ห้องตรวจอายุรกรรม 

02-528-4567

ตารางแพทย์ห้องตรวจอายุรกรรม

 วัน
 รายชื่อแพทย์
 วันจันทร์
:แพทย์อมร , แพทย์วิกรม , แพทย์กิตติพงศ์ , แพทย์ดนัย , แพทย์กิตติคุณ , แพทย์วิจักษณ์ , แพทย์ประภัสสร , แพทย์ภิรดี ,
แพทย์กรรณิการ์ , แพทย์ศศิธร , แพทย์สุทัศน์
 วันอังคาร
:แพทย์ภิรดี , แพทย์ฐิติมา , แพทย์อมร , แพทย์เอลวิน , แพทย์วิกรม , แพทย์ดนัย , แพทย์กิตติคุณ , แพทย์พชรมน , แพทย์วิจักษณ์ ,
แพทย์เกษณี , แพทย์วิชัย , แพทย์ปิชาภรณ์ , แพทย์สุทัศน์ , แพทย์ศรีเพชรรัตน์
 วันพุธ
:แพทย์ฐิติมา , แพทย์ภิรดี , แพทย์อมร , แพทย์วิกรม , แพทย์ดนัย , แพทย์เพลินพิศ , แพทย์ธาริณี , แพทย์ประภัสสร ,
แพทย์กิตติศักดิ์ , แพทย์วิชัย , แพทย์ศศิธร , แพทย์รติมา , แพทย์นิธิอาภา
 วันพฤหัสบดี
:แพทย์ฐิติมา , แพทย์อมร , แพทย์กรรณิการ์ , แพทย์วิกรม , แพทย์กตติพงศ์ , แพทย์ดนัย , แพทย์ณัฐวรีย์ , แพทย์เอลวิล ,
แพทย์ภิรดี , แพทย์ปิยาภรณ์ , แพทย์รติมา , แพทย์ศรีเพชรรัตน์
 วันศุกร์
:แพทย์อมร , แพทย์วิกรม , แพทย์กิตติพงศ์ , แพทย์ดนัย , แพทย์ณัฐวรีย์ , แพทย์ธาริณี , แพทย์พชรมน , แพทย์กิตติศักดิ์ ,
แพทย์ภิรดี , แพทย์เกษิณี , แพทย์ศศิธร , แพทย์นิธิอาภา

แนะนำผู้มารับบริการ แนะนำให้โทรสอบถามหน้าห้องแพทย์อีกที 02-528-4567 ต่อ 3148 , 3149 , 3146 ,3147