ประกาศจัดซื้อจัดจ้างยา 

02-528-4567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างยา

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Alfacalcidol ๐.๒๕ mcg soft capsule จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Ezetimibe ๑๐ mg tablet จำนวน ๑๔๑,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Phospholipids from soybeans ๓๐๐ mg hard capsule จำนวน ๒๓๐,๐๐๐เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Glucosamine Sulfate ๑.๕ gm oral powder, sachet จำนวน ๗๕,๐๐๐ ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine Hydrochloride ๒๕ mg tablet จำนวน ๑,๗๕๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อยา Insulin human ๓๐ IUml + isophane insulin ๗๐ IUml suspension for injection, ๓ ml cartridge จำนวน ๔๐,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Ezetimibe ๑๐ mg tablet จำนวน ๑๔๑,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Phospholipids from soybeans ๓๐๐ mg hard capsule จำนวน ๒๓๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Alfacalcidol ๐.๒๕ mcg soft capsule จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Levetiracetam ๕๐๐ mg film-coated tablet จำนวน ๑๓๒,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nicardipine hydrochloride ๒ mg /๒ ml solution for injection, ๒ ml จำนวน ๕๐,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางยา Levetiracetam ๕๐๐ mg film-coated tablet จำนวน ๑๓๒,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางยา Ezetimibe ๑๐ mg tablet จำนวน ๑๔๑,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลางยา ยา Phospholipids from soybeans ๓๐๐ mg hard capsule จำนวน ๒๓๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ปรกาศราคากลางยา Alfacalcidol ๐.๒๕ mcg soft capsule จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อยา Glucosamine Sulfate ๑.๕ gm oral powder, sachet จำนวน ๗๕,๐๐๐ ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ ๒)

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อยา Glucosamine Sulfate ๑๕ gm oral powder, sachet จำนวน ๗๕,๐๐๐ ซอง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อยา Atorvastatin ๒๐ mg film-coated tablet จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) 

๑๔ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อยา Hydralazine Hydrochloride ๒๕ mg tablet จำนวน ๑,๗๕๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๐๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Nicardipine hydrochloride ๒ mg/๒ ml solution for injection, ๒ ml จำนวน ๕๐,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๐๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคา ซื้อยา Insulin human ๓๐ IUml + isophane insulin ๗๐ IUml suspension for injection, ๓ ml cartridge จำนวน ๔๐,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๐๑ ส.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคา ซื้อยา Hydralazine Hydrochloride ๒๕ mg tablet จำนวน ๑,๗๕๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Glucosamine Sulfate ๑.๕ gm oral powder, sachet จำนวน ๗๕,๐๐๐ ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Ezetimibe ๑๐ mg tablet จำนวน ๑๔๑,๐๐๐ เม็ด ในวงเงิน ๑,๘๑๐,๔๔๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Phospholipids from soybeans ๓๐๐ mg hard capsule จำนวน ๒๓๐,๐๐๐ เม็ด ในวงเงิน ๒,๓๒๓,๑๘๔ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Alfacalcidol ๐.๒๕ mcg soft capsule จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ เม็ด ในวงเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Levetiracetam๕๐๐ mg film-coated tabletจำนวน ๑๓๒,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e-bidding)

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin ๒๐ mg film-coated tablet จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ฝากประกาศราคากลางยา Insulin human ๓๐ IU/ml + isophane insulin ๗๐ IU/ml suspension for injection, ๓ ml cartridge จำนวน ๔๐,๐๐๐ หลอด ในวงเงิน ๓,๑๒๔,๔๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ฝากประกาศราคากลางยา Nicardipine hydrochloride ๒ mg/๒ ml solution for injection, ๒ ml จำนวน ๕๐,๐๐๐ หลอด ในวงเงิน ๒,๘๓๕,๕๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ฝากประกาศราคากลางยาHydralazine Hydrochloride ๒๕ mg tablet จำนวน ๑,๗๕๐,๐๐๐ เม็ด ในวงเงิน ๒,๖๒๕,๒๔๕ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ฝากประกาศราคากลางยายา Glucosamine Sulfate ๑.๕ gm oral powder, sachet จำนวน ๗๕,๐๐๐ ซอง ในวงเงิน ๒,๗๖๐,๖๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง เรื่ืองประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin 40 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศยกเลิก เรื่องรายงานข้อผิดพลาดในการเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg filmcoated tablet จำนวน ๙๔๕,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๖ มิ.ย. ๖๑ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet จำนวน ๙๔๕,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...................................................................................................................................................................

