จำนวนผู้ป่วยใน จำแนกตามสิทธิ์, (%) ปีงบประมาณ 2566 

02-528-4567

จำนวนผู้ป่วยใน จำแนกตามสิทธิ์, (%) ปีงบประมาณ 2566