จำนวนผู้ป่วย ฉุกเฉิน-อุบัติเหตุ เฉลี่ย/วัน ปีงบประมาณ 2546-2565 

02-528-4567

จำนวนผู้ป่วย ฉุกเฉิน-อุบัติเหตุ เฉลี่ย/วัน ปีงบประมาณ 2546-2565