัสดุ และผู้ช่วยทันตแพทย์...................................................................................................................................................................

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัตร...................................................................................................................................................................

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๕๓

...................................................................................................................................................................

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๘๘

...................................................................................................................................................................

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

...................................................................................................................................................................

๑๗ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ

...................................................................................................................................................................

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๘๘

...................................................................................................................................................................

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๕๓...................................................................................................................................................................

๐๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี...................................................................................................................................................................

๒ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชียวชาญ) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี...................................................................................................................................................................

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชียวชาญ) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

...................................................................................................................................................................

๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำกัด ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๙ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี...................................................................................................................................................................

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร...................................................................................................................................................................

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง นิติกร

...................................................................................................................................................................

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์...................................................................................................................................................................

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักจิตวิทยา...................................................................................................................................................................

๐๕ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นแพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๑ เพิ่มเติม ...................................................................................................................................................................

๐๔ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ...................................................................................................................................................................

๐๔ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน...................................................................................................................................................................

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนิติกร

...................................................................................................................................................................

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

...................................................................................................................................................................

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๑ เพิ่มเติม

...................................................................................................................................................................

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ๖ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์,นายช่างเทคนิค,พนักงานเภสัชกรรม,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานเปล,พนักงานทั่วไป

...................................................................................................................................................................

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นแพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

...................................................................................................................................................................

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

...................................................................................................................................................................

๕ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร...................................................................................................................................................................

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครแพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๑.รอบ ๒...................................................................................................................................................................

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นแพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑...................................................................................................................................................................

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการศึกษา...................................................................................................................................................................

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๑ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป...................................................................................................................................................................

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ...................................................................................................................................................................

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค, ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม...................................................................................................................................................................

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเภสัชกร , ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ , ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข...................................................................................................................................................................

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย (รายคาบ)...................................................................................................................................................................

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป...................................................................................................................................................................

๐๖ ก.พ. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง สาขาอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร์ และ ออร์โธปิดิกส์...................................................................................................................................................................

๑ ก.พ. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สภานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพแฏิบัติการ...................................................................................................................................................................

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี...................................................................................................................................................................

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป...................................................................................................................................................................

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ...................................................................................................................................................................

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ...................................................................................................................................................................

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๒๘...................................................................................................................................................................

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๕๙...................................................................................................................................................................

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนิติกร...................................................................................................................................................................

๐๙ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ(ปวส.),เจ้าพนักงานธุรการ(ปวส.),พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานเภสัชกรรม,พนักงานเปล,พนักงานทั่วไป

...................................................................................................................................................................

๐๙ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,พนักงานทั่วไป

...................................................................................................................................................................

๐๙ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง(รายคาบ) ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านจการนวดไทย ...................................................................................................................................................................

๐๘ ม.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ...................................................................................................................................................................

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป...................................................................................................................................................................

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

...................................................................................................................................................................

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ...................................................................................................................................................................

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

...................................................................................................................................................................

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการแระเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารักการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ แลสมรรถนะ ครั้งที่ ๒...................................................................................................................................................................

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ...................................................................................................................................................................

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ                    ...................................................................................................................................................................

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครนายแพทย์ปฏิบัติการ

 ...................................................................................................................................................................

๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครแพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๑...................................................................................................................................................................

๔ ธ.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ...................................................................................................................................................................

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นิติกร...................................................................................................................................................................

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่านการแพทย์ คนที่ 2...................................................................................................................................................................

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๕๙...................................................................................................................................................................

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๒๘...................................................................................................................................................................

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนังงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งเลขที่ ๖๓๗๖...................................................................................................................................................................

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนังงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๒๖...................................................................................................................................................................

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนังงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งเลขที่ ๖๔๖๔...................................................................................................................................................................

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนังงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๒๕...................................................................................................................................................................

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนังงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งเลขที่ ๖๓๗๗...................................................................................................................................................................

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน จำนวน ๒ อัตรา...................................................................................................................................................................

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นิติกร...................................................................................................................................................................

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ๑ อัตรา...................................................................................................................................................................

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ ๒ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี...................................................................................................................................................................

๙ พ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๖๘๒๘...................................................................................................................................................................

๙ พ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๖๖๕๙...................................................................................................................................................................

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

...................................................................................................................................................................

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี...................................................................................................................................................................

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี...................................................................................................................................................................

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๒๕, ๖๓๗๖, ๖๔๖๔, ๖๘๒๖

...................................................................................................................................................................

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

...................................................................................................................................................................

๑๗ ก.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,เจ้าพนักงานธุรการ(ปวส.),พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานเภสัชกรรม,พนักงานเปล,พนังงานซักฟอก,นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และพนักงานประจำห้องทดลอง

...................................................................................................................................................................

๑๗ ก.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) และ เจ้าพนักงานสถิติ (ปวส.)

...................................................................................................................................................................

๗ ก.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

...................................................................................................................................................................

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเลื่อนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

...................................................................................................................................................................

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน

...................................................................................................................................................................  

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

...................................................................................................................................................................  

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พนักงานราชการ ในตำแหน่งนักโภชนาการ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

...................................................................................................................................................................

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ,นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ(ปวส)

...................................................................................................................................................................  

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ,นักวิชาการสาธารณสุข

...................................................................................................................................................................

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมมรรถนะ  กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

...................................................................................................................................................................

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมมรรถนะ  กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักโภชนาการ, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

..................................................................................................................................................................

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

...................................................................................................................................................................

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน

...................................................................................................................................................................

๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สภานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ,นักวิชาการสาธารณสุข

...................................................................................................................................................................

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๔ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักโภชนาการ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

...................................................................................................................................................................  

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย จำนวน ๔ อัตรา อัตราจ้าง ๖๐% ต่อราย

...................................................................................................................................................................    

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน ๒ อัตรา

...................................................................................................................................................................  

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๔ อัตรา

...................................................................................................................................................................

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

...................................................................................................................................................................  

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

...................................................................................................................................................................    

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปวส.) จำนวน ๒ อัตรา

...................................................................................................................................................................

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

...................................................................................................................................................................

๐๗ มี.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ๑๐ ตำแหน่ง (พยาบาลวิชาชีพ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานเปล,นักโภชนาการ,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานเภสัชกรรม,พนักงานทั่วไป,พนักงานประจำห้องทดลอง,เภสัชกรและพนักงานซักฟอก จำนวน ๔๗ อัตรา

...................................................................................................................................................................

๐๖ มี.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย

...................................................................................................................................................................

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งเภสัชกร

...................................................................................................................................................................  

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำกัด

...................................................................................................................................................................

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ,พนักงานเภสัชกรรม(ปวส.)และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

...................................................................................................................................................................  

๙ ม.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

...................................................................................................................................................................