ประกาศจัดซื้อจัดจ้างยา 

02-528-4567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างยา(2-10-63)

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่องค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจำหน่าย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Hyaluronate sodium 20 mg/2 mL solution for injection, 2 mL prefilled syr จำนวน ๘๑๐ เข็ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

๗ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่องค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจำหน่าย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Sodium chloride 900 mg/100 ml irrigation solution, 1 l bottle จำนวน 73,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๔ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Cinacalcet 25 mg film-coated tablet จำนวน ๑๓,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Eltrombopag 25 mg film-coated tablet จำนวน ๑,๔๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Denosumab 60 mg/1 mL solution for injection, 1 mL prefilled syr จำนวน 400 เข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มี.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Chondroitin sulfate sodium 600 mg + Glucosamine sulfate 750 mg powder for oral solution, sachet จำนวน ๕๐๗,๐๐๐ ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Gabapentin 400 mg capsule, hard จำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Ranibizumab 2.3 mg/0.23 ml solution for injection, 0.23 ml vial จำนวน ๒๐ ไวออล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา BDDE-crosslinked sodium hyaluronate 60 mg/3 ml gel for injection, 3 ml prefilled syr จำนวน ๔๘๐ เข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Ripasudil hydrochloride hydrate 489.6 mg/100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle จำนวน ๒,๒๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Cilostazol 100 mg prolonged-release capsule, hard จำนวน ๙๐,๐๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection, 0.278 mL vial จำนวน 180 ไวออล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Calcium carbonate 1.5 g tablet จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Tenofovir alafenamide 25 mg film-coated tablet จำนวน ๑๗๔,๖๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Amlodipine 5 mg + Telmisartan 40 mg tablet จำนวน ๑๒๖,๐๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Labetalol hydrochloride 100 mg/20 ml solution for injection/infusion, 20 ml vial จำนวน ๘๗๐ ไวออล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Budesonide 1 mg/2 mL nebuliser suspension, 2 mL unit dose จำนวน ๔๒,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Finasteride 5 mg film-coated tablet จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Amlodipine 10 mg tablet จำนวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Sacubitril 49 mg + Valsartan 51 mg film-coated tablet จำนวน ๘,๔๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Alirocumab 75 mg/1 ml solution for injection, 1 ml prefilled pen จำนวน ๙๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Trimetazidine dihydrochloride 80 mg prolonged-release capsule, hard จำนวน ๗๕,๐๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๙ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Semaglutide 7 mg tablet จำนวน ๔,๘๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะ 

