ภาพกิจกรรม 

02-528-4567

ภาพกิจกรรม

 

วิธีประกอบอาหารทางสายให้อาหาร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า การให้อาหารทางสายให้อาหารเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้เพื่อให้บุคลค หรือผู้ป่วยที่ไม่สารารถรับประทานอาหารได้เองทางปากแต่ระบบย่อยและดูดซึมอาหารยังทำงานได้ดีเป็นปกติให้ได้รับอาหารและน้ำรวมถึงยาอย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย การเตียมอาหารปั่นผสมที่จะให้ทางสายให้อาหาร สามารถเตียมได้เองอย่างง่ายๆ สิ่งสำคัญต้องคำนึงถึงคุณค่าของอาหารทางโภชนาการและความสะอาด ต้องตรวจสอบสายให้อาหารให้อยู่ในตำแหน่งในกระเพาะอาหารและตรวจสอบปริมาณอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะอาหารก่อนการให้อาหารทางสาย ทุกครั้ง รวมทั้งการควบคุมให้สะอาด ระมัดระวังภาวะแทรกซ้อนจากการให้อาหารทางสายให้อาหาร สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความปรลอดภัยและได้รับอาหารทางสายให้อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทีมหมอครอบครัว เรื่องที่ 3 นางลาวัลย์ ไม้สัก 2561 หมอครอบครัว “ใกล้บ้านใกล้ใจ” ได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยและญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำขึ้นเพื่อให้กำลังใจกับผู้ป่วยและทีมหมอครอบครัว รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี ทีมหมอครอบครัว เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ถือเป็นกลไกที่ช่วยสร้างความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ” โดยมีแพทย์ ตรวจรักษา ให้คำแนะนำเรื่องยาโดยเภสัชกร แนะนำเรื่องอาหารทางสายยางโดยโภชนากร และการออกกำลังกายฟื้นฟูสภาพโดยกายภาพ จัดทีมลงเยี่ยมตามบ้าน ในชุมชน ในการดูแลผู้ป่วย

 

ทีมหมอครอบครัว เรื่องที่ 2 หมอครอบครัว “ใกล้บ้านใกล้ใจ” ได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยและญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำขึ้นเพื่อให้กำลังใจกับผู้ป่วยและทีมหมอครอบครัว รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี ทีมหมอครอบครัว เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ถือเป็นกลไกที่ช่วยสร้างความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ” โดยมีแพทย์ ตรวจรักษา ให้คำแนะนำเรื่องยาโดยเภสัชกร แนะนำเรื่องอาหารทางสายยางโดยโภชนากร และการออกกำลังกายฟื้นฟูสภาพโดยกายภาพ จัดทีมลงเยี่ยมตามบ้าน ในชุมชน ในการดูแลผู้ป่วย

 

หมอครอบครัว “ใกล้บ้านใกล้ใจ” ได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยและญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำขึ้นเพื่อให้กำลังใจกับผู้ป่วยและทีมหมอครอบครัว รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี ทีมหมอครอบครัว เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ถือเป็นกลไกที่ช่วยสร้างความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ” โดยมีแพทย์ ตรวจรักษา ให้คำแนะนำเรื่องยาโดยเภสัชกร แนะนำเรื่องอาหารทางสายยางโดยโภชนากร และการออกกำลังกายฟื้นฟูสภาพโดยกายภาพ จัดทีมลงเยี่ยมตามบ้าน ในชุมชน ในการดูแลผู้ป่วย

 

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉิลมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 18 ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

 

บรรยายเรื่อง Happy Money คุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ (Money Coach) โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 16 “ทำงานอย่างสดใส กายใจเปี่ยมพลัง (Happy Work Healthy Life)” วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

บรรยายเรื่อง การยศาสตร์กับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ : ความเสี่ยงและการป้องกัน - ดร.กภ.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ (คณะกายภาพบำบัด ม.รังสิต) โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 16 “ทำงานอย่างสดใส กายใจเปี่ยมพลัง (Happy Work Healthy Life)” วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

บรรยายเรื่อง Interesting update in dyspepsia management and prevention ผช.ศ.นพ.กาจพงศ์ เตชธุวานันท์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 16 “ทำงานอย่างสดใส กายใจเปี่ยมพลัง (Happy Work Healthy Life)” วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

บรรยายเรื่อง ขยับอย่างไรให้กายปลอดภัย ผศ.ดร.กภ.ภครตี ชัยวัฒน์ (ม.มหิดล) กำหนดการโครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 16 “ทำงานอย่างสดใส กายใจเปี่ยมพลัง (Happy Work Healthy Life)” วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

บรรยายเรื่อง ไขมันทรานส์ ภัยร้ายที่มาพร้อมความอร่อย ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ (สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย) โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 16 “ทำงานอย่างสดใส กายใจเปี่ยมพลัง (Happy Work Healthy Life)” วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

บรรยายเรื่อง การจัดการเชื้อดื้อยาใน รพ.พระนั่งเกล้า พญ.ศรีเพชรัตน์ เมฆวิวัฒนาวงศ์ นส.ปฐณิธ อรัญญะ (รพ.พระนั่งเกล้า) โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 16 “ทำงานอย่างสดใส กายใจเปี่ยมพลัง (Happy Work Healthy Life)” วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

