แพทย์แผนไทย 

02-528-4567

ตารางออกตรวจแพทย์แผนไทย

 วัน
 รายชื่อแพทย์
 วันจันทร์
:พท.ธมนวรรณ  วิรุณศรี
 วันอังคาร
:พท.จรัสศรี  กลั่นจุ้ย
 วันพุธ
:พท.พิมพ์ชนก  สำพล
 วันพฤหัสบดี
:พท.รุ้งเพชร  ประทุมสินธุ์
 วันศุกร์
:พท.สุธางค์  ขันดาวงศ์
 วันเสาร์
:พท.รัตติกา  ปัญญาวงศ์