งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

02-528-4567

เรื่อง ขั้นตอนการใส่เครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคล Isolation Gown
........................................................................................................................................................................................................... 

เรื่อง ขั้นตอนการถอดเครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคล Isolation Gown

  ...........................................................................................................................................................................................................

เรื่อง ขั้นตอนการใส่เครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคล Coverall
........................................................................................................................................................................................................... 

เรื่อง ขั้นตอนการถอดเครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคล Coverall

  ...........................................................................................................................................................................................................