ITA PNK 2564 

02-528-4567

ITA รพ.พระนั่งเกล้า 2564

EB ๑ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

*๑.) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็ปไซร์ของหน่วยงาน

*๒.) คำสั่ง/ประกาศ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนิดการกำหนดให้มีการเผยแพร่ผ่านเว็ปไซร์ของหน่วยงาน ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

*๓.) กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซร์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาดังนี้   

     ๓.๑) มีลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ

     ๓.๒) มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและมีหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน

     ๓.๓) มีการกำหนกกลไกลการกำกับติดตามการดำเนิดงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื้องในลักษณะการรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซร์ของหน่วยงาน

*๔.) บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนิดงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาะรณะผ่านเว็ปไซร์ของหน่วยงานโดยเสนอหน่วยงานต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (รายงาน ปีงบประมาน พ.ศ. 2563)

*๕.) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปของหน่วยงาน และวาง Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซร์ในระบบ MITAS

 

EB ๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประจุบัน

*๑) วาง Link หลักฐานจากเว็ปไซร์ที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตามที่กำหนดและเป็นปัจจุบันในระบบ MITAS มีรายละเอียดดังนี้

     ๑. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอยด้วย

          ๑.๑ ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ 

          ๑.๒ นโยบายของผู้บริหาร 

          ๑.๓ โครงสร้างหน่วยงาน 

          ๑.๔ หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

          ๑.๕ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

               ๑.๕.๑ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

               ๑.๕.๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

               ๑.๕.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการบริการงานบุคคล ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

          ๑.๖ ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

          ๑.๗ ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

          ๑.๘ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน 

          ๑.๙ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 

          ๑.๑๐ ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

          ๑.๑๑ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

          ๑.๑๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒

          ๑.๑๓ ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐

          ๑.๑๔ อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

          ๑.๑๕ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (HOPH  Code  of  Conduct)

     ๒. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

     ๓. แผนปฏิบัติการประจำของหน่วยงาน และการติดตามประเมินประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

     ๔. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

     ๕. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

     ๖. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     ๗. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     ๘. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     ๙. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

          ๙.๑ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

          ๙.๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

          ๙.๓ ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

          ๙.๔ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิติบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

          ๙.๕ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร. ๑) 

     ๑๐. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

          ๑๐.๑  ขั้นตอนการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

          ๑๐.๒ ขั้นตอนการมารับบริการห้องตรวจอายุรกรรม

          ๑๐.๓ ขั้นตอนการมารับบริการห้องตรวจศัลยกรรม

         ๑๐.๔ ขั้นตอนการมารับบริการศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย

     ๑๑. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางรายการ พ.ศ. ๒๕๕๘ )(ถ้ามี)

 

EB ๓ หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

*๑.) บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการอนุญาตให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปเผยแพร่บนเว็บไซติของหน่วยงาน

*๒.) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบใน ๔ องค์ประกอบ คือ

     ๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

     ๒.๒ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

     ๒.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

     ๒.๔ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดน้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

*๓.) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงาน และวาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ในระบบ MITAS

 

EB ๔ หน่วยงานมีมาตรการ และการวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้างและการตจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

*๑.) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน ๓๐ วันทำการ ระบุวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

     ๑.๑) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     ๑.๒) หนังสือจัดสรรงบประมาณ

     ๑.๓) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

     ๑.๔) คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

     ๑.๕) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และวาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ในระบบ MITAS

*๒) รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาสและงบดำเนินการทุก ๖ เดือน)

     ๒.๑) บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     ๒.๒) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามกรอบเวลาที่กำหนด

     ๒.๓) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และวาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ในระบบ MITAS

*๓) การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

     ๓.๑) หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคาสั่ง /ระเบียบ/ ประกาศฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน ๒ แบบ คือวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)   

 ๓.๒) หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     ๓.๓) หลักฐานชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ แนบกับชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆละ ๒ ชุด

          (๑) ชุดสำคัญเบิกจ่ายไตรมาส ๑

          (๒) ชุดสำคัญเบิกจ่ายไตรมาส ๒

          (๓) ชุดสำคัญเบิกจ่ายไตรมาส ๓ 

          (๔) ชุดสำคัญเบิกจ่ายไตรมาส ๔ (กรกฎาคม)

                ชุดสำคัญเบิกจ่ายไตรมาส ๔ (สิงหาคม)

     ๓.๔) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และวาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ในระบบ MITAS

 

EB ๕ หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

*๑.) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

*๒.) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. ๑) ในทุกๆไตรมาส

          (๑) แบบรายงาน สขร.๑ ไตรมาส ๑

          (๒) แบบรายงาน สขร.๑ ไตรมาส ๒

          (๓) แบบรายงาน สขร.๑ ไตรมาส ๓

          (๔) แบบรายงาน สขร.๑ ไตรมาส ๔

                รายงาน สขร.๑ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

                รายงาน สขร.๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ 

               แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และวาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ในระบบ MITAS

*๓.) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และวาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ในระบบ MITAS

 

EB ๖ ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

*๑.) บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

*๒.) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

*๓.) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

EB ๗ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

กรณีดำเนินการใหม่ / ทบทวน

*๑.) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

*๒.) คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ที่ออกโดยผู้บริหารสูงสดุระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการ)

*๓.) กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ประกอบด้วย

          - หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

          - หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

  - วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ต่อผู้บังคับบัญชา

  - มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

*๔.) หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร ต้องเป็นของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

*๕.) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ต้องเป็นของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

EB ๘ หน่อวยงานมีรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ 

*๑.) บันทึกข้อมูลความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคากรในหน่วยงานระดับดับดีเด่นและดีมาก และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

*๒.) ประกาศรายงานการประเมิณผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก ต้องดำเนินการตามกฎหมายประเด็นการจ้างงาน ตามข้อ EB ๗ ข้อ ๓.๑ ประกอบด้วย ข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

ไตรมาสที่ ๑ หลักประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เมษายน ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓)

ไตรมาสที่ ๓ หลักประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓)

 

EB ๙ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

*๑) หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้ง การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๑.๑) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

๑.๒) โครงการ

*๒) รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงนเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย สำหรับสำนักงนสาธารณสุขอำเภอ จะต้องมีรายชื่อเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน พื้นที่ความรับผิดชอบ เข้าร่วมการอบรมด้วย

*๓) บันทึกข้อความเสนอบริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่จ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและ พัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

*๔) รายงานการอบรมให้ความรู้แก่จ้าหน้าที่ภายในหวยงานเกี่ยวกัการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้ง การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

*๕) ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

*๖) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 

EB ๑๐ หน่วยงานมีแนวแฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานและช่องทางการร้องเรียน

*๑) คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มี

- ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน

- ส่วนงานที่รับผิดชอบ

- ระยะเวลาการดำเนินการ

- การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน

- วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท่าการรองเรียน

- ช่องทางการร้องเรียน

*๓) บันทึข้อความ และรางนผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ด๕ วัน จำนวน ๑ ชุด (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน )

รอบ ๖เดือนหลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน ๑๕ วัน

เดือนตุลาคม ๒๕๖ต -มีนาคม ๒๕๖๔

รอบ ๑๒เดือนหลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน ๑๕ วัน

เดือนมษายน ๒๕๖๔ -กันยายน ๒๕๖๔

*๔) หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

*๕) แบบฟอร์มการผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 

EB ๑๑ หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

*๑) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรัทราบและสั่งการ ปรกฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

*๒) รายงานสรุปผลการดำเนิการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงนหรือการให้บริการของเจ้าหน้ที่ภายในหน่วยงานต้องมี

- มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค

- แนวทางแก้ไข

- รายงานต่อผู้บังคับบัญชา จานวน ๒ รอบการประเมิน คือ

ไตรมาสที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน)รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๔ (รอบ ๑๒ เดือน)รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

*๓) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องมี

- มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค

- มีแนวทางแก้ไข

- รายงานต่อผู้บังคับบัญชา จำนวน ๒ รอบการประเมิน คือ

ไตรมาสที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน) รายงนสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๔ (รอบ ๑๒ เดือน)รายงานสรุป ๆ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

*๔) กรณีในปืงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง ๒ ประเด็น

- หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ในปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือมีรายงานสรุปผล เพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง)

*๕) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 

EB ๑๒ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาศให้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

*๑) หลักฐานการการจัดโครการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ

หน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๑) บันทึกข้อความขออนุติดำเนินโครงการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๑.๒) โครงการ / กิจกรรม

*๒) รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

*๓) รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

*๔) รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ /กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

*๕) ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

*๖) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

*๗) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 

EB ๑๓ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

*๑) บันทึกข้อความลนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนว็บไซต์ของหน่วยงาน

*๒) คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสัการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ ๒.๑ ถึงข้อ ๒.๗ ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

๒.๑) มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ (No Gift Policy)

๒.๒) มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ที่กำหนดว่า

-ห้ามหน่วยบริการหรือหน่วยงนทำการจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยา หรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ยาเข้ากองทุนสวัสดิการของหน่วยบริการนั้น หน่วยงานประกาศใช้ และดำเนินการตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗

๒.๓) มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๔) มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค

๒.๕) มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาตามที่ กฎหมายกำหนดและมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด

๒.๖) มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเขย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสานักงานปลัดกระทวงสาธารณสุข