บรรยายเรื่อง Blood transfusion พญ.ชวฎา ปิยะบุญญานนท์ (รพ.พระนั่งเกล้า) โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 16 “ทำงานอย่างสดใส กายใจเปี่ยมพลัง (Happy Work Healthy Life)” วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 16 “ทำงานอย่างสดใส กายใจเปี่ยมพลัง (Happy Work Healthy Life)” วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 16 “ทำงานอย่างสดใส กายใจเปี่ยมพลัง (Happy Work Healthy Life)” วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 16 “ทำงานอย่างสดใส กายใจเปี่ยมพลัง (Happy Work Healthy Life)” วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 16 “ทำงานอย่างสดใส กายใจเปี่ยมพลัง (Happy Work Healthy Life)” วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 16 “ทำงานอย่างสดใส กายใจเปี่ยมพลัง (Happy Work Healthy Life)” วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

กิจกรรม หมอชวนวิ่ง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้เข้าร่วมโครงการ หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ กระทรวงสาธารณสุข

โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๔ เฉลิมพระเกียรติ” ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา ๐๔.๓๐ – ๐๙.๐๐ น ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ และบริเวณอุทยามกุฏรมยสราญ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๔ เฉลิมพระเกียรติ” ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา ๐๔.๓๐ – ๐๙.๐๐ น ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ และบริเวณอุทยามกุฏรมยสราญ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 

โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๔ เฉลิมพระเกียรติ” ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา ๐๔.๓๐ – ๐๙.๐๐ น ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ และบริเวณอุทยามกุฏรมยสราญ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 18 ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแห่ลงเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย โรงพยาบาลพระนั้่งเกล้า จ.นนทบุรี

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม เนื่องในวันมหิดล 2561 ขึ้น ณ ลานกิจกรรมชัั้น 1 อาคาร 18 ชั้น ในวันที 24 กันยายน 2561 เวลา 07.00-12.00 น.

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม เนื่องในวันมหิดล 2561 ขึ้น ณ ลานกิจกรรมชัั้น 1 อาคาร 18 ชั้น ในวันที 24 กันยายน 2561 เวลา 07.00-12.00 น.

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม เนื่องในวันมหิดล 2561 ขึ้น ณ ลานกิจกรรมชัั้น 1 อาคาร 18 ชั้น ในวันที 24 กันยายน 2561 เวลา 07.00-12.00 น.

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม วันนักกำหนดอาหารเอเชีย (Asian Dietitian's Day ) ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.30-11.00 น. ณ ลานกิจกรรมอาคารมารดาเรียม ชั้น 1 โรงพยาบาลพระนั้่งเกล้า จ.นนทบุรี

 

โรงพยาบาลพระนั้งเกล้า จัดกิจกรรม พิธีมองหมวกแก่ผู้ช่วยพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554 และ 2560 ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารศรีสุลาลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

 

กิจกรรม สัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลก "ตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ" ขอเชิญตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และซี ฟรี ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม -3 สิงหาคม 2561 ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 08.00-12.00 น.

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบรุี

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระชัยมลคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ โถงชั้น 1 อาคาร 18 ชั้น

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรม ชวนใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2561 ณ อาคารเจษฎาบดินทร์ ชั้น 1

 

สัปดาห์เภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2561 วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเจษฎาบดินทร์ เวลา 08.30-12.00 น.

 

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รุ่นที่ 1 และ 2 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชััน 8 อาคารศรีสุลาลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

กิจกรรมครบรอบ 61 ปี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเจษฎาบิดินทร์ ชั้น 9 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

คณะดูงานจากต่างประเทศ GHANA Welcome Delegates from The NHIA Board and Management of GHANA 31 May 2018 at Parnangklao Hospital

 

กิจกรรม โครงการรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก 2561 จัดโดยกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล วันวิชาขบูชา เพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาพดี ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในวันที่ 28 พฤษาคม 2561 ณ วัดน้อยนอก ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

 

กิจกรรมล้างส้วมรับวันสงกรานต์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2561 ณ อาคารเจษฎาบดินทร์ ชั้น 1 ในวันที่ 11 เมษายน 2561

 

กิจกรรมวันสงกรานต์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม เจษฎาบดินทร์ ชั้น 9

 

กิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพจิตอาสา ประชาชนทั้วไป ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ชั้น 9 โรงพยาบาลพระนั้งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

 

กิจกรรมงานประกวดโรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9

 

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ อาคารเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9

 

กิจกรรมธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ อาคาร18 ชั้น ชั้น 1 เวลา 08.00 น

 

กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ. ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 เวลา 08.00-12.00 น.

 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานกิจกรรมอาคารมารดาเรียม ชั้น 1 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดทำวีดีทัศน์ เรื่องยาและสมุนไพรที่ต้องระวังในผู้ป่วยโรคไต โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม สัปดาห์วันต้อหินโลก "รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันตาบอดได้" ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารศรีสุลาลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันต้อหินโลก ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดทำวีดีทัศน์ เรื่องยาและสมุนไพรที่ต้องระวังในผู้ป่วยโรคไต โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดทำวีดีทัศน์ เรื่องยาและสมุนไพรที่ต้องระวังในผู้ป่วยโรคไต โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดการแข่งขันกีฬาสี 60 พระนั่งเกล้าเกมส์ 2560 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ ลานจอดรถด้านข้างโรงพยาบาล

พิธีพุทธาภิเษก พระหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม วัดสพานสูง ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.39 น. ณ วัดสพานสูง จ.นนทบุรี เพื่อสมทบทุนชื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแทพย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ อาคารเจษฏาบดินทร์ ชั้น 2 เวล 08.30-16.30 น.

 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดพิธีเปิดหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 3-6 อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฏาคม 2560 ณ หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น โรงพระยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี