ประกาศจัดซื้อจัดจ้างยา 

02-528-4567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างยา

๑๐ เม.ย. ๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Atorvastatin ๒๐ mg film-coated tablet จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ เม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...................................................................................................................................................................

๑๐ เม.ย. ๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet จำนวน ๙๔๕,๐๐๐ เม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...................................................................................................................................................................

๑๙ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ขอซื้อยา Acarbose ๕๐ mg tab (Glucobay) จำนวน ๕,๑๙๐ กล่อง บรรจุกล่องละ ๓๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๑ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ขอซื้อยา Vopar ๒๕๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ขอซื้อยา Revlimid ๒๕ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๑ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ขอซื้อยา Velcade inj ๓.๕ mg

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๔ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ขอซื้อยา Espogen ๔,๐๐๐ IU inj.

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๔ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ขอซื้อยา Manidipine tab ๒๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๒ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Manidipine tab ๒๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๒ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Tienam ๕๐๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๒ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Invanz ๑ กรัม

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๒ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Hyalgen inj.

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๒ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Basalin inj.

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๒ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Xatral XL ๑๐ mg tab

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๒ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Espogen ๑๐,๐๐๐ IU inj.

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๑ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Victoza injection

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๑ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Comtan ๒๐๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๑ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Espogen ๔,๐๐๐ IU inj

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๑ ก.ค. ๖๐ เรื่อง Victoza injection

..................................................................................................................................................................................................................................

๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Eylea  injection

..................................................................................................................................................................................................................................

๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Celebrex  ๒๐๐  mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Mixtard  penfill  ๑๐๐  IU/ml.

..................................................................................................................................................................................................................................

๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Oseni  ๒๕/๓๐  mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Januvia ๑๐๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Velcade inj  ๓.๕  mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Xarator (Atorvastatin) ๒๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ  Revlimid  ๒๕  mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ  HRIG ๓๐๐ IU/๒ ML. (KAMRAB)

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ  TRCS  ERIG (Equine  Rabies Immunoglobulin)

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ  Vislube  eye  drop

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ  Protaxos  powder  ๒  g.

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Manidipine  tab  ๒๐  mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ  ๑-Alpha  ๑  mcg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ  Edarbi  tab  ๔๐  mg(Azilsartan)

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Eylea  injection

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ  Lucentis  inj

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ  Prevacid  FDT  ๓๐  mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ  Xatral XL ๑๐ mg tab

..................................................................................................................................................................................................................................

๓๐ ก.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ  Seretide  Accuhaler  ๕๐/๒๕๐

..................................................................................................................................................................................................................................

 

๑๘ ก.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Vytorin ๑๐/๑๐

..................................................................................................................................................................................................................................

๑๘ ก.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Vidaza inj. ๑๐๐ mg

..................................................................................................................................................................................................................................

๑๘ ก.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Invanz ๑ กรัม 

..................................................................................................................................................................................................................................

๗ ก.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Tienam ๕๐๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๗ ก.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Xarator(Atorvastatin) ๒๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๗ ก.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Celebrex ๒๐๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๗ ก.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Comtan ๒๐๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

 

๗ ก.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Januvia ๑๐๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๑๖ มิ.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Lucentis jnj.

..................................................................................................................................................................................................................................

๑๓ มิ.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Trajenta mg FCT

..................................................................................................................................................................................................................................
๐๙ มิ.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๒ รายการ Metformin ๕๐๐ mg.(๕๐๐ เม็ด) , Simvastatin ๑๐ mg.(๑๐๐ เม็ด)

..................................................................................................................................................................................................................................
๐๙ มิ.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๒ รายการ Naproxen ๒๕๐ mg.(๕๐๐ เม็ด) , Amlodipine ๑๐ mg.(๑๐๐ เม็ด)

..................................................................................................................................................................................................................................
๐๗ มิ.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Lucentis inj

..................................................................................................................................................................................................................................
๐๑ มิ.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Velcade inj ๓.๕ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................
๐๑ มิ.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Victoza injection

..................................................................................................................................................................................................................................
๐๑ มิ.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Januvia ๑๐๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................
๐๑ มิ.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Xarator (Atorvastatin) ๒๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๙ พ.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Eylea Prevacid FDT ๓๐ mg

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๙ พ.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Protaxos powder g

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๙ พ.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Vytorin ๑๐/๑๐

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๙ พ.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Edarbi tab ๔๐ mg

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๙ พ.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Celebrex ๒๐๐ mg

..................................................................................................................................................................................................................................
๓๐ มี.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Cardepine mg

..................................................................................................................................................................................................................................
๑๙ พ.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Eylea injection 

..................................................................................................................................................................................................................................
๑๙ พ.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Lucentis inj

..................................................................................................................................................................................................................................
๙ พ.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Oseni 25/30 mg

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๗ มี.ค๒๘ เม.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Comtan 200 mg

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๘ เม.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Januvia 100 mg

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๘ เม.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Vytorin 10/10

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๘ เม.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Velcade inj 3.5 mg

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๗ มี.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Lucentis inj

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๗ มี.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Exforge ๕/๑๖๐ mg

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๗ มี.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Celebrex ๒๐๐ mg

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๗ มี.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Protaxos powder g

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๗ มี.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Forteo inj

..................................................................................................................................................................................................................................
๑๔ มี.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Eylea injection

..................................................................................................................................................................................................................................
๑๔ มี.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Velcade inj 3.5 mg

..................................................................................................................................................................................................................................
๑๔ มี.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ ๒๔ กล่อง Victoza injection

..................................................................................................................................................................................................................................
๑๔ มี.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ ๙๐ กล่อง Victoza injection

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๕ ม.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Trajenta 5 mg FCT

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๕ ม.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Epoetin beta 5000 iu/0.3 mL (Recormon)

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๕ ม.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Edarbi tab 40 mg

..................................................................................................................................................................................................................................
๐๓ มี.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Prevacid FDT 30 mg