จำนวนผ่าตัดใหญ่-เล็ก เฉลี่ย/วัน2546-2561 

02-528-4567