๙ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Insulin degludec 100 iu/1 mL + Liraglutide 3.6 mg/1 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน ๖๒๕ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๙ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Trelagliptin 100 mg film-coated tablet จำนวน ๗,๒๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๙ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Poractant alfa 80 mg/1 mL endotracheopulmonary instillation, suspension, 1.5 mL vial จำนวน ๑๖๐ ไวออล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๙ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Alogliptin 25 mg film-coated tablet จำนวน ๔๔,๘๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๙ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Alogliptin 25 mg + Pioglitazone 30 mg film-coated tablet จำนวน ๙๗,๔๔๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๙ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Alogliptin 25 mg + Pioglitazone 30 mg film-coated tablet จำนวน ๙๗,๔๔๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๙ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Metformin hydrochloride 500 mg film-coated tablet จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๗ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Cefixime 100 mg capsule, hard จำนวน ๑๓๕,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๕ ก.พ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Agomelatine 25 mg film-coated tablet จำนวน ๓๑,๙๒๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Hydroxychloroquine sulfate 200 mg film-coated tablet จำนวน ๓๖๕,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Febuxostat 80 mg film-coated tablet จำนวน ๑๐๒,๖๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Biapenem 300 mg powder for solution for injection, vial จำนวน ๓,๘๐๐ ไวออล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อยา Carbomer 2 mg/1 g + Cetrimide 100 mcg/1 g eye gel, 10 g tube จำนวน ๑๑,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อยา Carbomer 2 mg/1 g + Cetrimide 100 mcg/1 g eye gel, 10 g tube จำนวน ๑๑,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อยา Ranibizumab 2.3 mg/0.23 ml solution for injection, 0.23 ml vial จำนวน ๒๐ ไวออล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อยา Aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection, 0.278 mL vial จำนวน 180 ไวออล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Ranibizumab 2.3 mg/0.23 ml solution for injection, 0.23 ml vial จำนวน ๒๐ ไวออล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection, 0.278 mL vial จำนวน 180 ไวออล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อยา BDDE-crosslinked sodium hyaluronate 60 mg/3 ml gel for injection, 3 ml prefilled syr จำนวน ๔๘๐ เข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อยา Eltrombopag 25 mg film-coated tablet จำนวน ๑,๔๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อยา Denosumab 60 mg/1 mL solution for injection, 1 mL prefilled syr จำนวน ๔๐๐ เข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อยา Chondroitin sulfate sodium 600 mg + Glucosamine sulfate 750 mg powder for oral solution, sachet จำนวน ๕๐๗,๐๐๐ ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา BDDE-crosslinked sodium hyaluronate 60 mg/3 ml gel for injection, 3 ml prefilled syr จำนวน ๔๘๐ เข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Eltrombopag 25 mg film-coated tablet จำนวน ๑,๔๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Denosumab 60 mg/1 mL solution for injection, 1 mL prefilled syr จำนวน ๔๐๐ เข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Chondroitin sulfate sodium 600 mg + Glucosamine sulfate 750 mg powder for oral solution, sachet จำนวน ๕๐๗,๐๐๐ ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Alfacalcidol 0.25 mcg capsule, soft จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Hyaluronate sodium 20 mg/2 mL solution for injection, 2 mL prefilled syr จำนวน ๘๑๐ เข็ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Gabapentin 400 mg capsule, hard จำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Tenofovir alafenamide 25 mg film-coated tablet จำนวน ๑๗๔,๖๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Lamotrigine 100 mg tablet จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อยา Lamotrigine 100 mg tablet จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Poractant alfa 80 mg/1 mL endotracheopulmonary instillation, suspension, 1.5 mL vial จำนวน ๑๖๐ ไวออล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Poractant alfa 80 mg/1 mL endotracheopulmonary instillation, suspension, 1.5 mL vial จำนวน ๑๖๐ ไวออล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Iopamidol 75.53 g/100 ml solution for injection, 100 ml vial จำนวน ๑,๘๐๐ ไวออล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Iopamidol 61.24 g/100 ml solution for injection, 100 ml vial จำนวน ๙๘๐ ไวออล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Sacubitril 49 mg + Valsartan 51 mg film-coated tablet จำนวน ๘,๔๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Alirocumab 75 mg/1 ml solution for injection, 1 ml prefilled pen จำนวน ๙๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Trimetazidine dihydrochloride 80 mg prolonged-release capsule, hard จำนวน ๗๕,๐๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Ripasudil hydrochloride hydrate 489.6 mg/100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle จำนวน ๒,๒๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Cilostazol 100 mg prolonged-release capsule, hard จำนวน ๙๐,๐๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Alteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection/infusion, vial จำนวน ๒๓๐ ไวออล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Iopamidol 75.53 g/100 ml solution for injection, 100 ml vial จำนวน ๑,๘๐๐ ไวออล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Iopamidol 61.24 g/100 ml solution for injection, 100 ml vial จำนวน ๙๘๐ ไวออล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Sacubitril 49 mg + Valsartan 51 mg film-coated tablet จำนวน ๘,๔๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Alirocumab 75 mg/1 ml solution for injection, 1 ml prefilled pen จำนวน ๙๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Trimetazidine dihydrochloride 80 mg prolonged-release capsule, hard จำนวน ๗๕,๐๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Ripasudil hydrochloride hydrate 489.6 mg/100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle จำนวน ๒,๒๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Cilostazol 100 mg prolonged-release capsule, hard จำนวน ๙๐,๐๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Alteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection/infusion, vial จำนวน ๒๓๐ ไวออล โดยวิธีเฉพาเจาะจง 

๕ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Semaglutide 7 mg tablet จำนวน 4,800 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Tenofovir alafenamide 25 mg film-coated tablet จำนวน ๑๗๔,๖๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อยา Anethole 4 mg + Borneol 10 mg + Camphene 15 mg + Cineole 3 mg + Fenchone 4 mg + Pinene alpha 31 mg + Pinene beta 31 mg capsule, soft จำนวน 180,000 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อยา Perindopril arginine 5 mg film-coated tablet จำนวน 60,000 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อยา Dexlansoprazole 30 mg gastro-resistant capsule, hard จำนวน 12,880 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อยา Trospium chloride 30 mg film-coated tablet จำนวน 54,000 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อยา Bethanechol chloride 10 mg tablet จำนวน 120,000 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อยา Labetalol hydrochloride 100 mg/20 ml solution for injection/infusion, 20 ml vial จำนวน 870 ไวออล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อยา Semaglutide 7 mg tablet จำนวน 4,800 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อยา Amlodipine 5 mg + Telmisartan 40 mg tablet จำนวน 126,000 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อยา Leuprorelin acetate 11.25 mg powder and solvent for prolonged-release suspension for injection, prefilled syr จำนวน 130 เข็ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อยา Insulin degludec 100 iu/1 mL + Liraglutide 3.6 mg/1 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน 625 ด้าม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อยา Insulin degludec 100 iu/1 mL + Liraglutide 3.6 mg/1 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน 625 ด้าม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อยา Macrogol 4000 118 g + Potassium chloride 1.485 g + Sodium bicarbonate 3.37 g + Sodium chloride 2.93 g + Sodium sulfate 11.37 g powder for oral solution, 137.155 g sachet จำนวน 3,000 ซอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อยา Elobixibat 5 mg film-coated tablet จำนวน 25,000 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อยา Trelagliptin 100 mg film-coated tablet จำนวน 7,200 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อยา Alogliptin 25 mg film-coated tablet จำนวน 44,800 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อยา Agomelatine 25 mg film-coated tablet จำนวน 31,920 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อยา Pantoprazole 40 mg gastro-resistant tablet จำนวน 45,500 เม็ด ในวงเงิน 1,891,760.00 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดซื้อยา Alogliptin 25 mg + Pioglitazone 30 mg film-coated tablet จำนวน 97,440 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Anethole 4 mg + Borneol 10 mg + Camphene 15 mg + Cineole 3 mg + Fenchone 4 mg + Pinene alpha 31 mg + Pinene beta 31 mg capsule, soft จำนวน 180,000 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Perindopril arginine 5 mg film-coated tablet จำนวน 60,000 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Dexlansoprazole 30 mg gastro-resistant capsule, hard จำนวน 12,880 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Trospium chloride 30 mg film-coated tablet จำนวน 54,000 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Bethanechol chloride 10 mg tablet จำนวน 120,000 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Labetalol hydrochloride 100 mg/20 ml solution for injection/infusion, 20 ml vial จำนวน 870 ไวออล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Amlodipine 5 mg + Telmisartan 40 mg tablet จำนวน 126,000 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Leuprorelin acetate 11.25 mg powder and solvent for prolonged-release suspension for injection, prefilled syr จำนวน 130 เข็ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Insulin degludec 100 iu/1 mL + Liraglutide 3.6 mg/1 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน 625 ด้าม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Macrogol 4000 118 g + Potassium chloride 1.485 g + Sodium bicarbonate 3.37 g + Sodium chloride 2.93 g + Sodium sulfate 11.37 g powder for oral solution, 137.155 g sachet จำนวน 3,000 ซอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Elobixibat 5 mg film-coated tablet จำนวน 25,000 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Trelagliptin 100 mg film-coated tablet จำนวน 7,200 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Alogliptin 25 mg film-coated tablet จำนวน 44,800 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Agomelatine 25 mg film-coated tablet จำนวน 31,920 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Pantoprazole 40 mg gastro-resistant tablet จำนวน 45,500 เม็ด ในวงเงิน 1,891,760.00 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Alogliptin 25 mg + Pioglitazone 30 mg film-coated tablet จำนวน 97,440 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Tenofovir alafenamide 25 mg film-coated tablet จำนวน ๑๗๔,๖๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Metformin hydrochloride 500 mg film-coated tablet จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อยา Tenofovir alafenamide 25 mg film-coated tablet จำนวน ๑๗๔,๖๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๔ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อยา Metformin hydrochloride 500 mg film-coated tablet จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๓ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet จำนวน 4,860,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๓ ม.