ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน2546-2561 

02-528-4567

ผู้ป่วยใน เฉลี่ยต่อวัน ปีงบประมาณ 2546-2561