กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ 

02-528-4567

เปรียบเทียบผู้ป่วยนอก-ใน เฉลี่ยต่อวัน ปีงบประมาณ 2546-2566