๖ มิ.ย. ๖๑ เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin ๒๐ mg film-coated tablet จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...................................................................................................................................................................

๑๕ พ.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลาง จัดซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet จำนวน ๙๔๕,๐๐๐ เม็ด...................................................................................................................................................................

๑๕ พ.ค. ๖๑ เรื่อง ประกาศราคากลาง จัดซื้อยา Atorvastatin ๒๐ mg film-coated tablet จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ เม็ด...................................................................................................................................................................

๑๖ พ.ค. ๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Glucosamine sulfate ๑.๕ gm oral powder sachet จำนวน ๗๕,๐๐๐ ซอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑...................................................................................................................................................................

๑๖ พ.ค. ๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Insulin human ๓๐ IU/ml+isophane insulin ๗๐ IU/ml suspension for injection ๓ml cartridge จำนวน ๔๐,๐๐๐ หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑...................................................................................................................................................................

๑๖ พ.ค. ๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Nicardipine hydrochloride ๒ mg/๒ ml solution for injection , ๒ ml จำนวน ๕๐,๐๐๐ หลอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑...................................................................................................................................................................

๑๖ พ.ค. ๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Hydralazine Hydrochloride ๒๕ mg tablet จำนวน ๑,๗๕๐,๐๐๐ เม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑...................................................................................................................................................................

๑๐ เม.ย. ๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Atorvastatin ๒๐ mg film-coated tablet จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ เม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑...................................................................................................................................................................

๑๐ เม.ย. ๖๑ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet จำนวน ๙๔๕,๐๐๐ เม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑...................................................................................................................................................................

๑๙ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ขอซื้อยา Acarbose ๕๐ mg tab (Glucobay) จำนวน ๕,๑๙๐ กล่อง บรรจุกล่องละ ๓๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...................................................................................................................................................................

๒๑ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ขอซื้อยา Vopar ๒๕๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ขอซื้อยา Revlimid ๒๕ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๑ ก.ค. ๖๐ เรื่อง ขอซื้อยา Velcade inj ๓.๕ mg

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๔ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ขอซื้อยา Espogen ๔,๐๐๐ IU inj.

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๔ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ขอซื้อยา Manidipine tab ๒๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๒ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Manidipine tab ๒๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๒ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Tienam ๕๐๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๒ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Invanz ๑ กรัม

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๒ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Hyalgen inj.

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๒ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Basalin inj.

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๒ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Xatral XL ๑๐ mg tab

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๒ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Espogen ๑๐,๐๐๐ IU inj.

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๑ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Victoza injection

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๑ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Comtan ๒๐๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๑ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Espogen ๔,๐๐๐ IU inj

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๑ ก.ค. ๖๐ เรื่อง Victoza injection

..................................................................................................................................................................................................................................

๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Eylea  injection

..................................................................................................................................................................................................................................

๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Celebrex  ๒๐๐  mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Mixtard  penfill  ๑๐๐  IU/ml.

..................................................................................................................................................................................................................................

๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Oseni  ๒๕/๓๐  mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Januvia ๑๐๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Velcade inj  ๓.๕  mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๑๐ ส.ค. ๖๐ เรื่อง Xarator (Atorvastatin) ๒๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ  Revlimid  ๒๕  mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ  HRIG ๓๐๐ IU/๒ ML. (KAMRAB)

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ  TRCS  ERIG (Equine  Rabies Immunoglobulin)

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ  Vislube  eye  drop

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ  Protaxos  powder  ๒  g.

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Manidipine  tab  ๒๐  mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ  ๑-Alpha  ๑  mcg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ  Edarbi  tab  ๔๐  mg(Azilsartan)

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Eylea  injection

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ  Lucentis  inj

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ  Prevacid  FDT  ๓๐  mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๐๘ ส.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ  Xatral XL ๑๐ mg tab

..................................................................................................................................................................................................................................

๓๐ ก.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ  Seretide  Accuhaler  ๕๐/๒๕๐

..................................................................................................................................................................................................................................

 

๑๘ ก.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Vytorin ๑๐/๑๐

..................................................................................................................................................................................................................................

๑๘ ก.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Vidaza inj. ๑๐๐ mg

..................................................................................................................................................................................................................................

๑๘ ก.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Invanz ๑ กรัม 

..................................................................................................................................................................................................................................

๗ ก.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Tienam ๕๐๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๗ ก.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Xarator(Atorvastatin) ๒๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๗ ก.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Celebrex ๒๐๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๗ ก.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Comtan ๒๐๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

 

๗ ก.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Januvia ๑๐๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................

๑๖ มิ.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Lucentis jnj.

..................................................................................................................................................................................................................................

๑๓ มิ.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Trajenta mg FCT

..................................................................................................................................................................................................................................
๐๙ มิ.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๒ รายการ Metformin ๕๐๐ mg.(๕๐๐ เม็ด) , Simvastatin ๑๐ mg.(๑๐๐ เม็ด)

..................................................................................................................................................................................................................................
๐๙ มิ.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๒ รายการ Naproxen ๒๕๐ mg.(๕๐๐ เม็ด) , Amlodipine ๑๐ mg.(๑๐๐ เม็ด)

..................................................................................................................................................................................................................................
๐๗ มิ.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Lucentis inj

..................................................................................................................................................................................................................................
๐๑ มิ.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Velcade inj ๓.๕ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................
๐๑ มิ.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Victoza injection

..................................................................................................................................................................................................................................
๐๑ มิ.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Januvia ๑๐๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................
๐๑ มิ.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Xarator (Atorvastatin) ๒๐ mg.

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๙ พ.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Eylea Prevacid FDT ๓๐ mg

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๙ พ.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Protaxos powder g

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๙ พ.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Vytorin ๑๐/๑๐

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๙ พ.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Edarbi tab ๔๐ mg

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๙ พ.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Celebrex ๒๐๐ mg

..................................................................................................................................................................................................................................
๓๐ มี.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Cardepine mg

..................................................................................................................................................................................................................................
๑๙ พ.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Eylea injection 

..................................................................................................................................................................................................................................
๑๙ พ.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Lucentis inj

..................................................................................................................................................................................................................................
๙ พ.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Oseni 25/30 mg

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๗ มี.ค๒๘ เม.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Comtan 200 mg

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๘ เม.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Januvia 100 mg

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๘ เม.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Vytorin 10/10

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๘ เม.ย. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Velcade inj 3.5 mg

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๗ มี.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Lucentis inj

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๗ มี.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Exforge ๕/๑๖๐ mg

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๗ มี.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Celebrex ๒๐๐ mg

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๗ มี.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Protaxos powder g

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๗ มี.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Forteo inj

..................................................................................................................................................................................................................................
๑๔ มี.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Eylea injection

..................................................................................................................................................................................................................................
๑๔ มี.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Velcade inj 3.5 mg

..................................................................................................................................................................................................................................
๑๔ มี.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ ๒๔ กล่อง Victoza injection

..................................................................................................................................................................................................................................
๑๔ มี.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ ๙๐ กล่อง Victoza injection

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๕ ม.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Trajenta 5 mg FCT

..................................................................................................................................................................................................................................

๒๕ ม.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Epoetin beta 5000 iu/0.3 mL (Recormon)

..................................................................................................................................................................................................................................
๒๕ ม.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Edarbi tab 40 mg

..................................................................................................................................................................................................................................
๐๓ มี.ค. ๖๐ เรื่องขอซื้อยา ๑ รายการ Prevacid FDT 30 mg