คู่มือต่างๆ 

02-528-4567

คู่มือต่างๆ

คู่มือต่างๆ

เรื่อง คู่มือการให้บริการประชาชน แนวทางการให้บริการประชาชน: การบริการสุขภาพ 4 มิติ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ปี 2567

เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย

เรื่อง การดูแลผู้ป่วยติดเตียง สำหรับประชาชน

เรื่อง คู่มือการให้บริการ การเข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการเข้าใช้งานระบบเงินเดือน กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการเข้าใช้ mail สำหรับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกครุภัณฑ์ภายในหน่วยงานศูนย์กู้ชีพพระนั่งเกล้า กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการตรวจสภาพรถ การดูแลหลังการใช้งาน และการส่งซ่อม เครื่องมือแพทย์ ของรถพยาบาลฉุกเฉิน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการรับแจ้งเหตุและสั่งการ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จังหวัดนนทบุรี กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับแจ้งเหตุและสั่งการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการลงข้อมูลในระบบ ITEMS ของการรับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือ อาหารเสริมโรคเกาต์ กลุ่มงานศูนย์จำหน่วย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานการ SCAN เวชระเบียนผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเวชสถิติ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือธาลัสซีเมียภัยเงียบที่ป้องกันได้ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการรับเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการเงิน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 Diabetes Mellitus: T1DM) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล (Healthcare Risk Management System:็ฑ?ฆ)บริหารความเสี่ยง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการบริหารความเสี่ยง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง) กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการให้บริการประชาชน (โดยแพทย์เพิ่มพูนทักษะ) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือหนังสือคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคไตในช่วงโควิด-19 กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการเฝ้าระวังและรักษาภาวะแทรกซ้อนระหว่างการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หน่วยไตเตียม กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการใช้ยาชีววัตถุและยาชีววัตถุคล้ายคลึง กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคไตในช่วงโควิด-19 กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise stress test:EST) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการใช้ยาชีววัตถุและยาชีววัตถุคล้ายคลึง กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) ในผู้ใหญ่ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือโรคตุ่มน้ำพอง ห้องตรวจผิวหนัง กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการใช้ระบบซ่อม กลุ่มงานช่าง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ตามความจำเป็น (Training Need) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการให้บริการประชาชน ภาวะชักจากคนไข้ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการให้บริการจ่ายยาวัณโรค กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือแนวทางการคัดกรองคำสั่งใช้ยา warfarin กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก งานบริการจ่ายยาและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการให้บริการจ่ายยาและบิบาลเภสัชกรรมนอก งานบริการจ่ายยาและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเภสัชกรประจำคลินิก CAPD งานบริการจ่ายยาและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการรับ - จ่าย ยาและเภสัชภัณฑ์ ในระบบ SSB และการทำรายงานยาเสพติดประเภท 2 และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ในระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ออนไลน์) งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือแนวทางการคัดกรองคำสั่งใช้ยา warfarin ของานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ห้องยาสำเภาทอง กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือแนวทางการคัดกรองคำสั่งใช้ยา warfarin กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการเตรียมผู้ป่วยสำหรับการใช้ยาระงับความรู้สึก กลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือแนวทางการให้บริการจ่ายยากัญชาทางการแพทย์ ห้องยาเจษฎาบดินทร์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือแนวทางการคัดกรองใบสั่งยาของงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ห้องยาเจษฎาบดินทร์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน ๕ แสนบาท และการตรวจรับในระบบ e-GP และระบบ GFMIS กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการสั่งยาทางคอมพิวเตอร์ของห้องตรวจ เวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการเตรียมความพร้อมและการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเจาะคอ Tracheostorny Care กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือความรู้เบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป เด็กพูดช้า กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการสำรองยา และการเก็บรักษายา ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฎิบัติงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการการประสานรายการยาของผู้ป่วย (Medication Reconciliation) และการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน (Acute Care) กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา สำหรับผู้ป่วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการตลวจสุขภาพบุคลากร กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการใช้ปากกาอินซลินแบบบรรจุสำเร็จรุ่นใหม่กลุ่มยา GLP-๑ receptor agonist ,Liraglutide ๐.๕ mg และ ๑ mg: Ozempic ,Semaglutide ๐.๕ mg และ ๑ mg: Ozempic กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือแนวทางการปฎิบัติการตรวจเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงหลายอวัยวะ กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือแนวทางการปฎิบัติงานในสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ระบาด กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการใช้ลายมือชื่อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อยา "ขั้นตอนการพิจารณาผล การจัดซื้อยา" กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการจัดทำแนวทางสำหรับผู้ป่วยที่มีค่าไตบกพร่องก่อนการทำการฉีดสีทางเส้นเลือดเพื่อให้ลดความเสี่ยงของผู้ป่วยโรคไตในการเข้ารับการฉีดสีและเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลเพื่อทำงานร่วมกับอายุรกรรมโรคไต กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือแนะนำ หลังการเข้าเผือก กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือแนวทางปฎิบัติ การเผ้าระวังภาวะอาการไม่พึงประสงค์ที่ไม่เกี่ยวกับไต หรือภาวะแพ้สารทึบรังสี กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการจัดการความลับผู้ป่วยทางรังสีวิทยา กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือแนวทางการคัดแยกยาที่ผู้ป่วยนำมาคืนให้โรงพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน กลุ่มงานห้องตรวจประกันสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการเตรียมตัวตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยวิธีการสวนแป้ง กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการดูแลผู้ป่วยที่รับการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และสารทึบรังสี กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดและดูแลหลังผ่าตัดเปลือกตา กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการให้บริการประชาชน แนวทางการขอรับภาพทางรังสีวิทยา และการขอนำภาพเข้าระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยา กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการให้บริการประชาชน แนวทางการปฎิบัติผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือปฎิบัติงานการใช้ยากัญชาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยระยะสุดท้าย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือแนวทางการดำเนินงานบริการแพทย์แผนไทยปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฎิบัติงานการจัดการฝังเข็มโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฎิบัติงานการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฎิบัติงานแนวทางการให้บริการฝังเข็มวิธีใหม่ เพื่อป้องกันการิดเชื้อและปพร่กระจายโรค Covid-19 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการให้บริการประชาชน คลินิกนอนกรน กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฎิบัติงานแผนกศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน กลุ่มงานห้องตรวจประกันสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฎิบัติงานรับคำสั่งแพทย์ และเตรยมผสมยาเคมีบำบัด กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการใช้งานการสร้างห้องประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting กลุ่มงานสำนักงานเลขา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการจัดตารางการปฎิบัติงานการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการรับบริจาค กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ป่วย/ญาติและผู้มาติดต่อ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการใช้ลายมืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อยา"ขั้นตอนการพิจารณาผล การจัดซื้อยา" กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามกำกับตัวชี้วัดตาม Service Plan การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use; RDU) กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่บ้าน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานในการจัดการศพนิรนาม กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการผสมอาหารทางหลอดเลือดดำ (Service of Total Parenteral Nutrition Preparation) งานผลิตยาทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยถูกทอดทิ้ง กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือปฎิบัติงานหารจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะจง โดยทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณในวงเงิน ๕ แสนบาท งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือข้อปฏิบัติในการตรวจพิเศษระบบทางเดินปัสสาวะ โดยการฉีดสารทึบรังสีเข้าเส้นเลือดดำ Intravenous Pyelogram (IVP) กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือระบบภาพดิจิทัลในโรงพยาบาล (DIGITAL IMAGE IN HOSPITAL) กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการใช้งานโปรแกรม SSB ในส่วนของห้องตรวจแพทย์ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน (Work Manual) กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการดูแล Radivac drain กลุ่มงานศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานห้องอัลตร้าซาวด์ กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการถ่ายภาพรังสีทรวงอก กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการป้องกันอันตรายเบื้องต้นทางรังสี กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือความรู้เบื้องต้นสําหรับบุคคลทั่วไป เรื่อง ระบบจัดเก็บภาพทางรังสีแบบดิจิทัล กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยงานรังสีวิทยา กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตัวก่อน-หลัง ผ่าตัดไส้ติ่ง กลุ่มงานหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการบริหารจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูง กลุ่มงานหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะแบบคาไว้ กลุ่มงานหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการให้บริการประชาชน กลุ่มงานกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือแนวทางการดำเนินงานการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือมาตรฐานอาหารผู้ป่วยและแนวทางการเบิกอาหาร กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการดูแลผู้ป่วยที่มีการแพ้ชนิดรุนแรง(Anaphylaxis)ในหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่าย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการออกกำลังกายหัวใจ กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการเฝ้าระวัง สอบสวนโรคติดต่อ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการให้บริการประชาชน งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเครือข่าย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานคลินิกผู้สูงอายุ งานรักษาพยาบาลชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการประเมินผลควบคุมภายใน กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการฉีดวัคซีนโควิดกลุ่ม608 ในชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการตรวจสอบสิทธิการใส่สิทธิรักษาในโปรอกรม SSB กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานดูแลต่อเนื่อง (COC) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือบริการห้องสมุด โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการย้าย Online กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการปรับเปลื่ยนพฤติกรรมเพื่อเลิกบุหรี่ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเยี่ยมบ้าน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการให้การบริการประชาชน เรื่อง การบริการผู้ป่วยทันตกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการใช้บริการทางห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานยาเสพติดในชุมชน แผนก งานรักษาพยาบาลชุมชุน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการให้บริการประชาชน ห้องตรวจ PMC กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ห้องตรวจ PMC กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือเด็กไทยสุขภาพดีไม่มีอ้วน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือการดำเนินงานจิตเวชเรื้อรังในชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เรื่อง คู่มือส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า