ห้องตรวจตา 

02-528-4567

เขียนโดย Super User
หมวด:
 วัน
 รายชื่อแพทย์
 วันจันทร์
:พญ.สาธิตา  วรสุวรรณรักษ์ , พญ.ชนิกานต์  ภัทราดูลย์ , พญ.ดวงพร  อารยะพงษ์
 วันอังคาร
:พญ.ชนิกานต์  ภัทราดูลย์ , พญ.สุนทราภรณ์  ฐิตสมานนท์ , พญ.ศรีตุลย์  บัณฑิตอาภรณ์
 วันพุธ
:พญ.สาธตา  วรสุวรรณรักษ์ , พญ.กอบเกื้อ  เลาหพจนารถ
 วันพฤหัสบดี
:พญ.สกาย  บูรพาเดชะ , พญ.สุนทราภรณ์  ฐิตสมานนท์ , พญ.ดวงพร  อารยะพงษ์
 วันศุกร์
:พญ.ศรีตุลย์  บัณฑิตอาภรณ์ , พญ.กอบเกื้อ  เลาหพจนารถ , พญ.สกาย  บูรพาเดชะ