ตรวจแรงงานต่างด้าว 

02-528-4567

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว