ศูนย์บริการสุขภาพเขตเมืองที่ 1 ลานนาบุญ 

02-528-4567

ศูนย์บริการสุขภาพเขตเมืองที่ 1 ลานนาบุญ