ค. ๒๕๖๗ เรื่อง ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet จำนวน 4,860,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Cefixime 100 mg capsule, hard จำนวน ๑๓๕,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Calcium carbonate 1.5 g tablet จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Cinacalcet 25 mg film-coated tablet จำนวน ๑๓,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Hydroxychloroquine sulfate 200 mg film-coated tablet จำนวน ๓๖๕,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อยา Calcium carbonate 1.5 g tablet จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อยา Cefixime 100 mg capsule, hard จำนวน ๑๓๕,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อยา Cinacalcet 25 mg film-coated tablet จำนวน ๑๓,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อยา Hydroxychloroquine sulfate 200 mg film-coated tablet จำนวน ๓๖๕,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Febuxostat 80 mg film-coated tablet จำนวน ๑๐๒,๖๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Sodium chloride 900 mg/100 ml irrigation solution, 1 l bottle จำนวน ๗๓,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อยา Febuxostat 80 mg film-coated tablet จำนวน ๑๐๒,๖๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อยา Sodium chloride 900 mg/100 ml irrigation solution, 1 l bottle จำนวน ๗๓,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางยา Budesonide 1 mg/2 mL nebuliser suspension, 2 mL unit dose จำนวน ๔๒,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Eltrombopag 25 mg film-coated tablet จำนวน 1,400 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Leuprorelin acetate 11.25 mg powder and solvent for prolonged-release suspension for injection, prefilled syr จำนวน 130 เข็ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา BDDE-crosslinked sodium hyaluronate 60 mg/3 ml gel for injection, 3 ml prefilled syr จำนวน 480 เข็ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Amlodipine 5 mg + Telmisartan 40 mg tablet จำนวน 126,000 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Semaglutide 7 mg tablet จำนวน 4,800 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Labetalol hydrochloride 100 mg/20 ml solution for injection/infusion, 20 ml vial จำนวน 870 ไวออล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Bethanechol chloride 10 mg tablet จำนวน 120,000 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Ranibizumab 2.3 mg/0.23 ml solution for injection, 0.23 ml vial จำนวน 20 ไวออล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Trimetazidine dihydrochloride 80 mg prolonged-release capsule, hard จำนวน 75,000 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Alirocumab 75 mg/1 ml solution for injection, 1 ml prefilled pen จำนวน 90 ด้าม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Trospium chloride 30 mg film-coated tablet จำนวน 54,000 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Sacubitril 49 mg + Valsartan 51 mg film-coated tablet จำนวน 8,400 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Dexlansoprazole 30 mg gastro-resistant capsule, hard จำนวน 12,880 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Perindopril arginine 5 mg film-coated tablet จำนวน 60,000 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Anethole 4 mg + Borneol 10 mg + Camphene 15 mg + Cineole 3 mg + Fenchone 4 mg + Pinene alpha 31 mg + Pinene beta 31 mg capsule, soft จำนวน 180,000 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Iopamidol 61.24 g/100 ml solution for injection, 100 ml vial จำนวน 980 ไวออล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Iopamidol 75.53 g/100 ml solution for injection, 100 ml vial จำนวน 1,800 ไวออล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Denosumab 60 mg/1 mL solution for injection, 1 mL prefilled syr จำนวน 400 เข็ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Alogliptin 25 mg + Pioglitazone 30 mg film-coated tablet จำนวน 97,440 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Cilostazol 100 mg prolonged-release capsule, hard จำนวน 90,000 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Biapenem 300 mg powder for solution for injection, vial จำนวน 3,800 ไวออล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Pantoprazole 40 mg gastro-resistant tablet จำนวน 45,500 เม็ด ในวงเงิน 1,891,760.00 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Agomelatine 25 mg film-coated tablet จำนวน 31,920 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Alogliptin 25 mg film-coated tablet จำนวน 44,800 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Poractant alfa 80 mg/1 mL endotracheopulmonary instillation, suspension, 1.5 mL vial จำนวน 160 ไวออล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Trelagliptin 100 mg film-coated tablet จำนวน 7,200 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Ripasudil hydrochloride hydrate 489.6 mg/100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle จำนวน 2,200 ขวด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Elobixibat 5 mg film-coated tablet จำนวน 25,000 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Macrogol 4000 118 g + Potassium chloride 1.485 g + Sodium bicarbonate 3.37 g + Sodium chloride 2.93 g + Sodium sulfate 11.37 g powder for oral solution, 137.155 g sachet จำนวน 3,000 ซอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Insulin degludec 100 iu/1 mL + Liraglutide 3.6 mg/1 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน 625 ด้าม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Alteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection/infusion, vial จำนวน 230 ไวออล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection, 0.278 mL vial จำนวน 180 ไวออล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Chondroitin sulfate sodium 600 mg + Glucosamine sulfate 750 mg powder for oral solution, sachet จำนวน 507,000 ซอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศบ.สยามฟาร์มาซูติคอล จก ภ.บ.ต.ฉ.๐๖-๒๕๖๗

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศบ.สยามฟาร์มาซูติคอล จก ภ.บ.ต.ฉ.๐๕-๒๕๖๗

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศบ.สยามฟาร์มาซูติคอล จก ภ.บ.ต.ฉ.๐๔-๒๕๖๗

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศบ.สยามฟาร์มาซูติคอล จก ภ.บ.ต.ฉ.๐๓-๒๕๖๗

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศบ.สยามฟาร์มาซูติคอล จก ภ.บ.ต.ฉ.๐๒-๒๕๖๗

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศบ.สยามฟาร์มาซูติคอล จก ภ.บ.ต.ฉ.๐๑-๒๕๖๗

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Calcium carbonate 1.5 g tablet จำนวน 3,500,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Lamotrigine 100 mg tablet จำนวน 120,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Sodium chloride 900 mg/100 ml irrigation solution, 1 l bottle จำนวน 73,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Carbomer 2 mg/1 g + Cetrimide 100 mcg/1 g eye gel, 10 g tube จำนวน 11,000 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Alfacalcidol 0.25 mcg capsule, soft จำนวน 2,000,000 เม็ด ในวงเงิน 1,070,000.00 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Hyaluronate sodium 20 mg/2 mL solution for injection, 2 mL prefilled syr จำนวน ๘๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Tenofovir alafenamide 25 mg film-coated tablet จำนวน 174,600 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Cefixime 100 mg capsule, hard จำนวน 135,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Cinacalcet 25 mg film-coated tablet จำนวน 13,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Hydroxychloroquine sulfate 200 mg film-coated tablet จำนวน 365,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Budesonide 1 mg/2 mL nebuliser suspension, 2 mL unit dose จำนวน 42,000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Metformin hydrochloride 500 mg film-coated tablet จำนวน 10,000,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Gabapentin 400 mg capsule, hard จำนวน 1,250,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Febuxostat 80 mg film-coated tablet จำนวน 102,600 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet จำนวน 4,860,000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Levetiracetam 500 mg film-coated tablet จำนวน 462,000 เม็ด ด้วยวิธีคัดเลือก 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Finasteride 5 mg film-coated tablet จำนวน 360,000 เม็ด ด้วยวิธีคัดเลือก 

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Amlodipine 10 mg tablet จำนวน 2,700,000 เม็ด ในวงเงิน 572,400.00 บาท ด้วยวิธีคัดเลือก 

๙ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Dutasteride 500 mcg + Tamsulosin hydrochloride 400 mcg modified-release capsule, hard จำนวน ๖๙,๙๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Metformin hydrochloride ๕๐๐ mg film-coated tablet จำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๔ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Insulin glargine 100 unit per 1 mL + Lixisenatide 50 mcg per 1 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน ๙๐๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Empagliflozin 10 mg film-coated tablet จำนวน ๒๓๙,๔๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Semaglutide 1.34 mg/1 mL solution for injection, 1.5 mL prefilled pen จำนวน ๒๐๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Insulin degludec 100 iu/1 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน ๑,๔๐๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๔ ก.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Dapagliflozin 10 mg + Metformin hydrochloride 1 g prolonged-release tablet จำนวน ๙๘,๐๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Nifedipine 20 mg prolonged-release tablet จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 25 mg film-coated tablet จำนวน ๓,๓๑๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Sulfasalazine 500 mg gastro-resistant tablet จำนวน ๘๘๓,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsule, hard จำนวน ๒๔๖,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Oxaliplatin 150 mg per 30 mL concentrate for solution for infusion, 30 mL vial จำนวน ๕๐๐ ไวออล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Etanercept 50 mg per 1 mL solution for injection, 1 mL prefilled pen จำนวน ๑๐๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Lanthanum 500 mg chewable tablet จำนวน ๑๒,๖๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Vonoprazan 20 mg film-coated tablet จำนวน ๑๒,๐๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Epoetin beta 30000 iu/0.6 mL solution for injection, 0.6 mL prefilled syr จำนวน ๒๑๐ เข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Menatetrenone 15 mg capsule, soft จำนวน ๑๗๑,๐๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Teriparatide 600 mcg per 2.4 mL solution for injection, 2.4 mL prefilled pen จำนวน ๑๓๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Azilsartan medoxomil 40 mg tablet จำนวน ๒๖๐,๔๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Ciclosporin 100 mg capsule, soft จำนวน ๒๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Sodium chloride 900 mg per 100 mL solution for infusion, 1 L bag จำนวน ๘๔,๐๐๐ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Piperacillin 4 g + Tazobactam 500 mg powder for solution for injectioninfusion, vial จำนวน ๔๐,๐๐๐ ไวออล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Lansoprazole 30 mg orodispersible tablet จำนวน ๑๙๑,๕๒๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Dorzolamide 2 g per 100 mL + Timolol 500 mg per 100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle จำนวน ๑๗,๕๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Dorzolamide 2 g per 100 mL + Timolol 500 mg per 100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle จำนวน ๑๗,๕๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Budesonide 160 mcg per 1 dose + Formoterol fumarate dihydrate 4.5 mcg per 1 dose pressurised inhalation, suspension, 120 dose actuation จำนวน ๕,๘๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Tiotropium 18 mcg inhalation powder, hard capsule จำนวน ๑๘๙,๖๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Fluticasone furoate 27.5 mcg per 1 dose nasal spray, suspension, 120 dose bottle จำนวน ๑๕,๐๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Memantine hydrochloride 10 mg per 1 mL oral solution, 100 mL bottle จำนวน ๒๓๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Iopromide 76.88 g per 100 mL solution for injection, 100 mL vial จำนวน ๒,๖๐๐ ไวออล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Phenytoin sodium 100 mg prolonged-release capsule, hard จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Nifedipine 20 mg prolonged-release tablet จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Nifedipine 20 mg prolonged-release tablet จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 25 mg film-coated tablet จำนวน ๓,๓๑๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 25 mg film-coated tablet จำนวน ๓,๓๑๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Dapagliflozin 10 mg + Metformin hydrochloride 1 g prolonged-release tablet จำนวน ๙๘,๐๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Dapagliflozin 10 mg + Metformin hydrochloride 1 g prolonged-release tablet จำนวน ๙๘,๐๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Insulin glargine 100 unit per 1 mL + Lixisenatide 50 mcg per 1 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน ๙๐๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Insulin glargine 100 unit per 1 mL + Lixisenatide 50 mcg per 1 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน ๙๐๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Epoetin beta 30000 iu/0.6 mL solution for injection, 0.6 mL prefilled syr จำนวน ๒๑๐ เข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Epoetin beta 30000 iu/0.6 mL solution for injection, 0.6 mL prefilled syr จำนวน ๒๑๐ เข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Vonoprazan 20 mg film-coated tablet จำนวน ๑๒,๐๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Vonoprazan 20 mg film-coated tablet จำนวน ๑๒,๐๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Lansoprazole 30 mg orodispersible tablet จำนวน ๑๙๑,๕๒๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Lansoprazole 30 mg orodispersible tablet จำนวน ๑๙๑,๕๒๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Azilsartan medoxomil 40 mg tablet จำนวน ๒๖๐,๔๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Azilsartan medoxomil 40 mg tablet จำนวน ๒๖๐,๔๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Empagliflozin 10 mg film-coated tablet จำนวน ๒๓๙,๔๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Empagliflozin 10 mg film-coated tablet จำนวน ๒๓๙,๔๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Semaglutide 1.34 mg/1 mL solution for injection, 1.5 mL prefilled pen จำนวน ๒๐๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Semaglutide 1.34 mg/1 mL solution for injection, 1.5 mL prefilled pen จำนวน ๒๐๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Insulin degludec 100 iu/1 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน ๑,๔๐๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Insulin degludec 100 iu/1 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน ๑,๔๐๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsule, hard จำนวน ๒๔๖,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Sulfasalazine 500 mg gastro-resistant tablet จำนวน ๘๘๓,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsule, hard จำนวน ๒๔๖,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Ciclosporin 100 mg capsule, soft จำนวน ๒๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Ciclosporin 100 mg capsule, soft จำนวน ๒๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Sulfasalazine 500 mg gastro-resistant tablet จำนวน ๘๘๓,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Metformin hydrochloride 500 mg film-coated tablet จำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Metformin hydrochloride 500 mg film-coated tablet จำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Etanercept 50 mg per 1 mL solution for injection, 1 mL prefilled pen จำนวน ๑๐๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Etanercept 50 mg per 1 mL solution for injection, 1 mL prefilled pen จำนวน ๑๐๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Dorzolamide 2 g per 100 mL + Timolol 500 mg per 100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle จำนวน ๑๗,๕๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Dorzolamide 2 g per 100 mL + Timolol 500 mg per 100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle จำนวน ๑๗,๕๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Etanercept 50 mg per 1 mL solution for injection, 1 mL prefilled pen จำนวน ๑๐๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Latanoprost 5 mg per 100 mL eye drops, solution, 2.5 mL bottle จำนวน ๒๗,๔๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๕ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Fluticasone furoate 27.5 mcg per 1 dose nasal spray, suspension, 120 dose bottle จำนวน 15,000 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Lanthanum 500 mg chewable tablet จำนวน 12,600 เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Dutasteride 500 mcg + tamsulosin hydrochloride 400 mcg modified-release capsule, hard, 1 capsule จำนวน 57,000 เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Oxaliplatin 150 mg per 30 mL concentrate for solution for infusion, 30 mL vial จำนวน 500 ไวออล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Menatetrenone 15 mg capsule, soft จำนวน 171,000 เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Teriparatide 600 mcg per 2.4 mL solution for injection, 2.4 mL prefilled pen จำนวน 130 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Tiotropium 18 mcg inhalation powder, hard capsule จำนวน 189,600 เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Budesonide 160 mcg per 1 dose + Formoterol fumarate dihydrate 4.5 mcg per 1 dose pressurised inhalation, suspension, 120 dose actuation จำนวน 5,800 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Fluticasone furoate 27.5 mcg per 1 dose nasal spray, suspension, 120 dose bottle จำนวน 15,000 ขวด - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Lanthanum 500 mg chewable tablet จำนวน 12,600 เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Dutasteride 500 mcg + tamsulosin hydrochloride 400 mcg modified-release capsule, hard, 1 capsule จำนวน 57,000 เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Oxaliplatin 150 mg per 30 mL concentrate for solution for infusion, 30 mL vial จำนวน 500 ไวออล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Menatetrenone 15 mg capsule, soft จำนวน 171,000 เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Teriparatide 600 mcg per 2.4 mL solution for injection, 2.4 mL prefilled pen จำนวน 130 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Tiotropium 18 mcg inhalation powder, hard capsule จำนวน 189,600 เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๕ ก.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Budesonide 160 mcg per 1 dose + Formoterol fumarate dihydrate 4.5 mcg per 1 dose pressurised inhalation, suspension, 120 dose actuation จำนวน 5,800 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Sodium chloride 900 mg per 100 mL solution for infusion, 1 L bag จำนวน 84,000 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Sodium chloride 900 mg per 100 mL solution for infusion, 1 L bag จำนวน 84,000 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Piperacillin 4 g + Tazobactam 500 mg powder for solution for injection/infusion, vial จำนวน 40,000 ไวออล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Metformin hydrochloride 500 mg film-coated tablet จำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Iopromide 76.88 g/100 mL solution for injection, 100 mL vial จำนวน ๒,๖๐๐ ไวออล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง . 

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Fluticasone furoate 27.5 mcg/1 dose nasal spray, suspension, 120 dose bottle จำนวน ๑๕,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Etanercept 50 mg/1 mL solution for injection, 1 mL prefilled pen จำนวน ๑๐๐ ด้าม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Lanthanum 500 mg chewable tablet จำนวน ๑๒,๖๐๐ เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Vonoprazan 20 mg film-coated tablet จำนวน ๑๒,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Phenytoin sodium 100 mg prolonged-release capsule, hard จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Dutasteride 500 mcg + Tamsulosin hydrochloride 400 mcg modified-release capsule, hard จำนวน ๖๙,๙๐๐ เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Semaglutide 1.34 mg/1 mL solution for injection, 1.5 mL prefilled pen จำนวน ๒๐๐ ด้าม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Insulin degludec 100 iu/1 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน ๑,๔๐๐ ด้าม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Insulin glargine 100 unit/1 mL + Lixisenatide 50 mcg/1 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน ๙๐๐ ด้าม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Memantine hydrochloride 10 mg/1 mL oral solution, 100 mL bottle จำนวน ๒๓๐ ขวด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Oxaliplatin 150 mg/30 mL concentrate for solution for infusion, 30 mL vial จำนวน ๕๐๐ ไวออล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Epoetin beta 30000 iu/0.6 mL solution for injection, 0.6 mL prefilled syr จำนวน ๒๑๐ เข็ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Menatetrenone 15 mg capsule, soft จำนวน ๑๗๑,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Teriparatide 600 mcg/2.4 mL solution for injection, 2.4 mL prefilled pen จำนวน ๑๓๐ ด้าม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Tiotropium 18 mcg inhalation powder, hard capsule จำนวน ๑๘๙,๖๐๐ เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Budesonide 160 mcg/1 dose + Formoterol fumarate dihydrate 4.5 mcg/1 dose pressurised inhalation, suspension, 120 dose actuation จำนวน ๕,๘๐๐ กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Dapagliflozin 10 mg + Metformin hydrochloride 1 g prolonged-release tablet จำนวน ๙๘,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Azilsartan medoxomil 40 mg tablet จำนวน ๒๖๐,๔๐๐ เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Lansoprazole 30 mg orodispersible tablet จำนวน ๑๙๑,๕๒๐ เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Empagliflozin 10 mg film-coated tablet จำนวน 239,400 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Nifedipine 20 mg prolonged-release tablet จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Nifedipine 20 mg prolonged-release tablet จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Hydralazine hydrochloride 25 mg film-coated tablet จำนวน ๓,๓๑๐,๐๐๐ เม็ดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่องประกาศแผนจัดซื้อยา Sulfasalazine 500 mg gastro-resistant tablet จำนวน ๘๘๓,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag จำนวน ๘๔,๐๐๐ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา ยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsule, hard จำนวน ๒๔๖,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา ยา Piperacillin 4 g + Tazobactam 500 mg powder for solution for injection/infusion, vial จำนวน ๔๐,๐๐๐ ไวออล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Latanoprost 5 mg/100 mL eye drops, solution, 2.5 mL bottle จำนวน ๒๗,๔๐๐ ขวด ในวงเงิน ๒,๗๘๕,๒๑๐.๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) 

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Dorzolamide 2 g/100 mL + Timolol 500 mg/100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle จำนวน ๑๗,๕๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) 

๒๘ เม.ย ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Levetiracetam 500 mg film-coated tablet จำนวน ๒๗๔,๘๐๐ เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 

๒๘ เม.ย ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Finasteride 5 mg film-coated tablet จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ื้อยา Chondroitin sulfate sodium 600 mg + Glucosamine sulfate 750 mg powder for oral solution จำนวน ๒๑๔,๘๐๐ ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ื้อยา Limaprost 5 mcg tablet จำนวน ๗๑,๔๐๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา BDDE-crosslinked sodium hyaluronate 60 mg/3 mL gel for injection, 3 mL prefilled syr จำนวน ๓๒๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Insulin glargine 100 iu/1 mL solution for injection, 3 mL cartridge จำนวน ๒๑,๗๕๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Insulin human 30 iu/1 mL + Isophane insulin 70 iu/1 mL suspension for injection, 3 mLcartridge จำนวน ๕๔ ,๕๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Lamotrigine 100 mg tablet จำนวน ๙๓,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Benserazide 50 mg + Levodopa 200 mg tablet จำนวน ๓๔๖,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Entacapone 200 mg film-coated tablet จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Paclitaxel 300 mg/50 mL concentrate for solution for infusion, 50 mL vial จำนวน ๗๑๐ ไวออล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Ciclosporin 25 mg capsule, soft จำนวน ๑๐๕,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Azathioprine 50 mg tablet จำนวน ๒๓๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for injection/infusion, 100 mL bag จำนวน 280,000 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๘ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Semaglutide 1.34 mg/1 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen จำนวน 1,695 ด้าม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อยา Levetiracetam 500 mg film-coated tablet จำนวน 274,800 เม็ด ด้วยวิธีคัดเลือก

๒ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Amlodipine 5 mg + Telmisartan 40 mg tablet จำนวน 90,000 เม็ด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อยา Carvedilol 6.25 mg tablet จำนวน 420,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อยา Omeprazole 20 mg gastro-resistant capsule, hard จำนวน 3,320,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อยา Vitamin B complex film-coated tablet จำนวน 10,000,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อยา Lercanidipine hydrochloride 10 mg film-coated tablet จำนวน 210,560 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Human serum albumin 25 g/100 mL solution for infusion, 50 mL bag จำนวน 1,800 ถุง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection, 0.278 mL vial จำนวน 120 ไวออล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Iopamidol 75.53 g/100 mL solution for injection, 100 mL vial จำนวน 1,160 ไวออล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มี.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท คอนติเนนเติบ - ฟาร์ม เลขที่ ภ.บต.ฉจ.๑๖๖/๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายดาร

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (Grifols) 

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (TMD Gynoflor) 

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (UEA MT Pharma) 

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (Stada) 

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (Kyowa kirin) 

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (Interthai phamaceutical) 

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (Eisai) 

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (S.P.B.Pharma) 

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท วิทยาศรม จำกัด 

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จากบริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 

๙ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด 

๙ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก หจก โรงงานเลิศสิงห์เภสัชกรรม 

๙ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท เยเนอรัล ฮอลปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน

๙ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ บริษัท ยูเมด้า จำกัด

๙ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ จำกัด

๙ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ บริษัท ยูนีซัน จำกัด 

๙ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด 

๙ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด

๖ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (Thai Otsuka)

๑ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด

๑ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกั

๑ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยา และผสมยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จำกัด

๑ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาชนะบรรจุยา และวัสดุอุปกรณ์ทางเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท เจริญแสงฮวด จำกัด

๑ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยา และผสมยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ฟอร์เบสท์ เคมีคอล จำกัด 

๑ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยา และผสมยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 

๑ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยา และผสมยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภากรซัพพลาย 

๑ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (Viatris) 

๑ ก.พ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท คอนติเนนเติล - ฟาร์ม จำกัด 

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (LEO Pharma) 

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (B Braun) 

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารสำหรับทารกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (Nestle) 

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (Sanofi) 

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด 

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด 

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด 

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (Fresenius Kabi) 

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จำกัด 

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำอางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด 

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (Thai Meiji Pharma) 

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (Celltrion)

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Benserazide 50 mg + Levodopa 200 mg tablet จำนวน 346,000 เม็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Benserazide 50 mg + Levodopa 200 mg tablet จำนวน 346,000 เม็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Insulin glargine 100 iu/1 mL solution for injection, 3 mL cartridge จำนวน 21,750 หลอด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศ"ร่าง"เชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Entacapone 200 mg film-coated tablet จำนวน 170,000 เม็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Entacapone 200 mg film-coated tablet จำนวน 170,000 เม็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Azathioprine 50 mg tablet จำนวน 230,000 เม็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Azathioprine 50 mg tablet จำนวน 230,000 เม็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Paclitaxel 300 mg/50 mL concentrate for solution for infusion, 50 mL vial จำนวน 710 ไวออล ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Lamotrigine 100 mg tablet จำนวน 93,000 เม็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Lamotrigine 100 mg tablet จำนวน 93,000 เม็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Ciclosporin 25 mg capsule, soft จำนวน 105,000 เม็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Ciclosporin 25 mg capsule, soft จำนวน 105,000 เม็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Omeprazole 20 mg gastro-resistant capsule, hard จำนวน 3,320,000 เม็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Omeprazole 20 mg gastro-resistant capsule, hard จำนวน 3,320,000 เม็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for injection/infusion, 100 mL bag จำนวน 280,000 ถุง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for injection/infusion, 100 mL bag จำนวน 280,000 ถุง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for injection/infusion, 100 mL bag จำนวน 280,000 ถุง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Vitamin B complex film-coated tablet จำนวน 10,000,000 เม็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Vitamin B complex film-coated tablet จำนวน 10,000,000 เม็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Insulin human 30 iu/1 mL + Isophane insulin 70 iu/1 mL suspension for injection, 3 mL cartridge จำนวน 54,500 หลอด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Insulin human 30 iu/1 mL + Isophane insulin 70 iu/1 mL suspension for injection, 3 mL cartridge จำนวน 54,500 หลอด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (MSD) 

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (Boehringer Ingelheim) 

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (Osoth inter) 

๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (Janssen-Cilag) 

๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (Roche) 

๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (Baxter) 

๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (Abbott) 

๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย)

๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๕ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด)

๕ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จาก บริษัท โมเดิร์น แบรนดส์

๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet จำนวน 3,930,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) กล่องจดหมาย

๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet จำนวน 3,930,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) กล่องจดหมาย