ITA PNK 2563 

02-528-4567

ITA รพ.พระนั่งเกล้า 2563

ตัวชี้วัดที่ ๑ : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB ๑ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 

EB ๒ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

EB ๓ หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB ๔ หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒ : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

EB ๕ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

      ๕.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการอบรมและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

        ๕.๒ โครงการอบรมและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๓

        ๕.๓ รายงานการประชุมโครงการอบรมและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

        ๕.๔ ภาพถ่ายกิจกรรม

        ๕.๕ บันทึกข้อความรายงานการจัดทำโครงการอบรมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

EB ๖ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

      ๖.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการอบรมและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

      ๖.๒ โครงการอบรมและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๓

      ๖.๓ รายงานการประชุมโครงการอบรมและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

      ๖.๔ แผนงานโครงการอบรมและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

      ๖.๕ ภาพถ่ายกิจกรรม

       ๖.๖ บันทึกข้อความรายงานการจัดทำโครงการอบรมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

EB ๗ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

      ๗.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการอบรมและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

        ๗.๒ โครงการอบรมและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี ๒๕๖๓

        ๗.๓ รายงานการประชุมโครงการอบรมและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

        ๗.๔ ภาพถ่ายกิจกรรม

       ๗.๕ บันทึกข้อความรายงานการจัดทำโครงการอบรมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

ตัวชี้วัดที่ ๓ : การเปิดเผยข้อมูล

EB ๘ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

    ๘.๑ บันทึกข้อความการประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     ๘.๒ ประกาศโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

    ๘.๓ บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

EB ๙ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

     ๙.๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

     ๙.๒ นโยบายของผู้บริหาร

      ๙.๓ โครงสร้างหน่วยงาน

      ๙.๔ หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหทาย ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

       ๙.๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 

       ๙.๖ ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม  

       ๙.๗ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       ๙.๘ ประมวลจริยธรรมข้าราชการผลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒

       ๙.๙ ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ 

       ๙.๑๐ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 

       ๙.๑๑ นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

       ๙.๑๒ แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่

 

ตัวชี้วัดที่ ๔ : การดำเนินงานตามภาระกิจ

EB ๑๐ หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

        ๑๐.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

        ๑๐.๒ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
EB ๑๑ หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

       ๑๑.๑ บันทึกข้อความรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

EB ๑๒ หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

        ๑๒.๑ รายงานการกำกับติดตามผลงานการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

ตัวชี้วัดที่ ๕ : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB ๑๓ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

      ๑๓.๑ ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

    ๑๓.๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

      ๑๓.๓ บันทึกข้อความแจ้งเวียนการประเมินผลปฏิบัติราชการ เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

EB ๑๔ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

      ๑๔.๑ บันทึกข้อความเสนอลงนามประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

      ๑๔.๒ ประกาศโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ตัวชี้วัดที่ ๖ : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB ๑๕ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

        ๑๕.๑ บันทึกข้อความขออนุญาตนำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีขึ้นเผยแพร่

          ๑๕.๒ ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ตัวชี้วัดที่ ๗ : การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB ๑๖ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

        ๑๖.๑ คำสั่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ที่ ๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย และอนุกรรมการตอบสนองข้อพิพาท

        ๑๖.๒ ช่องทางการร้องเรียนผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่านตู้รับความคิดเห็นตามจุดต่างๆ ของโรงพยาบาล

        ๑๖.๓ คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

        ๑๖.๔ คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

         ๑๖.๕ สรุปการร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

 

ตัวชี้วัดที่ ๘ : การรับสินบน

EB ๑๗ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

      ๑๗.๑ ประกาศโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

       ๑๗.๒ รายงานการดำเนินงานตามประกาศมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

 

ตัวชี้วัดที่ ๙ : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต

EB ๑๘ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

          ๑๘.๑ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

          ๑๘.๒ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐

 
 

EB ๑๙ หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

          ๑๙.๑ คำสั่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ที่ ๗๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB ๒๐ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

        ๒๐.๑ การจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

          ๒๐.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB ๒๑ หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

         ๒๑.๑ ประกาศโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เรื่องกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน      ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

          ๒๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB ๒๒ หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

        ๒๒.๑ การจัดอบรมโครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

ตัวชี้วัดที่ ๑๑ : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB ๒๓ หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

          ๒๓.๑ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณ

 

EB ๒๔ หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

          ๒๔.๑ รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ตัวชี้วัดที่ ๑๒ : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB ๒๕ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

         ๒๕.๑ กรอบแนวทางการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  

 

  

EB ๒๖ หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

          ๒๖.๑ คู่มือการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า