๒.๗) มาตรการการจัดสวัสติการภายในของสถานพยาบาล (ถ้ามี) เฉพาะหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิกรภายในหน่วยงนส่วนภูมิภคสักัดสำนักงานปลัดกระทรวงสรารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการ สวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ ๒.๗ ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน

*๓) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

*๔) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ ๒.๑ ถึงข้อ ๒.๗ ตามที่หน่วยงานกำหนด กรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ ๒.๗ ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน 

     ๔.๑)บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ ๒.๑ ถึงข้อ ๒.๗ ตามที่หน่วยงานกำหนด กรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ ๒.๗ ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน 

     ๔.๒)บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ ๒.๑ ถึงข้อ ๒.๗ ตามที่หน่วยงานกำหนด กรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ ๒.๗ ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน 

*๕) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 

EB ๑๔ หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

*๑) บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

*๒) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการ ยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานที่มีกลไกการกำกับติดตาม

*๓) มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีกลไกการกำกับติดตาม

*๔) หนังสือแจ้งวียนแนวปฏิบัติ ตามข้อ ๒. และ ข้อ ๓.

*๕) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 

EB ๑๕ หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

*๑) บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

*๒) มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูระหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันและการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ

*๓) มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ

*๔) หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติ

- การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ

- การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ

*๕) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 

EB ๑๖ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน

*๑) บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหรสูงสุด และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

*๒) ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

*๓) เจตจำนงสุุตของผู้บริหาสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ที่มีหลักฐานการดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

*๔) ภาพถ่ายกิจกรรมเวลา ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

*๕) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 

EB ๑๗ หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

๑) บันทึกข้อความเสนอบริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซของหน่วยงาน

๒) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติแผนปฏิบัติการ ฯ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

๓) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วน ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติแผนปฏิบัติการ ฯ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๔) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 

EB ๑๘ หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

*๑) ผลการกำกับติดตามการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๑) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน คือ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ) 

       รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ (รอบ ๑๒ เดือน คือ เดือนกันยายน ๒๕๖๔) 

๑.๒) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไของหน่วยงาน

๑.๓) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

*๒) ผลการกำกับติดตามการดำเนินการแผนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๑) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธรณ์สุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผล ฯ (แบบฟอร์มที่

๒ และแบบฟอร์มที่ ๓) และจัดส่งตามปฏิทินที่กำหนดในคู่มือ ฯ ทุกประการ

- แบบฟอร์มที่ ๒ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานใน

สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน คือ เดือนมีนาคม

๒๕๖๔ และรอบ ๑๒ เดือน คือ เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

- แบบฟอร์มที่ ๓ แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน

เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และปลัดกระทรวงสาธารณ์สุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน คือ

รอบ ๑๒ เดือน คือ เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

๒.๒) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

๒.๓) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 

EB ๑๙ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

*๑) หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

*๒) สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

*๓) รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

*๔) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

*๕) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 

 

EB ๒๐ หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

*๑) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

*๒) แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคองตามบทวิเคราะห์ความเสี่ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ EB ๑๙ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

*๓) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

*๔) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

*๕) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน

 

 

EB ๒๑ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

*๑) หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๑.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

๑.๒ โครงการ

*๒) รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

*๓) บันทึกข้อวามเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

*๔) รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

*๕) ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

*๖) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน

 

 

EB ๒๒ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"

*๑) หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต" ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

๑.๑) บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินการโครงการ

๑.๒) โครงการ

*๒) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต" สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จะต้องมีรายชื่อผู้เข้าอบรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ เข้ารับการอบรมด้วย หมายเหตุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อาจมีรายชื่อผู้เข้าอบรมจากความร่วมมือจากชุมชน

*๓) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ไปผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

*๔) รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"

*๕) ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม

*๖) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 

EB ๒๓ หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม "ชมรม STRONG..."

*๑) หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG..." ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG...ที่ ชัดเจน และปรากฎการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

*๒) แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG...

*๓) รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG...

*๔) กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG... ที่มีความต่อเนื่อง

*๕) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 

EB ๒๔ หน่วยงานมีนโยบายและแนวแฏิบัติเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

*๑) บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๒ (ระยะเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

*๒) ประกาศเจตนารณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประกาศเจตนารมณ์ ฯ ที่จัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

*๓) คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

*๔) บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารณ์กาป้องกันและแก้ขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือ แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

*๕) รายงานการกำกับติดตามาตรกาป้องกันและแก้ขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบ รายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๔

          ๕.๑)รายงานการกำกับติดตามาตรกาป้องกันและแก้ขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบ รายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๔

          ๕.๒)รายงานการกำกับติดตามาตรกาป้องกันและแก้ขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบ รายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๔

          ๕.๓)รายงานการกำกับติดตามาตรกาป้องกันและแก้ขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบ รายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๔ (เพิ่มเติม)

*๖) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน